ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balance

B AE1 L AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balance-, *balance*
English-Thai: Longdo Dictionary
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balance(n) ความสมดุล, Syn. equilibrium, Ant. imblance, overbalance
balance(n) สภาพคงที่, Syn. stability, steadiness, Ant. imbalance
balance(n) การทรงตัว
balance(vt) ทำให้สมดุล, See also: ทำให้เข้าสู่ดุลยภาพ, Syn. equilibrate, equalize, Ant. upset, turn over
balance(n) งบดุล, Syn. surplus, remainder
balance(vt) คิดงบดุล
balanced(adj) ที่สมดุล
balance out(phrv) ทำให้สมดุล
balance beam(n) ม้าขวาง (กีฬายิมนาสติก), Syn. beam
balance with(phrv) ทำให้สมดุลกับ, Syn. balance against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
balance of traden. ดุลการค้าของประเทศเป็นการเปรียบเทียบค่าสินค้าขาเข้า กับสินค้าขาออก
balance sheetn. บัญชีงบดุล
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ
balanced(แบล'เลินซฺดฺ) adj. สมดุล,ได้สัดส่วน, Syn. harmonious, Ant. unproportioned
balancer(แบล'เลินเซอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้สมดุล,นักกายกรรมทรงตัว
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร
checks and balancesn. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
balance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterbalance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุลกัน,ถ่วง
overbalance(vt) ทำให้ไม่สมดุล,ทำให้เอียง,ทำให้เสียศูนย์
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน,ไม่ลงตัว,ผิดปกติ,ไม่เต็มเต็ง,ไม่สมดุลย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balance๑. ดุล๒. ยอดดุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balanceดุลยภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balanceได้ดุล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance errorความผิดพลาดของดุล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
balance of births and deathsดุลการเกิดกับการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
balance of migrationดุลการย้ายถิ่น [ดู migration balance] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
balance of paymentsดุลการชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance of powerดุลแห่งอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance of powerดุลอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
balance of terrorดุลการคุกคาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balanceยอดคงเหลือ [การบัญชี]
Balanceดุล,สมดุลย์,การทรงตัว,สมดุล [การแพทย์]
balanceดุล, การปรับให้เท่ากัน เช่น การทำสมการเคมีให้ดุล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
balance graphกราฟดุล, กราฟที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะของข้อมูล  สองลักษณะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เช่น รายรับ - รายจ่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Balance meterแบแลนซ์มิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Balance of Births and Deathsดุลการเกิดและการตาย, Example: ส่วนต่างระหว่างจำนวนการเกิดกับจำนวนการตายของ ประชากร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรตามสาเหตุธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Balance of Migrationดุลการย้ายถิ่น, Example: มีความหมายเช่นเดียวกับการย้ายถิ่น สุทธิซึ่งพิจารณาจำนวนสุทธิของผู้ย้ายถิ่น เข้า - ออก ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Balance of Natureดุลยภาพแห่งชีวิต,ดุลย์ถ่วงทางธรรมชาติ [การแพทย์]
balance of natureดุลธรรมชาติ, การรักษาสภาวะแวดล้อมในระบบนิเวศให้อยู่ในสภาพสมดุล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Balance of paymentsดุลการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balanceA balance of mind and body.
balanceA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
balanceAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.
balanceA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
balanceCould you tell me my balance?
balanceDue to a lack of balance the ship turned over.
balanceGet yourself astride the balance beam.
balanceHe balanced himself on a log.
balanceHe is now in the hospital and his life is in the balance.
balanceHe lost his balance and fell down.
balanceHe lost his balance and fell off his bicycle.
