ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baaed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baaed-, *baaed*, baa, baae
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baaed (v) bˈaːd (b aa1 d)
baa (v) bˈaː (b aa1)
baas (n) bˈaːs (b aa1 s)
baas (v) bˈaːz (b aa1 z)
baa'd (v) bˈaːd (b aa1 d)
baaing (v) bˈaːɪŋ (b aa1 i ng)
baa-lamb (n) bˈaː-læm (b aa1 - l a m)
baa-lambs (n) bˈaː-læmz (b aa1 - l a m z)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธกส.(n) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, See also: BAAC, Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง[khreūangpandinphao Bān Chīeng] (n, exp) EN: Baan Chiang pottery

CMU English Pronouncing Dictionary
BAA B IY2 EY2 EY1
BAAB B AA1 B
BAAS B AA1 Z
BAAR B AA1 R
BAATZ B AA1 T S
BAARS B AA1 R Z
BAADE B AA1 D
BAACK B AA1 K
BAASCH B AA1 SH
HIBAAQ HH AY1 B AE2 K
BAALBEQ B AA1 L B EH0 K
BAALBEK B AA1 L B EH0 K
ELENBAAS EH1 L IH0 N B AA0 Z
ULAANBAATAR UW2 L AA1 N B AH0 T AA1 R

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌兰巴托[Wū lán bā tuō, ㄨ ㄌㄢˊ ㄅㄚ ㄊㄨㄛ, / ] Ulaanbaatar or Ulan Bator (capital of Mongolia), #54,690 [Add to Longdo]
巴林右旗[Bā lín yòu qí, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄡˋ ㄑㄧˊ, ] Bairin Right banner or Baarin Baruun Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #147,184 [Add to Longdo]
巴林左旗[Bā lín zuǒ qí, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧˊ, ] Bairin Left banner of Baarin Züün Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #160,288 [Add to Longdo]
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, / ] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician [Add to Longdo]
叉烧包[chā shāo bāo, ㄔㄚ ㄕㄠ ㄅㄠ, / ] roast pork bun; cha siu baau [Add to Longdo]
巴力[Bā lì, ㄅㄚ ㄌㄧˋ, ] Baal [Add to Longdo]
巴林右[Bā lín yòu, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄡˋ, ] Bairin Right banner or Baarin Baruun Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
巴林左[Bā lín zuǒ, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄗㄨㄛˇ, ] Bairin Left banner of Baarin Züün Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
复兴党[Fù xīng dǎng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄤˇ, / ] Baath Party [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
場合[ばあい, baai] (n) กรณี
バインナウン[ばあいんなん, baainnan] (n) พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kubaamazone {f} [ornith.]Cuban Amazon [Add to Longdo]
Ulan-Bator (Hauptstadt der Mongolei )Ulaanbaatar (capital of Mongolia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いないいないばあ[inaiinaibaa] (n) peekaboo (baby game); peepbo [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation [Add to Longdo]
この場合[このばあい, konobaai] (exp) in this case [Add to Longdo]
そうでない場合は[そうでないばあいは, soudenaibaaiha] (exp) if this is not the case [Add to Longdo]
その場合には[そのばあいには, sonobaainiha] (n) in that case [Add to Longdo]
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be [Add to Longdo]
ばあちゃん[baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
クライアントサーバアーキテクチャ[kuraiantosa-baa-kitekucha] (n) {comp} client-server architecture [Add to Longdo]
バース党;バアス党[バースとう(バース党);バアスとう(バアス党), ba-su tou ( ba-su tou ); baasu tou ( baasu tou )] (n) Baath Party; Ba'ath Party [Add to Longdo]
ババ抜き;ばば抜き;婆抜き[ババぬき(ババ抜き);ばばぬき(ばば抜き;婆抜き), baba nuki ( baba nuki ); babanuki ( baba nuki ; baa nuki )] (n) old maid; living without one's mother-in-law [Add to Longdo]
バラモン教;婆羅門教[バラモンきょう(バラモン教);ばらもんきょう(婆羅門教), baramon kyou ( baramon kyou ); baramonkyou ( baa ra mon kyou )] (n) Brahmanism [Add to Longdo]
メー[me-] (n) bleat; baa (goat sound) [Add to Longdo]
メーメー;メエメエ[me-me-; meemee] (n) baa (sound made by sheep); meh [Add to Longdo]
