ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

audacity

AA0 D AE1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audacity-, *audacity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring

English-Thai: Nontri Dictionary
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
audacityI am amazed at your audacity.

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDACITY AA0 D AE1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audacity (n) ˈɔːdˈæsɪtiː (oo1 d a1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity [Add to Longdo]
押し[おし, oshi] (n) push; pressure; authority; audacity; (P) [Add to Longdo]
厚顔[こうがん, kougan] (adj-na,n) impudence; audacity [Add to Longdo]
大胆不敵[だいたんふてき, daitanfuteki] (adj-na,n) audacity; daredevil (attitude) [Add to Longdo]
鉄面皮[てつめんぴ, tetsumenpi] (adj-na,n) arrogance; audacity; nerve; effrontery; brazenness; shamelessness; impudence [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]
僭上[せんじょう, senjou] (adj-na,n) audacity; forwardness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audacity
   n 1: fearless daring [syn: {audacity}, {audaciousness},
      {temerity}]
   2: aggressive boldness or unmitigated effrontery; "he had the
     audacity to question my decision" [syn: {audacity},
     {audaciousness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top