ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awful

AO1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awful-, *awful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awful(adj) น่ากลัว, See also: น่าสะพรึงกลัว, Syn. terrible, dreadful, appalling
awful(adj) แย่มาก, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. terrible, disagreeable
awfully(adv) อย่างเลวร้าย, Syn. poorly, horribly, badly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful, dread, terrible
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
god-awful(กอด'ออ'ฟูล) adj. น่ากลัวที่สุด,น่าสยดสยอง
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ปฏิบัติตามกฎหมาย,เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
unlawful(อันลอ'ฟูล) adj. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: unlawfully adv. unlawfulness n., Syn. illegal, illicit, lawless

English-Thai: Nontri Dictionary
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
lawful(adj) ตามกฎหมาย,ถูกต้อง,ที่เคารพกฎหมาย
unlawful(adj) ผิดกฎหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awfulAlthough natto smells awful, it is delicious.
awfulHis speech got awfully boring.
awfulHow awful!
awfulHow awful to reflect that what people say of us is true!
awfulI also heard that it was awful around the Eternal Flame.
awfulI can't stand an awful sweat like this.
awfulI don't recommend eating in that restaurant. The food is awful.
awfulI had an awful experience today, so I'm going to have a beer and go straight to bed.
awfulI had an awful time at the conference.
awfulI made an awful mistake in the test.
awfulI'm afraid there's been some awful news.
awfulI'm awfully sorry that I was late.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สยดสยอง(adj) terrible, See also: awful, dreadful, horrible, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขามิได้สยดสยองต่ออันตรายใดๆ เลย, Thai Definition: สยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
สะเทือนขวัญ(adj) awful, See also: dreadful, awesome, fearful, Syn. กลัว, หวั่นเกรง, เกรงกลัว, Example: คดีนี้ถือเป็นคดีสะเทือนขวัญซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไป
เต็มที(adv) awfully, See also: extremely, very, Syn. เต็มทน, ครามครัน, เต็มแก่, เต็มประดา, เหลือเกิน, เหลือทน, Example: แรงต้านจากกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจดูแผ่วเบาไร้ความหมายเต็มที
เต็มประดา(adv) very, See also: awfully, terribly, too much, Syn. ครามครัน, เต็มแก่, เต็มทน, เต็มที, Example: น้ำตาผมมันดันไหลออกมาเหมือนว่าเจ็บปวดเสียเต็มประดา
ฉิบหาย(adv) awfully, See also: extremely, Syn. มาก, Example: เขาปัญญาอ่อนฉิบหายเลยที่ตัดสินใจลาออก, Notes: (ปาก)
น่าสะพรึงกลัว(adj) dreadful, See also: awful, scary, terrible, frightening, Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า, Example: เขามักจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวอยู่บ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน
เหลือร้าย(adj) awful, See also: terrible, dreadful, Syn. ร้ายมาก, Example: ไวรัสเหลือร้ายตัวนี้เพิ่มจำนวนตัวเองเป็นทวีคูณอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
ชอบด้วย[chøp dūay] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[chøp dūay kotmāi] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: légal
ชอบธรรม[chøptham] (adj) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful  FR: légitime
โดยมิชอบ[dōi michøp] (adv) EN: improperly ; unlawfully
การกักขังหน่วงเหนี่ยว[kān kakkhang nūang-nīo] (n, exp) EN: unlawful detention
ละเมิดกฎหมาย[lamoēt kotmāi] (v, exp) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit  FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
เหลือเกิน[leūakoēn] (adv) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly  FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลืออด[leūa-ǿt] (adv) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly
มิชอบ[michøp] (adj) EN: wrong ; wrongful ; unlawful

CMU English Pronouncing Dictionary
AWFUL AO1 F AH0 L
AWFULLY AO1 F AH0 L IY0
AWFULNESS AO1 F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awful (j) ˈɔːfəl (oo1 f @ l)
awfully (a) ˈɔːfliː (oo1 f l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, ] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly, #3,078 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんだ[tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
やけに[yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
共同不法行為[きょうどうふほうこうい, kyoudoufuhoukoui] (n) joint unlawful act; joint tort [Add to Longdo]
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time [Add to Longdo]
恐怖感[きょうふかん, kyoufukan] (n) feeling of dread; awful feeling; sense of fear [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awful
   adv 1: used as intensifiers; "terribly interesting"; "I'm awful
       sorry" [syn: {terribly}, {awfully}, {awful},
       {frightfully}]
   adj 1: exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste";
       "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful
       manners"; "a painful performance"; "terrible
       handwriting"; "an unspeakable odor came sweeping into the
       room" [syn: {atrocious}, {abominable}, {awful},
       {dreadful}, {painful}, {terrible}, {unspeakable}]
   2: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful
     risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that
     London was shocked"; "the dread presence of the headmaster";
     "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a
     dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions
     shook the city"; "a terrible curse" [syn: {awful}, {dire},
     {direful}, {dread(a)}, {dreaded}, {dreadful}, {fearful},
     {fearsome}, {frightening}, {horrendous}, {horrific},
     {terrible}]
   3: offensive or even (of persons) malicious; "in a nasty mood";
     "a nasty accident"; "a nasty shock"; "a nasty smell"; "a
     nasty trick to pull"; "Will he say nasty things at my
     funeral?"- Ezra Pound [syn: {nasty}, {awful}] [ant: {nice}]
   4: inspired by a feeling of fearful wonderment or reverence;
     "awed by the silence"; "awful worshippers with bowed heads"
     [syn: {awed}, {awful}]
   5: extreme in degree or extent or amount or impact; "in a
     frightful hurry"; "spent a frightful amount of money" [syn:
     {frightful}, {terrible}, {awful}, {tremendous}]
   6: inspiring awe or admiration or wonder; "New York is an
     amazing city"; "the Grand Canyon is an awe-inspiring sight";
     "the awesome complexity of the universe"; "this sea, whose
     gently awful stirrings seem to speak of some hidden soul
     beneath"- Melville; "Westminster Hall's awing majesty, so
     vast, so high, so silent" [syn: {amazing}, {awe-inspiring},
     {awesome}, {awful}, {awing}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top