ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authorize

AO1 TH ER0 AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authorize-, *authorize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authorize(vt) ให้อำนาจ, See also: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต, Syn. empower, commission
authorized(adj) ที่ได้รับอำนาจ, Syn. allowed, sanctioned

English-Thai: Nontri Dictionary
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
authorizeอนุญาต, ให้อำนาจ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized capital; authorized issueทุนจดทะเบียน (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized foundationมูลนิธิที่ได้รับอำนาจแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized issue; authorized capitalทุนจดทะเบียน (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized securityหลักทรัพย์รับอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorized capital stockหุ้นทุนจดทะเบียน [การบัญชี]
Authorized companyบริษัทได้รับอนุญาต [การบัญชี]
Authorized securityหลักทรัพย์ได้รับอนุญาต [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
authorized shareหุ้นจดทะเบียน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
authorizeWhile long-term credit banks are authorized by law to issue bonds to raise fund, they are not allowed to take deposits the way ordinary banks are.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบอำนาจ(v) authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน
ให้อำนาจ(v) authorize, See also: give authority to somebody, Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, Ant. ยึดอำนาจ, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ให้อำนาจเขาเลือกสรรเรื่องมาพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านเจ้าของ
มอบฉันทะ(v) authorize, See also: empower, give a proxy to, Ant. รับมอบฉันทะ, Example: เพื่อนมอบฉันทะให้ฉันไปลงทะเบียนแทน, Thai Definition: ไว้ธุระด้วยความวางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน
ทุนจดทะเบียน(n) authorized capital, See also: registered capital stocks, Thai Definition: จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทโดยแยกออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
บุคคลภายนอก[bukkhon phāinøk] (n, exp) EN: outsider ; third party ; unauthorized person
บุคคลภายนอกห้ามเข้า[bukkhon phāinøk hām khao] (xp) EN: no unauthorized entry
ได้รับมอบอำนาจ[dāirap møp-amnāt] (v, exp) EN: be authorized ; have been authorized
โดยไม่ได้รับอนุญาต[dōi mai dāi rap anuyāt] (adj) EN: unauthorized  FR: non autorisé
ให้การอนุมัติ[hai kān anumat] (v, exp) EN: authorize
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[hām khao dōi mai dāirap anuyāt] (xp) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization  FR: entrée interdite sans autorisation
จ่ายสินค้า[jāi sinkhā] (v, exp) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt] (n, exp) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms  FR: détention d'armes sans autorisation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTHORIZE AO1 TH ER0 AY2 Z
AUTHORIZED AO1 TH ER0 AY2 Z D
AUTHORIZES AO1 TH ER0 AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authorize (v) ˈɔːθəraɪz (oo1 th @ r ai z)
authorized (v) ˈɔːθəraɪzd (oo1 th @ r ai z d)
authorizes (v) ˈɔːθəraɪzɪz (oo1 th @ r ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受权[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] authorized; entrusted (with authority), #51,354 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーソライズ[o-soraizu] (n,vs) authorize; authorise; authorization; authorisation [Add to Longdo]
闇カルテル[やみカルテル, yami karuteru] (n) unauthorized cartel; unauthorised cartel [Add to Longdo]
委任代理人[いにんだいりにん, inindairinin] (n) authorized agent [Add to Longdo]
越権[えっけん, ekken] (n,adj-no) going beyond authority; unauthorized; unauthorised; ultra vires; (P) [Add to Longdo]
外国為替公認銀行[がいこくかわせこうにんぎんこう, gaikokukawasekouninginkou] (n) authorized foreign exchange bank; authorised foreign exchange bank [Add to Longdo]
関係者[かんけいしゃ, kankeisha] (n) authorized people; authorised people; person(s) concerned; officials; staff; (P) [Add to Longdo]
関係者以外立入禁止[かんけいしゃいがいたちいりきんし, kankeishaigaitachiirikinshi] (exp) (on a sign) No Unauthorized Persons; No Unauthorized Entry; Authorized Personnel Only [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P) [Add to Longdo]
共連れ;伴連れ[ともづれ, tomodure] (n) following someone through a locked door, thus obtaining unauthorized access [Add to Longdo]
欽定[きんてい, kintei] (n) authorized; authorised; appointed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
権限を与える[けんげんをあたえる, kengenwoataeru] to authorize [Add to Longdo]
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 authorize
   v 1: grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript
      for publication"; "The rock star never authorized this
      slanderous biography" [syn: {authorize}, {authorise},
      {pass}, {clear}]
   2: give or delegate power or authority to; "She authorized her
     assistant to sign the papers" [syn: {empower}, {authorise},
     {authorize}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top