ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avid

AE1 V IH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avid-, *avid*, avi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avid(adj) ซึ่งปรารถนา, See also: ซึ่งต้องการมาก, Syn. keen, greedy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
avidity(อะวิด'ดิที) n. ความกระหาย,ความปรารถนาอย่างมาก,ความละโมบ, Syn. enthusiasm, greed, Ant. indifference
gravid(แกรฟ'วิด) adj. ตั้งครรภ์., See also: gravidity, gravidness n.
mogen david(มอ'กัน เด'วิด) n. สัญลักษณ์ของลัทธิยิว
pavid(แพฟ'วิด) adj. ขี้ขลาด,หวาดกลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
avidly(adv) อย่างมักได้,ด้วยความโลภ,ด้วยความละโมบ,ด้วยความงก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
avidityความโลภ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avidinอะวิดิน, อาวิดิน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟแรง(adj) enthusiastic, See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous, Example: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว, Thai Definition: มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาก-หลุยส์ ดาวิด[Chāk-Lui Dāwit] (n, prop) EN: Jacques Louis David  FR: Jacques Louis David
เดวิด เบ็คแฮม[Dewit Bekhaem] (n, prop) EN: David Beckham  FR: David Beckham
ความโลภ[khwām lōp] (n) EN: greed  FR: avidité [f]
ละโมบ[lamōp] (v) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious  FR: être avide (de)
ละโมบ[lamōp] (adj) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous  FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[lōp] (n) EN: greed ; avarice  FR: avidité [f] ; cupidité [f]
โลภ[lōp] (adj) EN: greedy ; avaricious ; covetous  FR: avide ; cupide
โลภมาก[lōp māk] (v, exp) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious  FR: être avide de
โลภมาก[lōp māk] (adj) EN: greedy ; avaricious ; covetous  FR: avide ; cupide
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[Mahāwitthayālai Mahā Julālongkøn Ratchāwitthayālai] (org) EN: Mahachulalongkornrajavidyalaya University

CMU English Pronouncing Dictionary
AVID AE1 V IH0 D
AVIDLY AE1 V AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avid (j) ˈævɪd (a1 v i d)
avidly (a) ˈævɪdliː (a1 v i d l ii)
avidity (n) ˈəvˈɪdɪtiː (@1 v i1 d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gierig; süchtig {adj} (nach)avid (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダビデの星;ダヴィデの星[ダビデのほし(ダビデの星);ダヴィデのほし(ダヴィデの星), dabide nohoshi ( dabide no hoshi ); davide nohoshi ( davide no hoshi )] (n) Star of David; Magen David [Add to Longdo]
ドラヴィダ語族;ドラビダ語族[ドラヴィダごぞく(ドラヴィダ語族);ドラビダごぞく(ドラビダ語族), doravida gozoku ( doravida gozoku ); dorabida gozoku ( dorabida gozoku )] (n) Dravidian (family of languages) [Add to Longdo]
ドラヴィダ族;ドラビダ族[ドラヴィダぞく(ドラヴィダ族);ドラビダぞく(ドラビダ族), doravida zoku ( doravida zoku ); dorabida zoku ( dorabida zoku )] (n) Dravidian (people) [Add to Longdo]
ハンカチの木[ハンカチのき;ハンカチノキ, hankachi noki ; hankachinoki] (n) (uk) handkerchief tree (Davidia involucrata); dove tree [Add to Longdo]
ブッドレア[buddorea] (n) (See 藤空木) buddleia (esp. the butterfly bush, Buddleja davidii) (lat [Add to Longdo]
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
医方明[いほうみょう, ihoumyou] (n) (See 五明) cikitsavidya (the ancient Indian study of medicine) [Add to Longdo]
工巧明[くぎょうみょう, kugyoumyou] (n) (See 五明) silpasthanavidya (ancient Indian study of the arts, inc. mathematics and mechanics) [Add to Longdo]
春楡[はるにれ;ハルニレ, harunire ; harunire] (n) (uk) Japanese elm (Ulmus davidiana var. japonica) [Add to Longdo]
垂涎三尺[すいぜんさんじゃく, suizensanjaku] (n) avid desire; drooling over (something); watering at the mouth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avid
   adj 1: (often followed by `for') ardently or excessively
       desirous; "avid for adventure"; "an avid ambition to
       succeed"; "fierce devouring affection"; "the esurient
       eyes of an avid curiosity"; "greedy for fame" [syn:
       {avid}, {devouring(a)}, {esurient}, {greedy}]
   2: marked by active interest and enthusiasm; "an avid sports
     fan" [syn: {avid}, {zealous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top