ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aus

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aus-, *aus*, au
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
austerity[ôˈsteritē] (n) จำกัดมัธยัสถ์

English-Thai: Longdo Dictionary
relative clause(n, phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auspice(n) ฤกษ์ดี, See also: มงคล, ศุภมงคล, Syn. favorable omen
austere(adj) เคร่งครัด, See also: เคร่งครัด, เคร่ง, เข้มงวด, Syn. severe
austere(adj) ไม่หรูหรา, See also: เรียบง่าย, Syn. plain
austerity(n) ความเคร่งครัด, Syn. strictness, sternness, severity
austerity(n) ความมัธยัสถ์
Australia(n) ประเทศออสเตรเลีย
Australia(n) ออสเตรเลีย
auspicious(adj) ที่มีฤกษ์ดี, See also: เป็นมงคล, Syn. favorable, propitious
Australian(n) ชาวออสเตรเลีย
Australian(adj) ที่เกี่ยวกับออสเตรเลีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ausabbr. Army of the United States
aus.abbr. Austria, Austrian
auscultate(ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj.
auscultation(ออสคัลเท'เชิน) n. การฟังตรวจโรค (ด้วยเครื่อง stethoscope หรือเครื่องมืออื่น ๆ) , การฟังเสียง (listening)
auslander(เอาสเลน' เดอะ) n., German ต่างด้าว, ชาวต่างประเทศ (foreigner)
auspicate(ออส'พะเคท) vt. ทำพิธีเปิด, เริ่มแรก (inaugurate)
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
auspicial(ออสพิ' ซัล) adj. เกี่ยวกับ auspices, ได้ฤกษ์, เป็นมงคล (of auspices)
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious, promising, Ant. inauspicious
aussie(ออส'ซี) n. ชาวออสเตรเลีย

English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
auspicious(adj) รุ่งเรือง,ฤกษ์งามยามดี,เป็นลางดี
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
applause(n) การปรบมือ,การสรรเสริญ
because(con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า
causal(adj) เกี่ยวกับเหตุผล,เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
causality(n) อำนาจ,เวรกรรม,การดลบันดาล
cause(n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ
cause(vt) ก่อให้เกิด,เป็นชนวน,เป็นสาเหตุ,เป็นต้นเหตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auscultationการฟังตรวจ [มีความหมายเหมือนกับ stethoscopy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auscultatory percussionการฟังเสียงเคาะตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
austral-ภาคใต้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Australian Aboriginal artศิลปะชนดั้งเดิมออสเตรเลีย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auscultationการตรวจฟัง, การฟังตรวจ, การฟังเสียงหายใจ, การฟัง, วิธีฟัง, การตรวจโดยการฟัง [การแพทย์]
Auscultation, Area ofบริเวณพังเสียงหัวใจ [การแพทย์]
Auscultatory Methodวิธีฟัง, วิธีตรวจฟัง [การแพทย์]
Auspitz's Signอาการแสดงออสพิท, เลือดซึมออกมาได้ง่าย [การแพทย์]
Austeniticออสเทไนติค [การแพทย์]
Austerity policyนโยบายประหยัดอย่างเข้มงวด [เศรษฐศาสตร์]
Austin-Moore Prosthesisหัวกระดูกต้นขาเทียมชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Australasiaออสตราเลเซีย [TU Subject Heading]
Australiaออสเตรเลีย [TU Subject Heading]
Australia Agency for International Developmentหน่วยงานด้านความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของออสเตรเลีย [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
auspicicious(adj) อย่างชื่นชอบ, Syn. favorable

