ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

away

AH0 W EY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -away-, *away*
English-Thai: Longdo Dictionary
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
tuck away(vt, slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., Syn. right away American
Rollaway bed[โร้ลเลอะเวย์ เบ้ด] (n) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
away(adv) โดยไม่หยุด, See also: อย่างต่อเนื่อง, Syn. continuously, incessantly
away(adv) ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา)
away(adv) ในทิศทางอื่น
away(adv) ในที่อื่น
away(adv) ไปที่อื่น, See also: ไปทางอื่น, ไปทิศอื่น, ไปจาก, Syn. off, forth
away(adj) ไม่อยู่, See also: ที่จากไป, Syn. absent, gone
away(adv) หมดไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
away(อะเวย์') adj.,adv. ไปเสีย,ไป,จากไป,หมดไป, Syn. elsewhere, absent, gone
areaway(แอร'เรียเวย์) n. ที่ว่างหน้าห้องใต้ดิน
caraway(แค'ระเวย์) n. เครื่องเทศคล้ายยี่หร่า
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah, outcast
foldawayadj. พับเก็บ
getaway(เกท'อะเวย์) n. การจากไป,การหลบหนี,การเริ่มแข่ง, Syn. depart
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow, hand out
heave away!(Heave ho!) ออกแรงดึงเข้า
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden
runaway(รัน'อะเว) n. ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย,การวิ่งหนี adj. หลบหนี

English-Thai: Nontri Dictionary
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
castaway(n) คนที่เรืออับปาง,คนนอกกฎหมาย
faraway(adj) ห่างไกล,ไกล
stowaway(n) คนแอบซ่อนไปในเรือหรือรถ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awayA big animal ran away from the zoo.
awayA burglar broke into my house while I was away on a trip.
awayA burglar broke into your house while you were away on vacation.
awayA burglar made away with my wife's diamond ring.
awayA doctor was called in right away.
awayA fire was seen to blaze up far away.
awayAfter all the pain went away.
awayAfter taking a drink of water, the Prime Minister said, "Ask away!"
awayAll my doubts about it have been driven away.
awayAll she could do was watch him walk away.
awayAll the boys ran away.
awayAll the boys went away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่าง(adv) far, See also: away from, Example: เกาะลาบวนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว และอยู่ห่างจากรัฐซาบาร์เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร, Thai Definition: ไกลออกไป, ไม่ชิด, ไม่ถี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
เบน[bēn] (v) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean  FR: tourner ; détourner
เบือนหนี[beūoen nī] (v) EN: turn away ; turn round and not look  FR: se détourner ; détourner les yeux
บินหนี[binnī] (v) EN: fly away  FR: s'envoler
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[chaijāi ngoen fumfeūay] (v, exp) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away  FR: gaspiller l'argent
ใช้แล้วทิ้ง[chāi laēo thing] (adj) EN: throwaway ; disposable  FR: jetable ; à usage unique
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์[chai pai dōi plao prayōt] (v, exp) EN: while away the time ; waste time
เฉด[chēt] (v) EN: drive away ; expel ; dismiss  FR: renvoyer ; chasser
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce  FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
เชิด[choēt] (v) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with

CMU English Pronouncing Dictionary
AWAY AH0 W EY1
AWAYS EY1 W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
away (j) ˈəwˈɛɪ (@1 w ei1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswärtsspiel {n}away match [Add to Longdo]
abseits {prp; +Genitiv} | abseits der Hauptstraßeaway from | away from the main street [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっち行け[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me! [Add to Longdo]
あわや[awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
あわよくば[awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
お取り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
きりきり[kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使い捨て装置[つかいすてそうち, tsukaisutesouchi] throw-away device [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
淡雪[あわゆき, awayuki] leichter_Schneefall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 away
   adv 1: from a particular thing or place or position (`forth' is
       obsolete); "ran away from the lion"; "wanted to get away
       from there"; "sent the children away to boarding school";
       "the teacher waved the children away from the dead
       animal"; "went off to school"; "they drove off"; "go
       forth and preach" [syn: {away}, {off}, {forth}]
   2: from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave
     away the tickets" [syn: {away}, {out}]
   3: out of the way (especially away from one's thoughts); "brush
     the objections aside"; "pushed all doubts away" [syn:
     {aside}, {away}]
   4: out of existence; "the music faded away"; "tried to explain
     away the affair of the letter"- H.E.Scudder; "idled the hours
     away"; "her fingernails were worn away"
   5: at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or
     away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away
     back in the 18th century" [syn: {off}, {away}]
   6: indicating continuing action; continuously or steadily; "he
     worked away at the project for more than a year"; "the child
     kept hammering away as if his life depended on it"
   7: so as to be removed or gotten rid of; "cleared the mess
     away"; "the rotted wood had to be cut away"
   8: freely or at will; "fire away!"
   9: in or into a proper place (especially for storage or
     safekeeping); "put the toys away"; "her jewels are locked
     away in a safe"; "filed the letter away"
   10: in a different direction; "turn aside"; "turn away one's
     face"; "glanced away" [syn: {away}, {aside}]
   11: in reserve; not for immediate use; "started setting aside
     money to buy a car"; "put something by for her old age";
     "has a nest egg tucked away for a rainy day" [syn: {aside},
     {by}, {away}]
   adj 1: not present; having left; "he's away right now"; "you
       must not allow a stranger into the house when your mother
       is away"
   2: used of an opponent's ground; "an away game" [ant: {home(a)}]
   3: (of a baseball pitch) on the far side of home plate from the
     batter; "the pitch was away (or wide)"; "an outside pitch"
     [syn: {away}, {outside}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sign
 
 1. imzalamak
 2. işaretlerle ifade etmek
 3. işaret etmek
 4. imza ile kontrata bağlamak
 5. "away", "off" veya "over" ile resmen başkasına devretmek. (sig.)n off (k. dili) radyo yayınına son vermek. (sig.)n on askerliğe kaydolunmak. (sig.)n out ayrıldığını imza ile belli etmek
 6. kütüphaneden kitap alındığını imza ile belirtmek. (sig.)n up kaydetmek, kaydolmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top