ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attentive

AH0 T EH1 N T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attentive-, *attentive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attentive(adj) ระมัดระวัง
attentive(adj) ใส่ใจ, See also: เป็นห่วงเป็นใย, Syn. observant, mindful, intent
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ, See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Syn. carefully, heedfully
attentiveness(n) ความสนใจ, See also: ความใส่ใจ, Syn. attention, awareness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful

English-Thai: Nontri Dictionary
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
inattentive(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attentiveShe is very attentive to her grandmother.
attentiveThe listeners stood in an attentive attitude.
attentiveThe teacher listened attentively to my explanation.
attentiveThey listened attentively so as not to miss a single word.
attentiveThey were listening to the lecture attentively.
attentiveThey were most attentive to his speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเอาใจใส่(adv) attentively, See also: interestedly, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Ant. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย, Example: คุณหมอถามอาการคนไข้อย่างเอาใจใส่
อย่างสนใจ(adv) interestedly, See also: attentively, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ, Ant. อย่างขอไปที, Example: นักศึกษาเข้าร่วมฟังการอภิปรายกันอย่างสนใจ
ยิบ(adv) thoroughly, See also: attentively, Syn. ยิ่ง, มาก, Example: ทนายเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้อย่างละเอียดยิบ, Thai Definition: มักใช้ประกอบคำ ถี่ หรือ ละเอียด เป็น ถี่ยิบ ละเอียดยิบ
พินิจ(adv) attentively, See also: carefully, Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: หนังสือที่ดีนั้นบางเรื่องอาจจะไม่สนุกเลย แต่เมื่ออ่านอย่างพินิจจึงจะเห็นคุณค่า, Thai Definition: อย่างตั้งใจหรืออย่างระมัดระวัง
ถี่ถ้วน(adv) carefully, See also: attentively, thoughtfully, thoroughly, Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ, Example: เรื่องนี้ถ้าคิดให้ถี่ถ้วน จะเห็นได้ว่าฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิด, Thai Definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ใจจดใจจ่อ(adv) attentively, See also: mindfully, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: คนเข้าร่วมชุมนุมฟังอย่างใจจดใจจ่อกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความตื่นตัว(n) attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai Definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะล่า[chalā] (v) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive  FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
จ้องจับผิด[jøng japphit] (v, exp) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog  FR: surveiller attentivement
คอยจับผิด[khøi japphit] (v, exp) EN: watch attentively for a mistake
ความตื่นตัว[khwām teūntūa] (n) EN: attentiveness
เหม่อ[møe] (v) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful
เหม่อ[møe] (adj) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant  FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[møe løi] (v) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive  FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[møe løi] (adj) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted  FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[møe møng] (v, exp) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted  FR: être inattentif
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (v) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by  FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENTIVE AH0 T EH1 N T IH0 V
ATTENTIVELY AH0 T EH1 N T IH0 V L IY0
ATTENTIVENESS AH0 T EH1 N T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attentive (j) ˈətˈɛntɪv (@1 t e1 n t i v)
attentively (a) ˈətˈɛntɪvliː (@1 t e1 n t i v l ii)
attentiveness (n) ˈətˈɛntɪvnɪs (@1 t e1 n t i v n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, / ] attentive; emotionally attached; kind; gentle, #34,384 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, ] attentively; carefully, #430,481 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufmerksam {adj} | aufmerksamer | am aufmerksamstenattentive | more attentive | most attentive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うかうか[ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
お留守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp,v5r) to fail to be attentive to [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative [Add to Longdo]
気の利く[きのきく, kinokiku] (exp,adj-f) (1) (See 気が利く・2) attentive; scrupulous; tactful; (2) (See 気が利く・1) tasteful; smart [Add to Longdo]
気配り[きくばり, kikubari] (n,vs) care; attentiveness; attention; consideration (for others); solicitude; (P) [Add to Longdo]
謹聴[きんちょう, kinchou] (int,n,vs) listening attentively [Add to Longdo]
警覚策励[けいかくさくれい, keikakusakurei] (n) (See 座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter) [Add to Longdo]
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attentive
   adj 1: (often followed by `to') giving care or attention;
       "attentive to details"; "the nurse was attentive to her
       patient"; "an attentive suitor" [ant: {inattentive}]
   2: taking heed; giving close and thoughtful attention; "heedful
     of the warnings"; "so heedful a writer"; "heedful of what
     they were doing" [syn: {heedful}, {attentive}, {thoughtful},
     {paying attention}] [ant: {heedless}, {unheeding}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top