ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attribute

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attribute-, *attribute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attribute(n) คุณลักษณะ, See also: คุณสมบัติ, Syn. quality, property, characteristic
attribute(vt) ถือว่าเป็นของ, See also: ถือว่า, ให้เหตุผลว่าเป็น, Syn. credit, accredit
attribute to(phrv) พิจารณาว่าเขียนโดย, See also: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ, Syn. ascribe to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider, quality ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ archive แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ read only แฟ้มที่ไม่แสดงตัว hidden และแฟ้มระบบ system หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
attribute(vt) เชื่อว่ามี,อ้างว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attributeลักษณะประจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
attributeลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
attributeคุณลักษณะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attributeคุณลักษณะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attributeลักษณะประจำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attributeลักษณะประจำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
attribute controlการควบคุมตามลักษณะประจำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
attribute enumerationการแจงนับตามลักษณะประจำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
attribute grammarไวยากรณ์เชิงลักษณะประจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attributeลักษณะประจำ [Assistive Technology]
Attributesลักษณะ, Example: ลักษณะต่าง ๆ ทางประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attributeA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
attributeHe attributed everything to himself.
attributeHe attributed his failure to bad luck.
attributeHe attributed his failure to her miss guidance.
attributeHe attributed his success to good luck.
attributeHe attributed his success to hard work.
attributeHe attributed the accident to the bad weather.
attributeHe attributes his success to good luck.
attributeHe attributes his success to his hard work.
attributeHe had all the attributes of a leader.
attributeHe often attributes his success to his wife.
attributeHis good health is attributed to getting plenty of sleep.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจกัลยาณี[benjakanlayānī] (n) EN: the five attributes of a beautiful woman
เบญจขันธ์[benjakhan] (n) EN: the five attributes of life
คุณลักษณะ[khunnalaksana] (n) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute  FR: qualité [f] ; aptitude [f] ; caractéristique [f]
คุณสมบัติ[khunnasombat] (n) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait  FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m]
ลักษณะ[laksana] (x) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style  FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m]
เหมา[mao] (v) EN: charge ; allege ; attribute
สมบัติ[sombat] (n) EN: property ; quality ; attribute ; characteristic ; feature ; hallmark  FR: propriété [f] ; caractéristique [f] ; attribut [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTRIBUTE AH0 T R IH1 B Y UW2 T
ATTRIBUTED AH0 T R IH1 B Y AH0 T AH0 D
ATTRIBUTES AH0 T R IH1 B Y UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attribute (n) ˈætrɪbjuːt (a1 t r i b y uu t)
attribute (v) ˈətrˈɪbjuːt (@1 t r i1 b y uu t)
attributed (v) ˈətrˈɪbjuːtɪd (@1 t r i1 b y uu t i d)
attributes (n) ˈætrɪbjuːts (a1 t r i b y uu t s)
attributes (v) ˈətrˈɪbjuːts (@1 t r i1 b y uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
属性[shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] attribute; property, #6,215 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attribut {n} | Attribute {pl}attribute | attributes [Add to Longdo]
Attributaktualisierung {f}attribute update [Add to Longdo]
Attributbyte {n}attribute byte [Add to Longdo]
Attributenprüfung {f}attribute gage [Add to Longdo]
Attributkennzeichen {n}attribute identifier [Add to Longdo]
Attributmodifikation {f}attribute modification [Add to Longdo]
Attributverwendung {f}attribute use [Add to Longdo]
Attributzeichen {n}attribute sign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーカイブ属性[アーカイブぞくせい, a-kaibu zokusei] (n) {comp} archive attribute [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] (n) {comp} activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[atoribyu-to] (n) attribute [Add to Longdo]
セグメント属性[セグメントぞくせい, segumento zokusei] (n) {comp} segment attributes [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] (n) {comp} data attribute [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] (n) {comp} fixed file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] (n) {comp} file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition [Add to Longdo]
モーセの五書[モーセのごしょ, mo-se nogosho] (n) (obsc) (See モーセ五書) Pentateuch (first five books of the Bible, traditionally attributed to Moses) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute [Add to Longdo]
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute [Add to Longdo]
基本要素属性[きほんようそぞくせい, kihonyousozokusei] primitive attribute [Add to Longdo]
記法属性[きほうぞくせい, kihouzokusei] notation attribute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attribute
   n 1: a construct whereby objects or individuals can be
      distinguished; "self-confidence is not an endearing
      property" [syn: {property}, {attribute}, {dimension}]
   2: an abstraction belonging to or characteristic of an entity
   v 1: attribute or credit to; "We attributed this quotation to
      Shakespeare"; "People impute great cleverness to cats"
      [syn: {impute}, {ascribe}, {assign}, {attribute}]
   2: decide as to where something belongs in a scheme; "The
     biologist assigned the mushroom to the proper class" [syn:
     {assign}, {attribute}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top