ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

audio

AA1 D IY0 OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audio-, *audio*
Possible hiragana form: あうぢお
English-Thai: Longdo Dictionary
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., Syn. audio book

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audio(adj) ที่เกี่ยวกับความถี่ของเครื่องเสียง
audio(prf) เกี่ยวกับการฟัง
audiotape(n) แถบบันทึกเสียง
audiometer(n) เครื่องตรวจการได้ยิน
audiovisual(adj) เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audio frequencyความถี่ของเสียงซึ่งถ้าอยู่ในระหว่าง 15-20,000 ไซเกิลต่อวินาที จะทำให้ได้ยินได้ (of normally audible sound)
audio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า ?เสียง?,"การได้ยิน",?การฟัง?
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
audiometer(ออดีออม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง (sonometer)
audiometry(ออดิออม'มิรี) n. การวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง -audiometric, adj.
audion(ออ'เดียน) n. หลอด 3 ขั้ว (ของวิทยุโทรทัศน์)
audiophile(ออ'ดีโอไฟล) n. ผู้ที่ชอบเสียงจากวิทยุ, โทรทัศน์, แผ่นเสียง ฯลฯ
audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
audio(adj) เกี่ยวกับเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
audioโสต-, -เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio frequency (AF)ความถี่เสียง (เอเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio visual aidsโสตทัศนูปกรณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency distortionความเพี้ยนความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency noiseสัญญาณรบกวนความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency oscillatorเครื่องกำเนิดความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audiologistนักโสตสัมผัสวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
audiologyโสตสัมผัสวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audioสื่อการสอนประเภทเสียง [การแพทย์]
Audio amplifiersเครื่องขยายเสียง [TU Subject Heading]
Audio descriptionการบรรยายด้วยเสียง, Example: เสียงบรรยายที่เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำคัญของภาพ ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการใช้ซาวด์แทร็กหลักเท่านั้น ควรเพิ่มการบรรยายด้วยเสียงเฉพาะในช่วงที่ไม่มีการสนทนา [Assistive Technology]
Audio Dosimeter Calibratorเครื่องปรับระดับเสียง [การแพทย์]
Audio Dosimeter Read Outเครื่องอ่านค่าเสียง [การแพทย์]
Audio equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องเสียง [TU Subject Heading]
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์, Example: เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-Visual Aidsโสตทัศนวัสดุ, อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา [การแพทย์]
Audio-visual educationโสตทัศนศึกษา [TU Subject Heading]
Audio-visual equipmentโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
audio experienceโสตสัมผัส
audio visual experienceโสตสัมผัส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
audioWhat Microsoft is launching is a beta version of its "NetShow streaming server'); it supplies video and audio on demand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องตรวจการได้ยิน(n) audiometer, See also: sonometer, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับตรวจวัดความชัดของการได้ยิน
โสตทัศนอุปกรณ์(n) audiovisual aids, Syn. โสตทัศนูปกรณ์, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมโสตทัศนอุปกรณ์สำหรับประกอบการบรรยายในช่วงบ่าย, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: อุปกรณ์การสอนสำหรับฟังและดู
ร่องเสียง(n) sound track, See also: audio track, Notes: (อังกฤษ)
คลื่นเสียง(n) sound wave, See also: audio waves, Example: ีโปรแกรมวิเคราะห์เสียงนี้ สามารถขยายคลื่นเสียงได้หลายเท่า, Thai Definition: เสียงดังสั่นสะเทือนในลักษณะเป็นคลื่น
โสตทัศนศึกษา(n) audiovisual education, Example: เขาพยายามเข้าไปมีบทบาท ในแผนกโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮไฟ[haifai] (n) EN: hi-fi  FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
คลื่นเสียง[khleūn sīeng] (n, exp) EN: sound wave ; audio wave  FR: onde acoustique [f]
ม้วน[mūan] (n) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]  FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
โสต-[sōt-] (pref) EN: audio- (pref.)  FR: audio- (préf.)
โสตทัศน-[sōtthatsana-] (pref, (adj)) EN: audio-visual  FR: audiovisuel
โสตทัศนศึกษา[sōtthatsanaseuksā] (n) EN: audio-visual education
โสตทัศนอุปกรณ์[sōtthatsana-upakøn] (n) EN: audio-visual aids

