ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

averse

AH0 V ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -averse-, *averse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
averse(adj) ซึ่งไม่ชอบ, See also: ซึ่งรังเกียจ, ซึ่งคัดค้าน, Syn. unfavorable, Ant. agreeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
traverse(แทรฟ'เวิร์ส) vt. เดินข้าม,ขวาง,ขัดขวาง,ตัดผ่าน,ตัดทะลุ,กระโดดเชือก,เดินขึ้นลงข้ามเขา,ทำให้เดินขวาง,สำรวจ,พิจารณาอย่างละเอียด,ตรวจตรา,ต้าน,ปฎิเสธ,หันและเล็งปืนไปยัง. vi. เดินข้าม,ผ่าน,หันกระบอกปลายปืนไปยัง,ปืนเขาในรูปตัวZ,การเดินข้าม,การเดินผ่าน,การขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
traverse(adj) ตัดกัน,ขวาง
traverse(n) เครื่องกีดขวาง,เส้นขวาง,การเดินข้าม,การสำรวจ
traverse(vt) ข้าม,ตัดผ่าน,ค้าน,สำรวจ,ตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
averseหันกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินข้ามไป[doēn khām pai] (v, exp) FR: traverser
การเดินข้าม[kān doēn khām] (n, exp) FR: traversée [f]
ข้าม[khām] (v) EN: go across ; cross ; pass through ; go through  FR: traverser ; passer
ข้ามแดน[khām daēn] (v, exp) EN: cross the frontier  FR: passer la frontière ; traverser la frontière
ข้ามฟาก[khām fāk] (v, exp) EN: cross the opposite shore ; cross over a river ; cross  FR: changer de rive ; traverser
ข้ามเรือ[khām reūa] (v, exp) EN: cross the river (by a boat)  FR: traverser en bateau
ข้ามถนน[khām thanon] (v, exp) EN: cross the street  FR: traverser la rue ; traverser la chaussée
ไหลผ่าน[lai phān] (v, exp) EN: flow through  FR: couler à travers ; traverser ; arroser
ลัด[lat] (v) EN: cut across ; take a short cut  FR: couper par ; traverser
ผ่าน[phān] (v) EN: pass ; pass through ; cross  FR: passer ; traverser

CMU English Pronouncing Dictionary
AVERSE AH0 V ER1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
averse (j) ˈəvˈɜːʳs (@1 v @@1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgeneigt {adj} | abgeneigt sein, etw. zu tun | einer Sache abgeneigt seinaverse | to be averse from doing sth. | to be averse to (from) sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
トラバース[toraba-su] (n,vs) traverse [Add to Longdo]
トラバース測量[トラバースそくりょう, toraba-su sokuryou] (n) traverse survey [Add to Longdo]
横切る(P);横ぎる[よこぎる, yokogiru] (v5r,vt) to cross (e.g. road); to traverse; (P) [Add to Longdo]
縦走[じゅうそう, juusou] (n,vs) traverse; walk along the ridge [Add to Longdo]
遷車台[せんしゃだい, senshadai] (n) traverse table; transfer table; car transfer [Add to Longdo]
渡す[わたす, watasu] (v5s,vt) (1) to ferry across (a river, etc.); to carry across; to traverse; (2) to lay across; to build across; (3) to hand over; to hand in; to pass; to give; to transfer; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 averse
   adj 1: (usually followed by `to') strongly opposed;
       "antipathetic to new ideas"; "averse to taking risks";
       "loath to go on such short notice"; "clearly indisposed
       to grant their request" [syn: {antipathetic},
       {antipathetical}, {averse(p)}, {indisposed(p)},
       {loath(p)}, {loth(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top