何れの場合においても[いずれのばあいにおいても, izurenobaainioitemo] (n) in either case; in all cases [Add to Longdo]
牙婆;数間;仲[すあい;すわい(牙婆), suai ; suwai ( kiba baa )] (n) (arch) broker; brokerage; brokerage fee [Add to Longdo]
丸葉青だも[まるばあおだも;マルバアオダモ, marubaaodamo ; marubaaodamo] (n) (uk) Japanese flowering ash (Fraxinus sieboldiana) [Add to Longdo]
丸葉朝顔[まるばあさがお;マルバアサガオ, marubaasagao ; marubaasagao] (n) (uk) common morning glory (Ipomoea purpurea) [Add to Longdo]
鬼婆;鬼ばば;鬼ばばあ[おにばば(鬼婆;鬼ばば);おにばばあ(鬼婆;鬼ばばあ), onibaba ( onibaba ; oni baba ); onibabaa ( onibaba ; oni babaa )] (n) hag; witch; bitch; penurious or spiteful old woman; termagant; virago [Add to Longdo]
求めよ然らば与えられん[もとめよさらばあたえられん, motomeyosarabaataeraren] (exp) (id) Ask, and it shall be given you [Add to Longdo]
言葉遊び[ことばあそび, kotobaasobi] (n) word game [Add to Longdo]
後述の場合を除き[こうじゅつのばあいをのぞき, koujutsunobaaiwonozoki] (exp) except as noted below [Add to Longdo]
光ファイバー;光ファイバ[ひかりファイバー(光ファイバー);ひかりファイバ(光ファイバ), hikari faiba-( hikarifaibaa ); hikari faiba ( hikari faiba )] (n) optical fiber; optical fibre [Add to Longdo]
喉元過ぎれば熱さを忘れる[のどもとすぎればあつさをわすれる, nodomotosugirebaatsusawowasureru] (exp) (id) Danger past and God forgotten [Add to Longdo]
最悪の場合[さいあくのばあい, saiakunobaai] (exp) worst case [Add to Longdo]
始めに言葉ありき[はじめにことばありき, hajimenikotobaariki] (exp) In the beginning was the Word (John 1 [Add to Longdo]
私の場合[わたくしのばあい, watakushinobaai] (n) in my case; as for me [Add to Longdo]
時と場合によって[ときとばあいによって, tokitobaainiyotte] (exp) should time and circumstances permit [Add to Longdo]
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel [Add to Longdo]
場合[ばあい, baai] (n-adv,n) case; situation; (P) [Add to Longdo]
場合によって[ばあいによって, baainiyotte] (exp) depending on the situation; should time and circumstances permit [Add to Longdo]
場合による[ばあいによる, baainiyoru] (exp,v5r) to depend (on the situation); to be handled case by case [Add to Longdo]
場合に応じて[ばあいにおうじて, baainioujite] (exp) in accordance with the situation [Add to Longdo]
場合を除き[ばあいをのぞき, baaiwonozoki] (exp) excluding the case when; when not [Add to Longdo]
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal [Add to Longdo]
場当たり稽古[ばあたりけいこ, baatarikeiko] (n) (See 場当たり・ばあたり・3) dress rehearsal [Add to Longdo]
場味[ばあじ, baaji] (n) market sentiment [Add to Longdo]
人を呪わば穴二つ[ひとをのろわばあなふたつ, hitowonorowabaanafutatsu] (exp) (id) A curse will rebound on yourself as well; Curses, like chickens, come home to roost [Add to Longdo]
然もあらばあれ[さもあらばあれ, samoarabaare] (exp) be that the case, do so; do as you please; in any case [Add to Longdo]
曾お祖母さん[ひいおばあさん, hiiobaasan] (n) great-grandmother [Add to Longdo]
卒都婆;卒塔婆;率塔婆[そとば;そとうば(卒塔婆;率塔婆), sotoba ; sotouba ( sotoba ; ritsu tou baa )] (n) (1) (See 塔・2) stupa; dagoba; (2) (See 板塔婆) wooden grave tablet [Add to Longdo]
多くの場合[おおくのばあい, ookunobaai] (n) in many cases [Add to Longdo]
通常の場合[つうじょうのばあい, tsuujounobaai] (n) usually [Add to Longdo]
二葉葵;双葉葵[ふたばあおい;フタバアオイ, futabaaoi ; futabaaoi] (n) (uk) Asarum caulescens (species of wild ginger) [Add to Longdo]
婆;婆あ(ik)[ばば(婆);ばばあ, baba ( baa ); babaa] (n) (1) (See 祖母) old woman; (2) (ばば only) (See ババ抜き) old maid (undesirable card in the card game of the same name); (3) (ばばあ only) (derog) hag; bitch [Add to Longdo]
婆さん(P);祖母さん[ばあさん, baasan] (n) (1) (usu. 祖母さん) (See お祖母さん) grandmother; (2) (婆さん) female senior citizen; (P) [Add to Longdo]
婆や[ばあや, baaya] (n) wet nurse; old housekeeper [Add to Longdo]
糞婆;糞婆あ[くそばばあ, kusobabaa] (n) (uk) (derog) old woman; old bat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バーン[ばーん, ba-n] BAAN [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
場合[ばあい, baai] Fall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top