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDIO AA1 D IY0 OW2
AUDIOTEX AO1 D IY0 OW0 T EH2 K S
AUDIOVOX AO1 D IY0 OW0 V AA2 K S
AUDIOTAPE AO1 D IY0 OW0 T EY2 P
AUDIOTAPES AO1 D IY0 OW0 T EY2 P S
AUDIOPHILE AO2 D IY1 OW0 F IY2 L
AUDIOPHILES AO2 D IY1 OW0 F IY2 L Z
AUDIOTRONIC AO2 D IY0 OW0 T R AA1 N IH0 K
AUDIOVISUAL AO2 D IY0 OW0 V IH1 ZH UW0 AH0 L
AUDIOTRONICS AO2 D IY0 OW0 T R AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audio (n) ˈɔːdɪou (oo1 d i ou)
audio- (j) ˌɔːdɪəʳu- (oo2 d i@ u -)
audio-lingual (j) ˌɔːdɪəʳu-lˈɪŋgwəl (oo2 d i@ u - l i1 ng g w @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音像[yīn xiàng, ㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn, #11,719 [Add to Longdo]
录音带[lù yīn dài, ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄉㄞˋ, / ] audio tape, #30,666 [Add to Longdo]
音带[yīn dài, ㄧㄣ ㄉㄞˋ, / ] audio tape, #95,750 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Audiogeräte {pl}; Tongeräte {pl}audio equipment [Add to Longdo]
Audiokassette {f}cassette [Add to Longdo]
Audioverstärker {m}audio amplifier [Add to Longdo]
Hörbuch {n}audio book [Add to Longdo]
Niederfrequenzumtastung {f} [techn.]audio frequency shift keying [Add to Longdo]
Phonotypist {m}; Phonotypistin {f}audio typist [Add to Longdo]
Rundfunkübertragung {f}; Hörfunksendung {f}audio transmission [Add to Longdo]
Sprachausgabe {f}audio response [Add to Longdo]
Sprachausgabeeinheit {f}audio reponse unit [Add to Longdo]
Tonband {n} | auf Band; auf Tonband | auf Band aufnehmenaudio tape; tape | on tape | to tape; to tape-record [Add to Longdo]
Tonfrequenz {f}; Niederfrequenz {f} (NF) | Tonfrequenzen {pl}audio frequency (AF) | audio frequencies [Add to Longdo]
Tonfrequenzbereich {m}audio range [Add to Longdo]
Tontechnik {f} | Tontechniken {pl}audio engineering | audio engineerings [Add to Longdo]
audiovisuell; hörbar-sichtbar {adj} | audiovisuelle Medienaudio-visual | audio-visual media; audio-visual material [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVDオーディオ[ディーブイディーオーディオ, dei-buidei-o-deio] (n) DVD-Audio [Add to Longdo]
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P) [Add to Longdo]
オーディオ[o-deio] (n) audio; (P) [Add to Longdo]
オーディオアンプ[o-deioanpu] (n) audio amp; audio amplifier [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
オーディオクリップ[o-deiokurippu] (n) audio clip [Add to Longdo]
オーディオビジュアル[o-deiobijuaru] (n) audio-visual [Add to Longdo]
オーディオブック[o-deiobukku] (n) audio book (book read onto CD or tape) [Add to Longdo]
オーディオメーター[o-deiome-ta-] (n) audiometer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオ[おーでいお, o-deio] audio [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file [Add to Longdo]
音声応答ユニット[おんせいおうとうユニット, onseioutou yunitto] ARU , Audio Response Unit [Add to Longdo]
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit [Add to Longdo]
可聴周波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] AF, Audio Frequency [Add to Longdo]
内蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit [Add to Longdo]
リアルオーディオ[りあるおーでいお, riaruo-deio] RealAudio [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audio
   n 1: the audible part of a transmitted signal; "they always
      raise the audio for commercials" [syn: {audio}, {sound}]
   2: an audible acoustic wave frequency [syn: {audio}, {audio
     frequency}]
   3: a recording of acoustic signals [syn: {sound recording},
     {audio recording}, {audio}]
   4: the sound elements of television

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top