ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authorization

AO2 TH ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authorization-, *authorization*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authorization(n) การอนุญาต, Syn. authority, sanction
authorization(n) เอกสารอนุญาต, See also: เอกสารมอบอำนาจ, Syn. mandate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)

English-Thai: Nontri Dictionary
authorization(n) การให้อำนาจ,การอนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
authorizationการอนุญาต, การให้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorizationการให้อำนาจ, การอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
authorizationFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
authorizationTo make use of the nursing service provided by nurse-care insurance the necessity of nursing has to be recognized (nurse-care requirement authorization).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาต[anuyāt] (n) EN: permission ; permit ; authorization  FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
ใบอนุญาต[bai anuyāt] (n) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization  FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[hām khao dōi mai dāirap anuyāt] (xp) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization  FR: entrée interdite sans autorisation
การอนุมัติ[kān anumat] (n) EN: approval ; permission ; authorization  FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f]
พลการ[phalakān] (adv) EN: arbitrarily ; without authorization ; without right ; without asking ; by force  FR: arbitrairement ; par la force

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTHORIZATION AO2 TH ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N
AUTHORIZATIONS AO2 TH ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authorization (n) ˌɔːθəraɪzˈɛɪʃən (oo2 th @ r ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauvorlageberechtigung {f}authorization to present building documents [Add to Longdo]
Berechtigungsgruppe {f}authorization group [Add to Longdo]
Berechtigungskennzeichen {n}authorization identification [Add to Longdo]
Berechtigungsklasse {f}authorization category [Add to Longdo]
Berechtigungsmarkierung {f}authorization flag [Add to Longdo]
Berechtigungsmaske {f}authorization mask [Add to Longdo]
Berechtigungsprüfung {f}authorization check [Add to Longdo]
Ermächtigung {f}; Bevollmächtigung {f} | Ermächtigungen {pl}authorization | authorizations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] (n) {comp} access authorizations [Add to Longdo]
オーソライズ[o-soraizu] (n,vs) authorize; authorise; authorization; authorisation [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] (n) {comp} CAT; Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
介護認定[かいごにんてい, kaigonintei] (n) (See 要介護認定) nursing care authorization [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P) [Add to Longdo]
許認可[きょにんか, kyoninka] (n,vs) approval and authorization; permits and licences [Add to Longdo]
協賛[きょうさん, kyousan] (n,vs) support; mutual aid; cooperation; approval; authorization; authorisation; (P) [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (n,vs,adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 authorization
   n 1: a document giving an official instruction or command [syn:
      {mandate}, {authorization}, {authorisation}]
   2: the power or right to give orders or make decisions; "he has
     the authority to issue warrants"; "deputies are given
     authorization to make arrests"; "a place of potency in the
     state" [syn: {authority}, {authorization}, {authorisation},
     {potency}, {dominance}, {say-so}]
   3: official permission or approval; "authority for the program
     was renewed several times" [syn: {authority},
     {authorization}, {authorisation}, {sanction}]
   4: the act of conferring legality or sanction or formal warrant
     [syn: {authorization}, {authorisation}, {empowerment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top