balanceHe lost his balance and fell off the ladder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมดุล(adj) balanced, Syn. พอเหมาะ, Example: ภาวะการเงินของประเทศอยู่ในภาวะสมดุล
สมดุล(n) balance, See also: equilibrium, equivalence, evenness, Example: การมุ่งแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวโดดๆ ทำให้เกิดการเสียสมดุล
คงเหลือ(v) remain, See also: balance, Syn. ยังเหลือ, Ant. หมด, เกลี้ยง, Example: เงินในธนาคารคงเหลือ 50 บาท
ความเสมอภาค(n) equality, See also: balance, equation, equivalence, equity, Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเท่ากัน, Example: ในการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนย่อมมีความเสมอภาค
เครื่องชั่ง(n) balance, See also: weighing machine, scale, steelyard, Syn. ตาชั่ง, เครื่องตวง, Example: ฉันบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราใช้เครื่องชั่งไม่เป็น, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับวัดน้ำหนักของสสาร
เครื่องตวง(n) balance, See also: weighing instrument, scale, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับวัดน้ำหนักของสสาร
งบดุล(n) balance sheet, See also: statement, record, Example: งบต่างๆ ที่อาจจะให้คอมพิวเตอร์ทำให้คือ งบรายได้ งบดุล แผนกำไร และรายงายด้านการเงินอื่นๆ, Thai Definition: รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
ตาชั่ง(n) balance, See also: scales, steelyard, Syn. เครื่องชั่ง, คันชั่ง, Example: เขามักจะตรวจสอบความเที่ยงของตาชั่งอยู่เสมอ, Count Unit: คัน, เครื่อง, Thai Definition: เครื่องชั่งสำหรับชั่งสิ่งของต่างๆ มีหลายชนิด
ตราชู(n) balance, See also: equipoise, poise, Syn. ตาชั่ง, คันชั่ง, เครื่องชั่งสิ่งของ, Example: ร้านขายทองใช้ตราชูชั่งน้ำหนักทอง, Count Unit: คัน, Thai Definition: เครื่องชั่งชนิดที่มีถาดชั่งห้อยอยู่ 2 ข้างคันชั่ง มีตุ้มน้ำหนักบอกน้ำหนักของของที่ชั่ง
ตุล(n) balance, See also: pair of scales, steelyard, ancient measure or weight, Syn. ตราชั่ง, ตราชู, คันชั่ง, ตุลย์, Count Unit: คัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีงบดุล[banchī ngopdun] (n, exp) EN: balance sheet  FR: bilan [m]
โบก[bōk] (v) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap  FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บ๊องส์[bøng] (v) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty
เฉลี่ย[chalīa] (v) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty  FR: partager ; répartir
ได้ขนาด[dāi khanāt] (v, exp) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced
ได้ส่วน[dāisuan] (v) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced ; fit ; be right
ดุล[dun] (n) EN: balance ; equilibrium  FR: balance (comptable) [f] ; équilibre [m]
ดุล[dun] (v) EN: balance  FR: s'équilibrer
ดุลอำนาจ[dun amnāt] (n, exp) EN: balance of power
ดุลบัญชีเดินสะพัด[dun banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: balance on current account

CMU English Pronouncing Dictionary
BALANCE B AE1 L AH0 N S
BALANCED B AE1 L AH0 N S T
BALANCER B AE1 L AH0 N S ER0
BALANCES B AE1 L AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balance (v) bˈæləns (b a1 l @ n s)
balanced (v) bˈælənst (b a1 l @ n s t)
balances (v) bˈælənsɪz (b a1 l @ n s i z)
balance-sheet (n) bˈæləns-ʃiːt (b a1 l @ n s - sh ii t)
balance-wheel (n) bˈæləns-wiːl (b a1 l @ n s - w ii l)
balance-sheets (n) bˈæləns-ʃiːts (b a1 l @ n s - sh ii t s)
balance-wheels (n) bˈæləns-wiːlz (b a1 l @ n s - w ii l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chèn, ㄔㄣˋ, / ] balanced; to fit; well-off; suitable, #365 [Add to Longdo]
平衡[píng héng, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, ] balance; equilibrium, #2,640 [Add to Longdo]
差额[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, / ] balance (financial); discrepancy (in a sum or quota); difference, #14,747 [Add to Longdo]
结余[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] balance; cash surplus, #27,762 [Add to Longdo]
势均力敌[shì jūn lì dí, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ, / ] balance of power (成语 saw); evenly matched adversaries, #32,544 [Add to Longdo]
结存[jié cún, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄨㄣˊ, / ] balance; cash in hand, #73,817 [Add to Longdo]
平衡态[píng héng tài, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄊㄞˋ, / ] balance; (state of) equilibrium, #85,179 [Add to Longdo]
摆轮[bǎi lún, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] balance (of a watch or clock); balance wheel, #173,147 [Add to Longdo]
