ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backbone

B AE1 K B OW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backbone-, *backbone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backbone(n) กระดูกสันหลัง, See also: สิ่งที่เหมือนกระดูกสันหลัง, Syn. spine
backbone(n) ความกล้า, See also: ความตั้งใจ, ความเข้มแข็ง, Syn. firmness, fortitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backbone(แบค'โบน) n. กระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate, spine
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
backbone(n) กระดูกสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backboneแกนหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backboneแกนหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backbone; vertebraกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Backboneกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Backboneโครงข่ายการสื่อสาร, Example: โครงข่ายการสื่อสารที่เป็นเส้นทางหลักสำหรับการรับส่งข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วสูงมีหน้าที่เชื่อมต่อโครงข่ายต่างพื้นที่หรือโครงข่ายขนาดเล็กเข้าด้วยกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backboneHe is an American to the backbone.
backboneWill he have the backbone to speak out against the bill?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกนนำ(n) mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai Definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
สันหลัง(n) spine, See also: backbone, Syn. กระดูกสันหลัง, Example: เขาโดนไฟลวกบริเวณสันหลังเป็นแผลยาวเหวอะหวะ, Thai Definition: ส่วนของร่างกายด้านหลัง ซึ่งมีกระดูกเป็นแนวนูนลงมาตลอดหลัง
กระดูกสันหลัง(n) backbone, See also: spine, vertebral column, spinal column, Example: การนวดจากต้นคอลงมาถึงบั้นเอวช่วยให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณกระดูกสันหลังดีขึ้น, Thai Definition: กระดูกที่อยู่ในแนวกึ่งกลางทางด้านหลังของลำตัว เป็นแกนของร่างกาย มีลักษณะเป็นข้อๆ ต่อกันเป็นแนวตั้งแต่บริเวณคอจนถึงบริเวณด้านหลังของทวารหนัก
เสาหลัก(n) pillar, See also: backbone, mainstay, Syn. ที่พึ่ง, เครื่องยึดเหนี่ยว, หลัก, ที่ปรึกษา, Example: เขามีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างโชกโชน จนมีผู้ยกย่องว่าเป็นเสาหลักของประชาธิปไตย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกนนำ[kaēnnam] (n) EN: mainstay ; backbone  FR: pilier [m]
กระดูกสันหลัง[kradūk sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl]  FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
สัน[san] (n) EN: edge ; back ; backbone ; back edge ; spine ; ridge ; crest  FR: crête [f] ; arête [f]
สันหลัง[sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; spinal column  FR: colonne vertébrale [f] ; échine [f] ; épine dorsale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKBONE B AE1 K B OW2 N
BACKBONES B AE1 K B OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backbone (n) bˈækboun (b a1 k b ou n)
backbones (n) bˈækbounz (b a1 k b ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨干[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] backbone; diaphysis, #5,523 [Add to Longdo]
脊梁[jǐ liang, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙, / ] backbone; spine, #28,456 [Add to Longdo]
主干线[zhǔ gàn xiàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] backbone (cable), #40,400 [Add to Longdo]
脊梁骨[jǐ liang gǔ, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙ ㄍㄨˇ, / ] backbone, #72,369 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, ] backbone; strength, #144,694 [Add to Longdo]
脊骨[jí gǔ, ㄐㄧˊ ㄍㄨˇ, ] backbone [Add to Longdo]
骨干网路[gǔ gàn wǎng lù, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] backbone network [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backbone {n}backbone [Add to Longdo]
Rückgrat {n} | Rückgrate {pl}backbone | backbones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[kyanpasubakkubo-n] (n) {comp} campus backbone [Add to Longdo]
バックボーン[bakkubo-n] (n) {comp} backbone (e.g. of a network); (P) [Add to Longdo]
バックボーンネットワーク[bakkubo-nnettowa-ku] (n) {comp} backbone network [Add to Longdo]
マルチキャストバックボーン[maruchikyasutobakkubo-n] (n) {comp} multicast backbone (Mbone) [Add to Longdo]
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P) [Add to Longdo]
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
意地[いじ, iji] (n) disposition; spirit; willpower; obstinacy; backbone; appetite; (P) [Add to Longdo]
[みき(P);かん, miki (P); kan] (n) (tree) trunk; (arrow) shaft; (tool) handle; backbone; base; (P) [Add to Longdo]
気概(P);気慨(iK)[きがい, kigai] (n) strong spirit; mettle; backbone; guts; fighting spirit; (P) [Add to Longdo]
気骨[きぼね, kibone] (n) (moral) backbone; spirit; soul; grit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
バックボーン[ばっくぼーん, bakkubo-n] backbone (of a network) [Add to Longdo]
バックボーンネットワーク[ばっくぼーんねっとわーく, bakkubo-nnettowa-ku] backbone network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backbone
   n 1: a central cohesive source of support and stability; "faith
      is his anchor"; "the keystone of campaign reform was the
      ban on soft money"; "he is the linchpin of this firm" [syn:
      {anchor}, {mainstay}, {keystone}, {backbone}, {linchpin},
      {lynchpin}]
   2: fortitude and determination; "he didn't have the guts to try
     it" [syn: {backbone}, {grit}, {guts}, {moxie}, {sand},
     {gumption}]
   3: the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and
     protecting the spinal cord; "the fall broke his back" [syn:
     {spinal column}, {vertebral column}, {spine}, {backbone},
     {back}, {rachis}]
   4: the part of a book's cover that encloses the inner side of
     the book's pages and that faces outward when the book is
     shelved; "the title and author were printed on the spine of
     the book" [syn: {spine}, {backbone}]
   5: the part of a network that connects other networks together;
     "the backbone is the part of a communication network that
     carries the heaviest traffic"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top