ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

august

AA1 G AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -august-, *august*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
August(n) เดือนสิงหาคม
august(adj) น่าเคารพ, See also: น่าชื่นชม
August(n) สิงหาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
August(n) เดือนสิงหาคม
august(adj) น่าเคารพนับถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Augustan Ageสมัยออกัสตัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
augustA party will be held next Saturday, that is to say, on August 25th.
augustCan you absolutely assure delivery by August 15?
augustFlight number is JL123, on August 23 for Tokyo.
augustHe came back last August.
augustHe left for England at the beginning of August.
augustHere it's August and our summer vacation is nearly over.
augustHe was called up in August, 1942.
augustHis birthday is August 21.
augustI am going to summer school from August 10.
augustI'm taking a vacation from July 20 through August 8.
augustIn late August, they set off on a long journey for breeding.
augustIt happened that in August, 1984 my work obliged me to go to Okinawa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่บารมี(adj) majestic, See also: august, grand, Example: ช้างเผือกคู่บารมีของในหลวงมีหลายเชือก
สิงหาคม(n) August, Syn. เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8, เดือน 8, Example: พระราชินีทรงพระราชสมภพในเดือนสิงหาคม, Thai Definition: ชื่อเดือนที่ 8 ของปีตามสุริยคติ มี 31 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [m] ; influence [f]
เดือนสิงหาคม[deūoen singhākhom] (n, exp) EN: August  FR: mois d'août [m] ; août [m]
สิงหา[singhā] (n) EN: August  FR: août [m]
สิงหาคม[singhākhom] (n) EN: August  FR: août [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUGUST AA1 G AH0 S T
AUGUST AO1 G AH0 S T
AUGUSTE AO1 G AH0 S T
AUGUSTA AH0 G AH1 S T AH0
AUGUSTO AO2 G AH1 S T OW0
AUGUSTYN AW0 G AH1 S T IH0 N
AUGUST'S AO1 G AH0 S T S
AUGUSTIN AW0 G UW0 S T IY1 N
AUGUSTUS AH0 G AH1 S T AH0 S
AUGUSTUS AA0 G AH1 S T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
August (n) ˈɔːgəst (oo1 g @ s t)
august (j) ˈɔːgˈʌst (oo1 g uh1 s t)
Augusts (n) ˈɔːgəsts (oo1 g @ s t s)
Augustan (j) ˈɔːgˈʌstən (oo1 g uh1 s t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柯西[Kē xī, ㄎㄜ ㄒㄧ, 西] Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), French mathematician, #110,794 [Add to Longdo]
奥古斯都[Ào gǔ sī dū, ㄠˋ ㄍㄨˇ ㄙ ㄉㄨ, / ] Augustus (name) [Add to Longdo]
威重[wēi zhòng, ㄨㄟ ㄓㄨㄥˋ, ] august; majestic [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
八月[はちがつ, hachigatsu] TH: เดือนสิงหาคม  EN: August

German-Thai: Longdo Dictionary
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
August {m}August [Add to Longdo]
Augustinermönch {m}Augustinian monk; Austin friar [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーガスト[o-gasuto] (n) August [Add to Longdo]
恐れ多い;畏れ多い;おそれ多い[おそれおおい, osoreooi] (adj-i) awesome; awe-inspiring; august [Add to Longdo]
御;深(ateji);美(ateji)[み, mi] (pref) (1) (hon) august; (2) beautiful [Add to Longdo]
大御;御[おおみ(大御);おおん;おおむ, oomi ( dai o ); oon ; oomu] (pref) (hon) august (in ref. to the emperor or the gods); imperial; divine [Add to Longdo]
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August) [Add to Longdo]
[とり, tori] (n) tenth sign of Chinese zodiac (The Bird, 5pm-7pm, west, August) [Add to Longdo]
二八[にはち, nihachi] (n) February and August (times of slow business, sluggish sales, etc.) [Add to Longdo]
入来[にゅうらい, nyuurai] (n,vs) august visit; arrival [Add to Longdo]
八月(P);8月(P)[はちがつ, hachigatsu] (n-adv) August; (P) [Add to Longdo]
八朔[はっさく, hassaku] (n) (1) Hassaku orange (Citrus hassaku); (2) 1st of August (lunar calendar) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 august
   adj 1: of or befitting a lord; "heir to a lordly fortune"; "of
       august lineage" [syn: {august}, {grand}, {lordly}]
   2: profoundly honored; "revered holy men" [syn: {august},
     {revered}, {venerable}]
   n 1: the month following July and preceding September [syn:
      {August}, {Aug}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top