ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awe

AA1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awe-, *awe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awe(n) ความน่าเกรงขาม, See also: ความกลัวเกรง, Syn. reverence, reverential fear, dread
awe(vt) ทำให้เกรงขาม, See also: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว, Syn. inspire awe in
awesome(adj) ดีเลิศ (คำสแลง), Syn. outstanding, wonderful, remarkable
awesome(adj) น่าสะพรึงกลัว, See also: ซึ่งทำให้สะเทือนขวัญ, น่าหวาดเสียว, Syn. awe-inspiring, formidable
awesome(sl) เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, สุดยอด
awesome(sl) สุดยอด, See also: เจ๋ง, ดีเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง
aweary(อะเวีย'รี) adj. อ่อนเพลีย, อิดโรย
aweather(อะเวธ'เธอะ) adj., adv. ต้านลม, ทวนลม (toward the weather side)
aweight(อะเวท') adj. เพิ่งยกสมอเรือขึ้น, เพิ่มจะพ้นน้ำ, เพิ่มพ้นจากกันน้ำ (atrip)
aweless(ออ' เลส) adj. ไม่กลัว, Syn. fearless
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
chest of drawersn. ตู้ลิ้นชัก
drawee(ดรออี') n. ผู้รับเงิน (โดยตั๋วเงิน)
drawer(ดรอ'เออะ) n. ผู้ถอนเงิน (โดยตั๋วเงิน) ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก,สิ่งที่ลาก

English-Thai: Nontri Dictionary
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awe(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้เกรงขาม,ทำให้หวาดหวั่น
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย
aweigh(adv) เพิ่งจะพ้นน้ำ,เพิ่งยกสมอเรือขึ้น
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
drawer(n) ผู้ถอนเงิน,ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก
overawe(vt) ทำให้ราบคาบ,ข่มขู่,ขู่ขวัญ
seaweed(n) สาหร่ายทะเล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aweThe general's massive presence awes everyone.
aweThe man awed the girl with his magic tricks.
aweThey watched the solemn ceremony in the church with awe.
aweWe were awed into silence when we heard the story.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องแช่ผักผลไม้[chǿng chaēp phak-phonlamāi] (n, exp) EN: salad drawer
เก๊ะ[ke] (n) EN: drawer  FR: tiroir [m]
เขตประเวศ[Khēt Prawēt] (n, prop) EN: Prawet district
คร้าม[khrām] (v) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for  FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
เกรง[krēng] (v) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread  FR: craindre ; appréhender
เกรงขาม[krēngkhām] (v) EN: stand in awe of  FR: éprouver de la crainte
ลิ้นชัก[linchak] (n) EN: drawer ; chest  FR: tiroir [m]
ลิ้นชักโต๊ะ[linchak to] (n, exp) EN: desk drawer  FR: tiroir de bureau [m]
ไม่สมบูรณ์[mai sombūn] (v) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed  FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[mai sombūn] (adj) EN: imperfect ; incomplete ; flawed  FR: imparfait ; défectueux

CMU English Pronouncing Dictionary
AWE AA1
AWE AO1
AWED AO1 D
AWEIDA AH0 W EY1 D AH0
AWEIDA AH0 W AY1 D AH0
AWESOME AO1 S AH0 M
AWESOMELY AA1 S AH0 M L IY0
AWESOMELY AO1 S AH0 M L IY0
AWESTRUCK AA1 S T R AH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awe (v) ˈɔː (oo1)
awed (v) ˈɔːd (oo1 d)
awes (v) ˈɔːz (oo1 z)
aweigh (a) ˈəwˈɛɪ (@1 w ei1)
awesome (j) ˈɔːsəm (oo1 s @ m)
awe-struck (j) ˈɔː-strʌk (oo1 - s t r uh k)
awe-stricken (j) ˈɔː-strɪkən (oo1 - s t r i k @ n)
awe-inspiring (j) ˈɔː-ɪnspaɪrɪŋ (oo1 - i n s p ai r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威厉[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, / ] awe-inspiring; majestic, #332,813 [Add to Longdo]
威显[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] awe-inspiring; power [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrfurcht {f}; Scheu {f} (vor) | Ehrfurcht vor jdm. haben; jdn. fürchten | in Ehrfurcht erstarren; in Ehrfurcht erschauernawe (of) | to be in awe of sb.; to stand in awe of sb. | to be awestruck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
がじゃがじゃ[gajagaja] (adj-na,adv) rummage (in a drawer) [Add to Longdo]
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
ジャバウェブサーバ[jabauebusa-ba] (n) {comp} JavaWebServer [Add to Longdo]
ジャンジャウィード[janjaui-do] (n) Janjaweed (militia in Sudan) [Add to Longdo]
スキャット・ファーガス;スキャットファーガス;パプア[sukyatto . fa-gasu ; sukyattofa-gasu ; papua] (n) Selenotoca papuensis (species of Western Pacific scat known in Sulawesi and Papua New Guinea) [Add to Longdo]
ズロース[zuro-su] (n) drawers [Add to Longdo]
セレベス芋[セレベスいも, serebesu imo] (n) (See 赤芽芋) type of taro originally from Sulawesi [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバウェブサーバ[じゃばうえぶさーば, jabauebusa-ba] JavaWebServer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awe
   n 1: an overwhelming feeling of wonder or admiration; "he stared
      over the edge with a feeling of awe"
   2: a feeling of profound respect for someone or something; "the
     fear of God"; "the Chinese reverence for the dead"; "the
     French treat food with gentle reverence"; "his respect for
     the law bordered on veneration" [syn: {fear}, {reverence},
     {awe}, {veneration}]
   v 1: inspire awe in; "The famous professor awed the
      undergraduates"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top