ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baaing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baaing-, *baaing*, baa
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baaing (v) bˈaːɪŋ (b aa1 i ng)
baa (v) bˈaː (b aa1)
baas (n) bˈaːs (b aa1 s)
baas (v) bˈaːz (b aa1 z)
baa'd (v) bˈaːd (b aa1 d)
baaed (v) bˈaːd (b aa1 d)
baa-lamb (n) bˈaː-læm (b aa1 - l a m)
baa-lambs (n) bˈaː-læmz (b aa1 - l a m z)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธกส.(n) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, See also: BAAC, Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง[khreūangpandinphao Bān Chīeng] (n, exp) EN: Baan Chiang pottery

CMU English Pronouncing Dictionary
BAA B IY2 EY2 EY1
BAAB B AA1 B
BAAS B AA1 Z
BAAR B AA1 R
BAATZ B AA1 T S
BAARS B AA1 R Z
BAADE B AA1 D
BAACK B AA1 K
BAASCH B AA1 SH
HIBAAQ HH AY1 B AE2 K
BAALBEQ B AA1 L B EH0 K
BAALBEK B AA1 L B EH0 K
ELENBAAS EH1 L IH0 N B AA0 Z
ULAANBAATAR UW2 L AA1 N B AH0 T AA1 R

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌兰巴托[Wū lán bā tuō, ㄨ ㄌㄢˊ ㄅㄚ ㄊㄨㄛ, / ] Ulaanbaatar or Ulan Bator (capital of Mongolia), #54,690 [Add to Longdo]
巴林右旗[Bā lín yòu qí, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄡˋ ㄑㄧˊ, ] Bairin Right banner or Baarin Baruun Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #147,184 [Add to Longdo]
巴林左旗[Bā lín zuǒ qí, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧˊ, ] Bairin Left banner of Baarin Züün Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #160,288 [Add to Longdo]
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, / ] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician [Add to Longdo]
叉烧包[chā shāo bāo, ㄔㄚ ㄕㄠ ㄅㄠ, / ] roast pork bun; cha siu baau [Add to Longdo]
巴力[Bā lì, ㄅㄚ ㄌㄧˋ, ] Baal [Add to Longdo]
巴林右[Bā lín yòu, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄡˋ, ] Bairin Right banner or Baarin Baruun Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
巴林左[Bā lín zuǒ, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄗㄨㄛˇ, ] Bairin Left banner of Baarin Züün Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
复兴党[Fù xīng dǎng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄤˇ, / ] Baath Party [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
場合[ばあい, baai] (n) กรณี
バインナウン[ばあいんなん, baainnan] (n) พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kubaamazone {f} [ornith.]Cuban Amazon [Add to Longdo]
Ulan-Bator (Hauptstadt der Mongolei )Ulaanbaatar (capital of Mongolia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いないいないばあ[inaiinaibaa] (n) peekaboo (baby game); peepbo [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation [Add to Longdo]
この場合[このばあい, konobaai] (exp) in this case [Add to Longdo]
そうでない場合は[そうでないばあいは, soudenaibaaiha] (exp) if this is not the case [Add to Longdo]
その場合には[そのばあいには, sonobaainiha] (n) in that case [Add to Longdo]
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be [Add to Longdo]
ばあちゃん[baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
クライアントサーバアーキテクチャ[kuraiantosa-baa-kitekucha] (n) {comp} client-server architecture [Add to Longdo]
バース党;バアス党[バースとう(バース党);バアスとう(バアス党), ba-su tou ( ba-su tou ); baasu tou ( baasu tou )] (n) Baath Party; Ba'ath Party [Add to Longdo]
ババ抜き;ばば抜き;婆抜き[ババぬき(ババ抜き);ばばぬき(ばば抜き;婆抜き), baba nuki ( baba nuki ); babanuki ( baba nuki ; baa nuki )] (n) old maid; living without one's mother-in-law [Add to Longdo]
バラモン教;婆羅門教[バラモンきょう(バラモン教);ばらもんきょう(婆羅門教), baramon kyou ( baramon kyou ); baramonkyou ( baa ra mon kyou )] (n) Brahmanism [Add to Longdo]
メー[me-] (n) bleat; baa (goat sound) [Add to Longdo]
メーメー;メエメエ[me-me-; meemee] (n) baa (sound made by sheep); meh [Add to Longdo]
