ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attune

AH0 T UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attune-, *attune*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attune(vt) ปรับให้เข้า, See also: ทำให้สอดคล้องกัน, Syn. harmonize, bring into accord
attune to(phrv) ทำให้เหมาะกับ, See also: ทำให้ชินกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attune(อะทูน') vt. ปรับ,ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ, Syn. harmonize, adjust

English-Thai: Nontri Dictionary
attune(vt) ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ,ปรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attuneThat attuned actually got full marks on English.

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTUNE AH0 T UW1 N
ATTUNED AH0 T UW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attune (v) ˈətjˈuːn (@1 t y uu1 n)
attuned (v) ˈətjˈuːnd (@1 t y uu1 n d)
attunes (v) ˈətjˈuːnz (@1 t y uu1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
敏感[びんかん, binkan] (adj-na,n) sensibility; susceptibility; sensitive (to); well attuned to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  attune
      v 1: adjust or accustom to; bring into harmony with

Are you satisfied with the result?Discussions