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Jodentransport aus Berlin.Jodentransport AUS เบอร์ลิน Denial (2016)
"Jodentransport aus Berlin. Keine Liquidierung."Jodentransport AUS เบอร์ลิน keine Liquidierung Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aus"Are you from Australia?" asked the Filipino.
ausAsia is much larger than Australia.
ausAustralia exports a lot of wool.
ausAustralia is about twenty times as large as Japan.
ausAustralia is abundant in minerals.
ausAustralia is rich in natural resources.
ausAustralia is smaller than South America.
ausAustralia is the smallest continent in the world.
ausAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
ausAustralians excel at sports and entertainment.
ausCan these stars be seen in Australia?
ausDon't confuse Austria with Australia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานมงคล(n) auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
มงคลฤกษ์(n) auspicious occasion, Syn. ฤกษ์ดี, Example: วันและเวลาที่กำหนดให้ถือเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ไม่ต้องไปสรรหาฤกษ์ที่ไหนมาอีก, Thai Definition: เวลาที่ดี
วันดีคืนดี(adv) propitious day, See also: auspicious time, one fine day, Example: วันดีคืนดีก็มีข่าวว่า ประชา ขอย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัด, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
วารดิถี(n) auspicious day/occasion, Example: ในวารดิถีอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอเปิดผ้าคลุมพระบรมรูป ณ บัดนี้, Thai Definition: วาระซึ่งเป็นวันทางจันทรคติ
โอกาสดี(n) auspicious, See also: favourable (promising) opportunity, Syn. โอกาสทอง, Example: การที่มหาวิทยาลัยขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม, Thai Definition: ช่วงจังหวะที่ดี, ช่องทางที่ดี
ฤกษ์(n) auspicious time, See also: auspicious moment, auspicious occasion, Syn. เวลา, โอกาส, ยาม, กาล, Example: เขาถือวันพ่อแห่งชาติเป็นฤกษ์ปลูกส้มเขียวหวานต้นแรกลงบนไร่, Thai Definition: คราว หรือเวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผล, Notes: (สันสกฤต)
ฤกษ์ดี(n) auspicious time, Example: พระพุทธเจ้าถือว่า การทำดีไม่ว่าในเวลาใด เป็นฤกษ์ดี และเรื่องดีทั้งสิ้น, Thai Definition: เวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผลดี
ฤกษ์พานาที(n) propitious time, See also: auspicious moment, Thai Definition: ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์
ศุภเคราะห์(n) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment, See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day, Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี, Notes: (สันสกฤต)
ศุภมาส(n) auspicious month, Syn. เดือนดี, Thai Definition: วันคืนเดือนปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเสีย[aisīa] (n, exp) EN: exhaust gas  FR: gaz d'échappement [m]
เอาจริงเอาจัง[aojing-aojang] (v) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid  FR: prendre au sérieux
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อารมณ์ขุ่นมัว[ārom khunmūa] (adj) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart  FR: maussade
อธิกรณ์[athikøn] (n) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause  FR: litige [m]
บึ้ง[beung] (adj) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning  FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
บทลงโทษ[botlongthōt] (n) EN: penalty ; penalty provision ; penal provision ; penal clause  FR: sanction [f]
บูด[būt] (adj) EN: wry ; sullen ; puckered  FR: maussade