何れの場合においても[いずれのばあいにおいても, izurenobaainioitemo] (n) in either case; in all cases [Add to Longdo]
牙婆;数間;仲[すあい;すわい(牙婆), suai ; suwai ( kiba baa )] (n) (arch) broker; brokerage; brokerage fee [Add to Longdo]
丸葉青だも[まるばあおだも;マルバアオダモ, marubaaodamo ; marubaaodamo] (n) (uk) Japanese flowering ash (Fraxinus sieboldiana) [Add to Longdo]
丸葉朝顔[まるばあさがお;マルバアサガオ, marubaasagao ; marubaasagao] (n) (uk) common morning glory (Ipomoea purpurea) [Add to Longdo]
鬼婆;鬼ばば;鬼ばばあ[おにばば(鬼婆;鬼ばば);おにばばあ(鬼婆;鬼ばばあ), onibaba ( onibaba ; oni baba ); onibabaa ( onibaba ; oni babaa )] (n) hag; witch; bitch; penurious or spiteful old woman; termagant; virago [Add to Longdo]
求めよ然らば与えられん[もとめよさらばあたえられん, motomeyosarabaataeraren] (exp) (id) Ask, and it shall be given you [Add to Longdo]
言葉遊び[ことばあそび, kotobaasobi] (n) word game [Add to Longdo]
後述の場合を除き[こうじゅつのばあいをのぞき, koujutsunobaaiwonozoki] (exp) except as noted below [Add to Longdo]
光ファイバー;光ファイバ[ひかりファイバー(光ファイバー);ひかりファイバ(光ファイバ), hikari faiba-( hikarifaibaa ); hikari faiba ( hikari faiba )] (n) optical fiber; optical fibre [Add to Longdo]
喉元過ぎれば熱さを忘れる[のどもとすぎればあつさをわすれる, nodomotosugirebaatsusawowasureru] (exp) (id) Danger past and God forgotten [Add to Longdo]
最悪の場合[さいあくのばあい, saiakunobaai] (exp) worst case [Add to Longdo]
始めに言葉ありき[はじめにことばありき, hajimenikotobaariki] (exp) In the beginning was the Word (John 1 [Add to Longdo]
私の場合[わたくしのばあい, watakushinobaai] (n) in my case; as for me [Add to Longdo]
時と場合によって[ときとばあいによって, tokitobaainiyotte] (exp) should time and circumstances permit [Add to Longdo]
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel [Add to Longdo]
場合[ばあい, baai] (n-adv,n) case; situation; (P) [Add to Longdo]
場合によって[ばあいによって, baainiyotte] (exp) depending on the situation; should time and circumstances permit [Add to Longdo]
場合による[ばあいによる, baainiyoru] (exp,v5r) to depend (on the situation); to be handled case by case [Add to Longdo]
場合に応じて[ばあいにおうじて, baainioujite] (exp) in accordance with the situation [Add to Longdo]
場合を除き[ばあいをのぞき, baaiwonozoki] (exp) excluding the case when; when not [Add to Longdo]
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal [Add to Longdo]
場当たり稽古[ばあたりけいこ, baatarikeiko] (n) (See 場当たり・ばあたり・3) dress rehearsal [Add to Longdo]
場味[ばあじ, baaji] (n) market sentiment [Add to Longdo]
人を呪わば穴二つ[ひとをのろわばあなふたつ, hitowonorowabaanafutatsu] (exp) (id) A curse will rebound on yourself as well; Curses, like chickens, come home to roost [Add to Longdo]
然もあらばあれ[さもあらばあれ, samoarabaare] (exp) be that the case, do so; do as you please; in any case [Add to Longdo]
曾お祖母さん[ひいおばあさん, hiiobaasan] (n) great-grandmother [Add to Longdo]
卒都婆;卒塔婆;率塔婆[そとば;そとうば(卒塔婆;率塔婆), sotoba ; sotouba ( sotoba ; ritsu tou baa )] (n) (1) (See 塔・2) stupa; dagoba; (2) (See 板塔婆) wooden grave tablet [Add to Longdo]
多くの場合[おおくのばあい, ookunobaai] (n) in many cases [Add to Longdo]
通常の場合[つうじょうのばあい, tsuujounobaai] (n) usually [Add to Longdo]
二葉葵;双葉葵[ふたばあおい;フタバアオイ, futabaaoi ; futabaaoi] (n) (uk) Asarum caulescens (species of wild ginger) [Add to Longdo]
婆;婆あ(ik)[ばば(婆);ばばあ, baba ( baa ); babaa] (n) (1) (See 祖母) old woman; (2) (ばば only) (See ババ抜き) old maid (undesirable card in the card game of the same name); (3) (ばばあ only) (derog) hag; bitch [Add to Longdo]
婆さん(P);祖母さん[ばあさん, baasan] (n) (1) (usu. 祖母さん) (See お祖母さん) grandmother; (2) (婆さん) female senior citizen; (P) [Add to Longdo]
婆や[ばあや, baaya] (n) wet nurse; old housekeeper [Add to Longdo]
糞婆;糞婆あ[くそばばあ, kusobabaa] (n) (uk) (derog) old woman; old bat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バーン[ばーん, ba-n] BAAN [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
場合[ばあい, baai] Fall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top