ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authoritative

AH0 TH AO1 R AH0 T EY2 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authoritative-, *authoritative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authoritative(adj) ซึ่งเชื่อถือได้, See also: ซึ่งไว้ใจได้, Syn. trustworthy, reliable
authoritative(adj) ซึ่งมีอำนาจสนับสนุน, See also: ซึ่งแสดงถึงอำนาจ, Syn. well-supported

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ

English-Thai: Nontri Dictionary
authoritative(adj) เผด็จการ,มีอำนาจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authoritative, Benevalentหัวหน้างานแบบเผด็จการแบบมีศิลป [การแพทย์]
Authoritative, Consultativeหัวหน้างานแบบปรึกษาหารือ [การแพทย์]
Authoritative, Exploitiveหัวหน้างานแบบเผด็จการ [การแพทย์]
Authoritative, Participativeหัวหน้างานแบบให้ความร่วมมือ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึ่งมีอำนาจสนับสนุน[seung mī amnāt sanapsanun] (adj) EN: authoritative

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTHORITATIVE AH0 TH AO1 R AH0 T EY2 T IH0 V
AUTHORITATIVELY AH0 TH AO2 R AH0 T EY1 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authoritative (j) ˈɔːθˈɒrɪtətɪv (oo1 th o1 r i t @ t i v)
authoritatively (a) ˈɔːθˈɒrɪtətɪvliː (oo1 th o1 r i t @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
权威性[quán wēi xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ ㄒㄧㄥˋ, / ] authoritative; (having) authority, #14,934 [Add to Longdo]
有权威[yǒu quán wēi, ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, / ] authoritative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラマー[urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara [Add to Longdo]
決定版[けっていはん;けっていばん, ketteihan ; ketteiban] (n) definitive piece; definitive (authoritative) edition; last word [Add to Longdo]
権威筋[けんいすじ, ken'isuji] (n) authoritative sources [Add to Longdo]
厳然;儼然[げんぜん, genzen] (n,adj-t,adv-to) grave; solemn; majestic; stern; authoritative [Add to Longdo]
示教[しきょう, shikyou] (n,vs) (arch) authoritative instruction; teaching [Add to Longdo]
二十五史[にじゅうごし, nijuugoshi] (n) (See 二十四史) Twenty-Five Histories; authoritative collection of twenty-five Chinese historical books (the Twenty-Four Histories and the New History of Yuan) [Add to Longdo]
二十四史[にじゅうしし, nijuushishi] (n) (See 二十五史) Twenty-Four Histories; authoritative collection of twenty-four Chinese historical books [Add to Longdo]
命令口調[めいれいくちょう, meireikuchou] (n) tone of command; authoritative tone; commanding tone [Add to Longdo]
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 authoritative
   adj 1: having authority or ascendancy or influence; "an
       important official"; "the captain's authoritative manner"
       [syn: {authoritative}, {important}]
   2: of recognized authority or excellence; "the definitive work
     on Greece"; "classical methods of navigation" [syn:
     {authoritative}, {classical}, {classic}, {definitive}]
   3: sanctioned by established authority; "an authoritative
     communique"; "the authorized biography" [syn:
     {authoritative}, {authorized}, {authorised}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top