CMU English Pronouncing Dictionary
AUS AW1 Z
AUST AO1 S T
AUSTEN AO1 S T IH0 N
AUSSIE AO1 S IY0
AUSPEY AW1 S P IY0
AUSTAT OW1 S T AE0 T
AUSTAD AW1 S T AH0 D
AUSLEY AO1 S L IY0
AUSMAN AW1 S M AH0 N
AUSMUS AW1 S M IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aussie (n) ˈɒziː (o1 z ii)
Aussies (n) ˈɒzɪz (o1 z i z)
Austria (n) ˈɒstrɪəʳ (o1 s t r i@)
austere (j) ˈɔːstˈɪəʳr (oo1 s t i@1 r)
Austrian (n) ˈɒstrɪəʳn (o1 s t r i@ n)
auspices (n) ˈɔːspɪsɪz (oo1 s p i s i z)
Auschwitz (n) ˈauʃvɪts (au1 sh v i t s)
Australia (n) ˈɒstrˈɛɪlɪəʳ (o1 s t r ei1 l i@)
Austrians (n) ˈɒstrɪəʳnz (o1 s t r i@ n z)
austerely (a) ˈɔːstˈɪəʳliː (oo1 s t i@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
澳大利亚[Ào dà lì yà, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Australia; Australian; same as 澳洲, #3,229 [Add to Longdo]
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ] auspicious; propitious, #6,924 [Add to Longdo]
澳洲[Ào zhōu, ㄠˋ ㄓㄡ, ] Australia (continent); abbr. for 澳大利亞|澳大利亚, #8,429 [Add to Longdo]
奥地利[Ào dì lì, ㄠˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, / ] Austria, #10,424 [Add to Longdo]
吉利[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, ] auspicious; lucky; propitious, #10,850 [Add to Longdo]
澳元[Ào yuán, ㄠˋ ㄩㄢˊ, ] Australian dollar, #11,254 [Add to Longdo]
祥瑞[xiáng ruì, ㄒㄧㄤˊ ㄖㄨㄟˋ, ] auspicious; propitious, #41,865 [Add to Longdo]
奥斯汀[Ào sī tīng, ㄠˋ ㄙ ㄊㄧㄥ, / ] Austin or Austen (name); Austin, Texas, #46,943 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, / ] auspicious; lucky, #49,600 [Add to Longdo]
奥斯威辛集中营[Ào sī wēi xīn jí zhōng yíng, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥˊ, / ] Auschwitz concentration camp, #76,053 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
aus(adj) ปิด (ใช้กับเครื่องไฟฟ้า)เช่น Das Licht ist aus. ไฟปิดอยู่
aus(präp) จาก เช่น aus Thailand จากประเทศไทย, aus Metall จากโลหะ
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
aus der Bahn werfen(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ทำให้เสียศูนย์ เช่น Die Erkältung kann Sie aus der Bahn werfen. ไข้หวัดสามารถทำให้คุณเสียศูนย์ได้
aus Versehenโดยการไม่ได้สังเกต, โดยการมองข้ามไป, ด้วยความเผลอเรอ
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุง, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้กว้างขึ้น เช่น die Beziehung ausbauen, die Straßen ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุงให้อยู่ได้ เช่น das Dach ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaut| ถอดชิ้นส่วนโดยใช้อุปกรณ์ออก เช่น das Gerät ausbauen
Ausbreitung(n) |die, pl. Ausbreitungen| การแพร่ขยาย การระบาด, See also: Verteilung, Syn. Verbreitung
Ausdauer(n) |die, nur Sg.| ความอดทนอดกลั้น, Syn. die Geduld

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl}(n) สถานการณ์ฉุกเฉิน
auswertig(adj) ต่างประเทศ das auswärtige Amt กระทรวงการต่างประเทศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aus Altersgründenfor reasons of age [Add to Longdo]
Ausrichtung {f}orientation [Add to Longdo]
Ausfluchten {n}; Ausrichten {n}alignment [Add to Longdo]
Ausrichtung {f}; Gruppierung {f}alignment [Add to Longdo]
Aus {n} | den Ball ins Aus schlagenout | to hit the ball out [Add to Longdo]
Aus {n}; Ausscheiden {n} [sport]exit [Add to Longdo]
Ausdauer {f}perseverance [Add to Longdo]
Ausguss {m}outlet [Add to Longdo]
Aushängesicherung {f}safety catch [Add to Longdo]
Ausdauer {f}hardiness [Add to Longdo]
Ausbildungsmethoden {pl}teachware [Add to Longdo]
Aushärtezeit {f}cure time [Add to Longdo]
Ausgang {m}way out [Add to Longdo]
Ausdauer {f}patience [Add to Longdo]
Ausbildungsplan {m}training schedule [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aussi(adv) เท่ากับ(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est aussi grand que moi. เขาสูงเท่ากับฉัน
aussi(adv) ด้วย, เช่นกัน เช่น A: J'aime voyager. - B: Moi, aussi. ผมชอบท่องเที่ยว ฉันก็เหมือนกันค่ะ
fausse monnaie(n) la, = เหรียญปลอม, เงินปลอมแปลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
からには[karaniha] (exp) now that; since; so long as; because [Add to Longdo]
きゅん[kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
シリアルマウス[しりあるまうす, shiriarumausu] serial mouse [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
データ句[データく, de-ta ku] data clause [Add to Longdo]
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping [Add to Longdo]
ファイル句[ファイルく, fairu ku] file clause [Add to Longdo]
マウス[まうす, mausu] mouse [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
且つ又[かつまた, katsumata] ausserdem, -ferner [Add to Longdo]
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]
交す[かわす, kawasu] austauschen [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] Austausch, Umtausch, Ersatz [Add to Longdo]
以外[いがい, igai] ausser, ausgenommen [Add to Longdo]
休まる[やすまる, yasumaru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休む[やすむ, yasumu] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休める[やすめる, yasumeru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top