ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awkward

AO1 K W ER0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awkward-, *awkward*, awkwar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awkward(adj) งุ่มง่าม, See also: ติดขัด, ที่ดูไม่คล่องแคล่ว, Syn. clumsy, inept, ungraceful, unskillful
awkward(adj) ที่ไม่สะดวกสบาย, Syn. inconvenient, incommodious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly
awkward ageวัยหนุ่มวัยสาวแรกเริ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awkwardAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
awkwardAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
awkwardAt first the trainees were awkward in his company.
awkwardAt first, the trainees were awkward in his company.
awkwardHe asked an awkward question.
awkwardHe is awkward in his manners.
awkwardHe is awkward in his movements.
awkwardHer movements were awkward and her gesture clumsy.
awkwardHe used chopsticks in an awkward way.
awkwardHe walks with an awkward gait because of an injury.
awkwardHis words created an awkward situation.
awkwardI am awkward with numbers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิ่น(adv) embarrassingly, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: พวกเราต้องคอยดูแลป้าแกดีๆ อย่าให้แกทำอะไรเปิ่นอีก, Thai Definition: อย่างมีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
เก้ๆ กังๆ(adv) awkwardly, See also: clumsily, gawkily, Syn. เก้กัง, ขวางๆ รีๆ, Example: พวกเขายืนเก้ๆ กังๆ อยู่ริมถนน
เก้กัง(adv) unsteadily, See also: awkwardly, clumsily, ungainly, gawkily, gawkishly, Syn. เก้ๆ กังๆ, Example: เธอยืนเก้กัง ราวกับไม่รู้ว่าจะเอาแขนขาที่ยาวยืดไปทำอะไร, Thai Definition: ไม่คล่องแคล่วเพราะขาดความชำนาญ ขาดความคล่องตัว
เก้งก้าง(adj) awkward, See also: clumsy, ungainly, Syn. โย่งเย่ง, เกะกะ, Example: ตั้งแต่แมวตัวนั้นเมื่อมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ เขาเคยนึกขำรูปร่างที่เก้งก้างผิดพวกพ้องและลายสีดำที่พาดตามตัวนั้นก็ทำให้ชวนหัวเราะ, Thai Definition: มีลักษณะหรือกิริยาท่าทางเกะกะไม่เรียบร้อย
ความอุ้ยอ้าย(n) clumsiness, See also: awkwardness, unwieldiness, Ant. ความคล่องแคล่ว, Example: ผู้หญิงเวลาท้องไส้จะมีความอุ้ยอ้ายมากกว่าปกติ, Thai Definition: ลักษณะการที่เคลื่อนตัวช้าอย่างคนอ้วน
เคอะ(adv) clumsily, See also: awkwardly, ungainly, Syn. เขิน, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Ant. กล้า, มั่นใจ, Thai Definition: มีท่าทีไม่แนบเนียน
เปิ่น(adj) awkward, See also: stupid, silly, embarrassed, gawky, clumsy, gauche, Syn. เก้อ, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: ใครจะรู้ว่า ชายชราท่าทางเปิ่นคนนั้นจะเคยเป็นทหารที่ผ่านการศึกมานับไม่ถ้วน, Thai Definition: ที่มีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
รุ่มร่าม(adv) awkwardly, Example: คนอย่างหล่อนมีหรือ จะทำอะไรรุ่มร่าม ไม่สำรวม ไม่ว่าต่อหน้า หรือลับหลังผู้ใด, Thai Definition: เกินพอดี, เกินที่ควรเป็น
รุ่มร่าม(adv) clumsily, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, เร่อร่า
เร่อร่า(adv) clumsily, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, รุ่มร่าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้งก้าง[kēngkāng] (adj) EN: awkward ; clumsy ; ungainly  FR: dégingandé ; gauche
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[khoekhoēn] (adj) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease  FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[kleūn mai khao khāi mai øk] (v, exp) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma  FR: avoir un dilemme
กงโก้กงกก = กงโก้-กงกก[kongkōkongkok] (adj) EN: ungainly ; awkwardly ; gawky ; shabbily
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adj) EN: slow ; clumsy ; awkward  FR: lourdaud ; pataud ; maladroit
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adv) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully  FR: maladroitement