力量均衡[lì liàng jūn héng, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, ] balance of power [Add to Longdo]
资产负债表[zī chǎn fù zhài biǎo, ㄗ ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] balance sheet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgleichpunkt {m}balance point [Add to Longdo]
Abgleichschalter {m}balance switch [Add to Longdo]
Ausgleich {m} (für)balance (to) [Add to Longdo]
Ausgleichkolben {m} [techn.]balance piston; dummy piston [Add to Longdo]
Ausgleichsgewicht {n}balance weight; counterweight [Add to Longdo]
Ausgleichschale {f} [techn.]balance piston shell [Add to Longdo]
Ausgleichswelle {f}balance shaft [Add to Longdo]
Balance {f}balance [Add to Longdo]
Balanceregler {m}balance control [Add to Longdo]
Bilanz {f}; Bilanzaufstellung {f}balance sheet [Add to Longdo]
Bilanzierungsmodell {n}balance model [Add to Longdo]
Bilanzsumme {f}balance sheet total [Add to Longdo]
Gegengewicht {n} (zu)balance weight; balance (to) [Add to Longdo]
Gleichgewichtsreaktion {f}balance reaction [Add to Longdo]
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]
ねじり秤;捩り秤[ねじりばかり, nejiribakari] (n) torsion balance [Add to Longdo]
ねじれ秤;捩れ秤[ねじればかり, nejirebakari] (n) torsion balance [Add to Longdo]
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
アンバランス[anbaransu] (adj-na) (1) unbalanced; imbalance; (n) (2) ambulance; (P) [Add to Longdo]
インバランス[inbaransu] (n,adj-na) imbalance [Add to Longdo]
オートホワイトバランス[o-tohowaitobaransu] (n) {comp} auto white balance; AWB [Add to Longdo]
ジェンダーバランス[jienda-baransu] (n) gender balance [Add to Longdo]
チェックアンドバランス[chiekkuandobaransu] (n) checks and balances [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バランスをとる[ばらんす をとる, baransu wotoru] balance (vs) [Add to Longdo]
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] ABM, Asynchronous Balanced Mode [Add to Longdo]
平均化[へいきんか, heikinka] balance (vs) [Add to Longdo]
平衡誤差[へいこうごさ, heikougosa] balanced error [Add to Longdo]
平衡的誤差[へいこうてきごさ, heikoutekigosa] balanced error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balance
   n 1: a state of equilibrium [ant: {imbalance}, {instability},
      {unbalance}]
   2: equality between the totals of the credit and debit sides of
     an account
   3: harmonious arrangement or relation of parts or elements
     within a whole (as in a design); "in all perfectly beautiful
     objects there is found the opposition of one part to another
     and a reciprocal balance"- John Ruskin [syn: {proportion},
     {proportionality}, {balance}]
   4: equality of distribution [syn: {balance}, {equilibrium},
     {equipoise}, {counterbalance}]
   5: something left after other parts have been taken away; "there
     was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he
     wanted and I got the balance" [syn: {remainder}, {balance},
     {residual}, {residue}, {residuum}, {rest}]
   6: the difference between the totals of the credit and debit
     sides of an account
   7: (astrology) a person who is born while the sun is in Libra
     [syn: {Libra}, {Balance}]
   8: the seventh sign of the zodiac; the sun is in this sign from
     about September 23 to October 22 [syn: {Libra}, {Libra the
     Balance}, {Balance}, {Libra the Scales}]
   9: (mathematics) an attribute of a shape or relation; exact
     reflection of form on opposite sides of a dividing line or
     plane [syn: {symmetry}, {symmetricalness}, {correspondence},
     {balance}] [ant: {asymmetry}, {dissymmetry}, {imbalance}]
   10: a weight that balances another weight [syn: {counterweight},
     {counterbalance}, {counterpoise}, {balance}, {equalizer},
     {equaliser}]
   11: a wheel that regulates the rate of movement in a machine;
     especially a wheel oscillating against the hairspring of a
     timepiece to regulate its beat [syn: {balance wheel},
     {balance}]
   12: a scale for weighing; depends on pull of gravity
   v 1: bring into balance or equilibrium; "She has to balance work
      and her domestic duties"; "balance the two weights" [syn:
      {balance}, {equilibrate}, {equilibrize}, {equilibrise}]
      [ant: {unbalance}]
   2: compute credits and debits of an account
   3: hold or carry in equilibrium [syn: {poise}, {balance}]
   4: be in equilibrium; "He was balancing on one foot"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top