ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attorney

AH0 T ER1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attorney-, *attorney*
English-Thai: Longdo Dictionary
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attorney(n) ทนาย, See also: ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร, Syn. lawyer
attorney general(n) อัยการสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney generalอธิบดีกรมอัยการ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ
prosecuting attorneyn. อัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attorneyผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney at lawทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney in factผู้รับมอบอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, power ofหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, State'sอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney-at-lawทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อธิบดีกรมอัยการ (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน)๓. ที่ปรึกษากฎหมายแห่งมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อัยการแผ่นดิน (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Attorneys generalอัยการสูงสุด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attorneyCompany attorneys are working around the clock to complete the merger.
attorneyCould you find me an attorney?
attorneyHe trusted his defense attorney.
attorneyIt's totally without precedent for the suspect's attorney to be a criminal himself.
attorneyThe attorney has strong evidence that she is innocent.
attorneyThe district attorney indicted him for theft and murder.
attorneyThe district attorney wasn't content with a two-year sentence.
attorneyWe'll have our firm's attorneys look through the provisional agreement.
attorneyWhy don't you consult an attorney in person?
attorneyYou'd better consult an attorney beforehand.
attorneyYou should confer with your attorney on this matter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับมอบอำนาจ(n) attorney, Ant. ผู้มอบอำนาจ, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน
อัยการสูงสุด(n) Attorney-General, Example: อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติขึ้นค่าทางด่วนของมท. 1

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[aiyakān sūngsut] (n, exp) EN: Attorney-General
ใบมอบฉันทะ[bai møpchantha] (n, exp) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy
ฉันทะ[chantha] (n) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney  FR: procuration [f] ; mandat [m]
จดหมายมอบฉันทะ[jotmāi møpchantha] (n, exp) EN: letter of attorney
หนังสือมอบอำนาจ[nangseū møp amnāt] (n, exp) EN: power of attorney ; proxy
หนังสือมอบฉันทะ[nangseū møp chantha] (n, exp) EN: proxy ; letter of power of attorney
เนติบัณฑิต[nētibandit] (n) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney  FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
พนักงานอัยการ[phanakngān aiyakān] (n, exp) EN: public prosecutor ; district attorney ; officer in the public prosecutor's office ; officer in the district attorney's office
ผู้รับมอบอำนาจ[phūrapmøp-amnāt] (n) EN: attorney

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTORNEY AH0 T ER1 N IY0
ATTORNEYS AH0 T ER1 N IY0 Z
ATTORNEY'S AH0 T ER1 N IY0 Z
ATTORNEYS' AH0 T ER1 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attorney (n) ˈətˈɜːʳniː (@1 t @@1 n ii)
attorneys (n) ˈətˈɜːʳnɪz (@1 t @@1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwalt {m} | Anwälte {pl}attorney | attorneys [Add to Longdo]
Anwaltsgebühren {pl}attorney fees [Add to Longdo]
Generalbundesanwalt {m}Attorney General [Add to Longdo]
Oberstaatsanwalt {m}Attorney General [Add to Longdo]
Rechtsanwalt {m}; Anwalt {m}; Rechtsanwältin {f}; Anwältin {f} | Rechtsanwälte {pl} | sich einen Anwalt nehmenattorney [Am.]; attorney at law [Am.] | attorneys | to get an attorney [Add to Longdo]
Stellvertreter {m}; Bevollmächtigte {m}attorney in fact [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
委任状による代理人[いにんじょうによるだいりにん, ininjouniyorudairinin] (n) attorney-in-fact [Add to Longdo]
官選弁護人[かんせんべんごにん, kansenbengonin] (n) (obs) (See 国選弁護人) court-appointed attorney [Add to Longdo]
検事総長[けんじそうちょう, kenjisouchou] (n) attorney general [Add to Longdo]
国選弁護人[こくせんべんごにん, kokusenbengonin] (n) court-appointed attorney [Add to Longdo]
司法長官[しほうちょうかん, shihouchoukan] (n) attorney general; attorney-general [Add to Longdo]
全権を委ねる[ぜんけんをゆだねる, zenkenwoyudaneru] (exp,v1) to entrust (a person) with power of attorney (to do something for one) [Add to Longdo]
全権委任[ぜんけんいにん, zenken'inin] (n) complete power of attorney [Add to Longdo]
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney [Add to Longdo]
代言人[だいげんにん, daigennin] (n) attorney; lawyer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attorney
   n 1: a professional person authorized to practice law; conducts
      lawsuits or gives legal advice [syn: {lawyer}, {attorney}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 att
 
 1. (kıs.)attention, for the attention of dikkatine
 2. attorney.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top