ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awake

AH0 W EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awake-, *awake*
Possible hiragana form: あわけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awake(vt) กระตุ้น, See also: ทำให้ตื่นตัว, Syn. rouse, arouse
awake(adj) ตื่น, See also: ซึ่งยังไม่หลับ, Syn. waking, consious
awake(vi) ตื่น, Syn. wake, wake up, get up
awake(vi) ตื่นตัว
awake(adj) ตื่นตัว, Syn. alert, active
awake(vt) ปลุก, See also: ทำให้ตื่น, ปลุก, Syn. call, wake
awaken(vt) กระตุ้น, See also: ทำให้ตื่นตัว, Syn. arouse, stir
awaken(vi) กระตุ้น, Syn. awake, rouse
awake to(phrv) ตระหนักถึง, See also: เริ่มเข้าใจ, Syn. wake to
awaken to(phrv) ทำให้ตื่น (หลังจากหลับ), Syn. alert to, awake to, wake to, waken to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken, wakeful, Ant. asleep, inattentive
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert, awake

English-Thai: Nontri Dictionary
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awakeตื่น [การแพทย์]
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kept me awake all night.ฉันตดทุกคืนเพื่อระบายแก๊ซ The Great Dictator (1940)
Stay awake and steer.ตื่นนอนและคัดท้าย The Old Man and the Sea (1958)
He's been awake for 24 hours. Can't you get anyone else?เขาทำมา 24 ชั่วโมงแล้ว ให้คนอื่นไปเถอะ Day of the Dead (1985)
Everything's so awake now.ตอนนี้ทุกอย่าง ดูสว่างไสวไปหมด Wuthering Heights (1992)
You're gonna be awake through this, Alex. lt's safer that way.นายจะรู้สึกตลอดการผ่าตัด แบบนี้ปลอดภัยกว่า Junior (1994)
Relax. You're awake now.ใจเย็นๆ ตอนนี้คุณตื่นแล้วนะ In the Mouth of Madness (1994)
Relax, buddy. You're awake now.ใจเย็นพรรคพวก ตอนนี้คุณตื่นแล้วนะ In the Mouth of Madness (1994)
Is anybody awake in there? I'm moving the array!คือทุกคนตื่นขึ้นมาในที่นั่น? Contact (1997)
Little Tree, are you awake enough to hear me?ลิตเติ้ลทรี ตื่นรึยัง ได้ยินปู่มั้ย The Education of Little Tree (1997)
May I ask what His Majesty is doing awake at such an ungodly hour?May I ask what His Majesty is doing awake at such an ungodly hour? Anna and the King (1999)
Are you awake now?ตอนนี้คุณตื่นแล้วใช่ไหม? Uninvited (2003)
Trey's awake and school is starting soon.เทรย์ฟื้นแล้ว/และโรงเรียนก็กำลังจะเปิดเทอม The O.C. (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awakeAs it is, I am awake.
awakeAs it is, You are awake.
awakeAs often as not, we lay awake all night.
awakeAt that time I was still awake.
awakeAwake or asleep, she was thinking about it.
awakeCoffee keeps me awake.
awakeHe lay awake all night.
awakeHe lay awake for hours thinking about her.
awakeHe shook me awake, shouting, "A fire!"
awakeHe stayed awake all night wondering why the deal went wrong.
awakeHe tried to awake people from their ignorance.
awakeI had a cup of tea to keep myself awake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุก(v) awake, See also: wake up, Example: ข้าพเจ้าปลุกเธอด้วยเสียงดัง และเขย่าตัว แต่เธอก็ไม่รู้สึก, Thai Definition: ทำให้ตื่นจากหลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright
ปลุก[pluk] (v) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse  FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ระวังตัว[rawang tūa] (v) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout  FR: se méfier ; se défier
ตื่น[teūn] (v) EN: wake up ; awake  FR: s'éveiller ; se lever
ตื่นนอน[teūnnøn] (v) EN: wake up ; be awake ; get up  FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit
ตื่นตัว[teūntūa] (v) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert  FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller
ถ่างตา[thāng tā] (v, exp) EN: dilate the eyes ; keep the eyes open ; stay awake ; open one's eyes wide

CMU English Pronouncing Dictionary
AWAKE AH0 W EY1 K
AWAKEN AH0 W EY1 K AH0 N
AWAKENS AH0 W EY1 K AH0 N Z
AWAKENED AH0 W EY1 K AH0 N D
AWAKENING AH0 W EY1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awake (v) ˈəwˈɛɪk (@1 w ei1 k)
awaken (v) ˈəwˈɛɪkən (@1 w ei1 k @ n)
awakes (v) ˈəwˈɛɪks (@1 w ei1 k s)
awakens (v) ˈəwˈɛɪkənz (@1 w ei1 k @ n z)
awakened (v) ˈəwˈɛɪkənd (@1 w ei1 k @ n d)
awakening (v) ˈəwˈɛɪkənɪŋ (@1 w ei1 k @ n i ng)
awakening (n) ˈəwˈɛɪknɪŋ (@1 w ei1 k n i ng)
awakenings (n) ˈəwˈɛɪknɪŋz (@1 w ei1 k n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] awaken, #31,909 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] awake from sleep, #33,644 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
munter {adj} | munterer | am munterstenawake | more awake | most awake [Add to Longdo]
wach {adj} | ganz wach seinawake | to be wide awake [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まんじりともしない;まんじりともせず[manjiritomoshinai ; manjiritomosezu] (exp) not sleeping a wink; wide awake all night [Add to Longdo]
アウェイク;アウエイク[aueiku ; aueiku] (n) awake [Add to Longdo]
アウェイクン;アウエイクン[aueikun ; aueikun] (vs) awaken [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
沖縄県[おきなわけん, okinawaken] (n) Okinawa prefecture (including Okinawa island) [Add to Longdo]
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth [Add to Longdo]
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster [Add to Longdo]
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awake
   adj 1: not in a state of sleep; completely conscious; "lay awake
       thinking about his new job"; "still not fully awake"
       [ant: {asleep(p)}]
   2: mentally perceptive and responsive;"an alert mind"; "alert to
     the problems"; "alive to what is going on"; "awake to the
     dangers of her situation"; "was now awake to the reality of
     his predicament" [syn: {alert}, {alive(p)}, {awake(p)}]
   v 1: stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm
      clock" [syn: {wake up}, {awake}, {arouse}, {awaken},
      {wake}, {come alive}, {waken}] [ant: {dope off}, {doze
      off}, {drift off}, {drop off}, {drowse off}, {fall asleep},
      {flake out}, {nod off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top