ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awry

ER0 AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awry-, *awry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awry(adj) บิดเบี้ยว, See also: เบี้ยว, คด, งอ, เฉียง, Syn. crooked, aslant, askew
awry(adj) ผิดพลาด, See also: ผิด, ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาด, Syn. wrong, amiss, astray

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awry(อะไร') adj.,adv. งอหรือคดหรือเฉียงไปทางข้างหนึ่ง,เฉไป,เบี้ยว,ผิดทาง (เข้าใจ) ผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
awry(adv) เห,เฉไป,เบี้ยว,ผิดทาง
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย,การประณาม,การคว่ำบาตร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's something awry with my genitals.แต่องคชาติฉันผิดรูป Episode #1.2 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะแบง(adv) stubbornly, See also: awry, obstinately, turned toward one side, Syn. ดึงดัน, เถียงข้างๆ คูๆ, เฉไฉ, Example: เขาเถียงตะแบงไปโดยไม่มีเหตุผล, Thai Definition: อาการที่พูดหรือเถียงเฉไฉหรือดันไปข้างๆ คูๆ
ย้วย(adj) biassed, See also: awry, aslant, askew, Syn. เฉียง, เบี่ยง, เลี่ยง, เฉไฉ, Ant. ตรง, Example: เจ้าหล่อนสวมเสื้อคอลึกแขนล้ำและกระโปรงย้วยบานสีทอง, Thai Definition: เบี่ยงหรือเลี่ยงจากแนวปกติ ทำให้ยาวยื่นเกินไปบ้าง บิดไปบิดมาบ้าง โค้งไปโค้งมาบ้าง เสี้ยวไปบ้าง เฉไปเฉมาบ้าง ฯลฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดเบือน[bitbeūoen] (v) EN: distort ; go awry ; twist  FR: déformer ; dénaturer
บิดเบี้ยว[bitbīo] (v) EN: distort ; go awry ; writhe  FR: déformer
บิดผัน[bitphan] (v) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist  FR: déformer
เก[kē] (adj) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping  FR: de travers ; tordu
เย้[yē] (v) EN: be awry ; lean to one side

CMU English Pronouncing Dictionary
AWRY ER0 AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awry (j) ˈərˈaɪ (@1 r ai1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P) [Add to Longdo]
食い違う(P);食違う(P);くい違う;食いちがう[くいちがう, kuichigau] (v5u,vi) to cross each other; to run counter to; to differ; to clash; to go awry; (P) [Add to Longdo]
不逞[ふてい, futei] (adj-na,n) insubordination; outlawry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awry
   adv 1: away from the correct or expected course; "something has
       gone awry in our plans"; "something went badly amiss in
       the preparations" [syn: {awry}, {amiss}]
   2: turned or twisted to one side; "rugs lying askew"; "with his
     necktie twisted awry" [syn: {askew}, {awry}, {skew-whiff}]
   adj 1: turned or twisted toward one side; "a...youth with a
       gorgeous red necktie all awry"- G.K.Chesterton; "his wig
       was, as the British say, skew-whiff" [syn: {askew},
       {awry(p)}, {cockeyed}, {lopsided}, {wonky}, {skew-whiff}]
   2: not functioning properly; "something is amiss"; "has gone
     completely haywire"; "something is wrong with the engine"
     [syn: {amiss(p)}, {awry(p)}, {haywire}, {wrong(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top