ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baggage

B AE1 G AH0 JH   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baggage-, *baggage*
Possible hiragana form: ばっがげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baggage[N] กระเป๋าเดินทาง, Syn. luggage, suitcase
baggage car[N] รถขนกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร, Syn. luggage van
baggage room[N] ที่ฝากกระเป๋า, Syn. checkroom, left luggage room

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baggage(แบก'เกจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง, Syn. luggage

English-Thai: Nontri Dictionary
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baggage handlingการขนถ่ายสัมภาระ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baggage carouselสายพานลำเลียงกระเป๋า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait, I'll get the baggage.Wait, I'll get the baggageThe Godfather (1972)
It's over there by the baggage loader.อยู่ข้างเครื่องขนถ่ายกระเป๋าตรงโน้น Airplane! (1980)
I'd like one ticket to Chicago. No baggage.ขอตั๋วไปชิคาโกที่หนึ่งครับ ไม่มีกระเป๋า Airplane! (1980)
Please have your baggage claim checks ready to show upon leaving the terminal.กรุณารับกระเป๋าคืนได้ ซึ่งพร้อมแล้วที่ท่าผู้โดยสารขาออก Airplane! (1980)
He just comes in like he's picking up lost baggage.เขาแค่เข้ามา ทำเหมือนหยิบกระเป๋าที่ลืมไว้ Goodfellas (1990)
Do not bring your baggage with you.ไม่ต้องหิ้ว... Schindler's List (1993)
I propose we move to the baggage car before the guards come.ฉันเสนอให้เราย้ายตู้รถ ก่อนพนักงานมา Anastasia (1997)
The baggage car?ตู้รถ? Anastasia (1997)
Sir, you have to check your baggage through the main terminal. It's round that way, sir.เช็คกระเป๋าทางห้องโถงใหญ่ครับผม Titanic (1997)
This kid Vinyard, he's got a lot of baggage... as you'll see on this tape we've gotten courtesy of NBC.เด็กคนนี้ วินยาร์ด มีเรื่องเก็บกดหลายเรื่อง... อย่างที่คุณจะได้เห็นในเทป ที่เราได้มาจาก เอ็น.บี.ซี. American History X (1998)
Well, my conclusion is hate is baggage.ยังไงฉันก็เกลียดพวกเธอ American History X (1998)
- Sorry, throwers? - Baggage handlers.แล้วเปิดเกมโชว์ดู ด้วยเสียงดังสุดๆ Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baggageCan I check my baggage here?
baggageCould you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?
baggageDon't carry too much baggage when you travel.
baggageHave you got any baggage?
baggageHave you received my baggage?
baggageHe doesn't carry much baggage on his trips.
baggageHe had three pieces of baggage.
baggageHe helped me carry the baggage.
baggageHe made me carry his baggage.
baggageHere are your boarding pass and your baggage claim.
baggageHow many pieces of baggage do you have?
baggageI attached my name-tag to my baggage, but it soon came off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์การเดินทาง[N] luggage, See also: baggage, Syn. เครื่องมือเดินทาง
พนักงานยกกระเป๋า[N] porter, See also: baggage man
สัมภาระ[N] luggage, See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases, Example: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย, Thai definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระเป๋าเดินทาง[N] baggage, See also: luggage, suitcase, traveling bag, trunk, Example: เขาสามารถออกแบบกระโปรงรถที่มีความจุมากพอที่จะจุกระเป๋าเดินทางมากใบที่สุดได้, Count unit: ใบ, ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบห่อเดินทาง[n. exp.] (hīphø doēnthāng) EN: baggage ; luggage   FR: bagage [m]
กระเป๋าเดินทาง[n.] (krapao doēnthāng) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk   FR: valise [f] ; bagage [m] ; sac de voyage [m]
รับกระเป๋า[n. exp.] (rap krapao) EN: baggage claim ; baggage reclaim   FR: livraison des bagages [f]
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ที่ฝากกระเป๋า[n. exp.] (thī fāk krapao) EN: baggage room   FR: salle des bagages [f]
ที่รับสำภาระ[n. exp.] (thī rap samphāra) EN: baggage claim   FR: livraison des bagages [f]
อุปกรณ์การเดินทาง[n. exp.] (uppakøn kān doēnthāng) EN: luggage ; baggage   

CMU English Pronouncing Dictionary
BAGGAGE    B AE1 G AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baggage    (n) bˈægɪʤ (b a1 g i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行李搬运工[xíng lǐ bān yùn gōng, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˇ ㄅㄢ ㄩㄣˋ ㄍㄨㄥ, / ] baggage handler [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gepäckabteil {n}baggage compartment [Add to Longdo]
Gepäckwagen {m}baggage car; baggagecar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
アナカン[, anakan] (n) (abbr) unaccompanied baggage [Add to Longdo]
チッキ[, chikki] (n) (abbr) baggage check; check one's baggage; book one's luggage [Add to Longdo]
バゲージ[, bage-ji] (n) baggage [Add to Longdo]
バッゲージ[, bagge-ji] (n) baggage; luggage [Add to Longdo]
ラッゲージ[, ragge-ji] (n) luggage; baggage [Add to Longdo]
一時預かり[いちじあずかり, ichijiazukari] (n) (baggage) checking; temporary custody [Add to Longdo]
一時預け[いちじあずけ, ichijiazuke] (n) (baggage) checking; temporary depositing [Add to Longdo]
[に, ni] (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [Add to Longdo]
荷物[にもつ, nimotsu] (n) (1) (See 御荷物) luggage; baggage; (2) (See 足まとい) burden; (3) payload (of a packet, cell, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baggage
   n 1: cases used to carry belongings when traveling [syn:
      {baggage}, {luggage}]
   2: a worthless or immoral woman
   3: the portable equipment and supplies of an army

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top