เปิ่น[poēn = poen] (adj) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche  FR: absurde ; saugrenu ; stupide
เร่อร่า[roērā] (adj) EN: awkward ; clumsy  FR: maladroit
เทอะทะ[thoetha] (adj) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy

CMU English Pronouncing Dictionary
AWKWARD AO1 K W ER0 D
AWKWARDLY AO1 K W ER0 D L IY0
AWKWARDNESS AO1 K W ER0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awkward (j) ˈɔːkwəd (oo1 k w @ d)
awkwardly (a) ˈɔːkwədliː (oo1 k w @ d l ii)
awkwardness (n) ˈɔːkwədnəs (oo1 k w @ d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尴尬[gān gà, ㄍㄢ ㄍㄚˋ, / ] awkward; embarrassed, #4,008 [Add to Longdo]
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] awkward; clumsy; dull; inelegant; (polite) my; Taiwan pr. zhuo2, #22,908 [Add to Longdo]
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well, #89,215 [Add to Longdo]
粗笨[cū bèn, ㄘㄨ ㄅㄣˋ, ] awkward; clumsy; unwieldy; heavy-handed, #105,283 [Add to Longdo]
笨口拙舌[bèn kǒu zhuō shé, ㄅㄣˋ ㄎㄡˇ ㄓㄨㄛ ㄕㄜˊ, ] awkward in speech, #676,868 [Add to Longdo]
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, / ] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech) [Add to Longdo]
蹇滞[jiǎn zhì, ㄐㄧㄢˇ ㄓˋ, / ] awkward; ominous; unfavorable [Add to Longdo]
蹇涩[jiǎn sè, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, / ] awkward; lame; difficulty (esp. in moving); not smooth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flegelalter {n}awkward age [Add to Longdo]
Verlegenheit {f}awkward situation [Add to Longdo]
linkisch; tapsig; eckig; täppisch; tolpatschig; unbeholfen; ungelenk; ungeschickt {adj} | linkischer; tapsiger; eckiger; täppischer; tolpatschiger; unbeholfener; ungelenker; ungeschickter | am linkischsten; am tapsigsten; am eckigsten; am täppischsten; am unbeholfensten; am ungelenksten; am ungeschicktestenawkward | more awkward | most awkward [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
てれながら[terenagara] (n) feeling awkward [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ぶきっちょ[bukiccho] (adj-na,n) awkward [Add to Longdo]
まずる[mazuru] (v5r) (See まずい) to bungle; to make things awkward [Add to Longdo]
ギクシャク;ぎくしゃく[gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
グキグキ;ぐきぐき[gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awkward
   adj 1: causing inconvenience; "they arrived at an awkward time"
   2: lacking grace or skill in manner or movement or performance;
     "an awkward dancer"; "an awkward gesture"; "too awkward with
     a needle to make her own clothes"; "his clumsy fingers
     produced an awkward knot" [ant: {graceful}]
   3: difficult to handle or manage especially because of shape;
     "an awkward bundle to carry"; "a load of bunglesome
     paraphernalia"; "clumsy wooden shoes"; "the cello, a rather
     ungainly instrument for a girl" [syn: {awkward},
     {bunglesome}, {clumsy}, {ungainly}]
   4: not elegant or graceful in expression; "an awkward prose
     style"; "a clumsy apology"; "his cumbersome writing style";
     "if the rumor is true, can anything be more inept than to
     repeat it now?" [syn: {awkward}, {clumsy}, {cumbersome},
     {inapt}, {inept}, {ill-chosen}]
   5: hard to deal with; especially causing pain or embarrassment;
     "awkward (or embarrassing or difficult) moments in the
     discussion"; "an awkward pause followed his remark"; "a
     sticky question"; "in the unenviable position of resorting to
     an act he had planned to save for the climax of the campaign"
     [syn: {awkward}, {embarrassing}, {sticky}, {unenviable}]
   6: socially uncomfortable; unsure and constrained in manner;
     "awkward and reserved at parties"; "ill at ease among eddies
     of people he didn't know"; "was always uneasy with strangers"
     [syn: {awkward}, {ill at ease(p)}, {uneasy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top