ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attraction

AH0 T R AE1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attraction-, *attraction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attraction(n) การดึงดูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity, charm, enticement, Ant. repulsion, rejection

English-Thai: Nontri Dictionary
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attractionการดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attractionการดึงดูด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attraction Energyพลังงานดึงดูด [การแพทย์]
Attraction, Interionicการดึงดูดระหว่างอิออน [การแพทย์]
Attraction, Intermolecularการเกิดดึงดูดระหว่างโมเลกุล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attractionAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
attractionBut it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.
attractionDetective stories hold a special attraction for me.
attractionDo you feel any attraction for this book?
attractionElectric illuminations add to the attraction at night.
attractionHis attraction lies in his character, not his looks.
attractionHis chief attraction lies in his character, not his books.
attractionI feel a strong attraction to the music of Beethoven.
attractionProf. K is going to be a major attraction at this event right? I can hardly wait.
attractionThe elephants are the chief attraction at the circus.
attractionThis kind of amusement has no attraction for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งดึงดูดใจ(n) attraction, See also: appeal
มนต์(n) charm, See also: attraction, allure, appeal, fascination, Syn. ความดึงดูด, ความหลงใหล, Example: อุปนิสัยที่โอบอ้อมอารีของคนเชียงใหม่กลายเป็นมนต์เสน่ห์เมืองเหนือที่เรียกนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศจำนวนมากให้มาท่องเที่ยว
แรงดึงดูดใจ(n) attraction, See also: attractiveness, Example: เสถียรภาพของกลุ่มขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดใจหรือความชอบพอระหว่างสมาชิกเป็นส่วนตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห่งท่องเที่ยว[haeng thǿngthīo] (n, exp) EN: tourist attraction
แหล่งท่องเที่ยว[laeng thøngthīo] (n, exp) EN: tourist site ; tourist attraction ; tourism location  FR: lieu touristique [m] ; endroit touristique [m] ; site touristique [m] ; attraction touristique [f]
เสน่หา[sanēhā] (n) EN: love ; attraction
สถานที่เที่ยว[sathānthī thīo] (n, exp) EN: tourist attraction
สถานที่ท่องเที่ยว[sathānthī thǿngthīo] (n, exp) EN: tourist attraction  FR: attraction touristique [f] ; site touristique [m]
สวนสนุก[sūan sanuk] (n, exp) EN: amusement park  FR: parc d'attractions [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTRACTION AH0 T R AE1 K SH AH0 N
ATTRACTIONS AH0 T R AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attraction (n) ˈətrˈækʃən (@1 t r a1 k sh @ n)
attractions (n) ˈətrˈækʃənz (@1 t r a1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force, #41,341 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anziehungskraft {f} | atomare Anziehungskraftattraction | nuclear attraction [Add to Longdo]
Anziehungspunkt {m}; Anziehung {f} | Anziehungspunkte {pl}; Anziehungen {pl}attraction | attractions [Add to Longdo]
Attraktion {f} | Attraktionen {pl}attraction | attractions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
アトラク[atoraku] (n) (abbr) (See アトラクション) attraction [Add to Longdo]
アトラクション[atorakushon] (n) attraction; (P) [Add to Longdo]
エディプスコンプレックス[edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother [Add to Longdo]
ブス専[ブスせん, busu sen] (n) (sl) (See ビー専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
ロリータコンプレックス[rori-takonpurekkusu] (n) (See 小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls) [Add to Longdo]
ロリコン;ロリ[rorikon ; rori] (n) (1) (abbr) (See ロリータコンプレックス,小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls); (adj-f) (2) portraying children in an erotic style [Add to Longdo]
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P) [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) [Add to Longdo]
観光資源[かんこうしげん, kankoushigen] (n) tourist attractions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attraction
   n 1: the force by which one object attracts another [syn:
      {attraction}, {attractive force}] [ant: {repulsion},
      {repulsive force}]
   2: an entertainment that is offered to the public
   3: the quality of arousing interest; being attractive or
     something that attracts; "her personality held a strange
     attraction for him" [syn: {attraction}, {attractiveness}]
   4: a characteristic that provides pleasure and attracts;
     "flowers are an attractor for bees" [syn: {attraction},
     {attractor}, {attracter}, {attractive feature}, {magnet}]
   5: an entertainer who attracts large audiences; "he was the
     biggest drawing card they had" [syn: {drawing card}, {draw},
     {attraction}, {attractor}, {attracter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top