ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attendee

AH0 T EH1 N D IY1   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attendee-, *attendee*
Possible hiragana form: あってんでえ
English-Thai: Longdo Dictionary
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), S. attendant

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reporting here live from the Empire City convention center where thousands of people are in one place, but none of them more important than the attendees of the World Humanity Awards.รายงาน จาก ห้อง คอนเวนชั่น เมือง เอ็มไพร์ซิตี้ ที ที่ คนเป็น พัน ๆ คน มารวมกันอยู่ที่เดียวกัน แต่ไม่ได้มีใครที่สำคัญ.. Superhero Movie (2008)
No,but I'll check the list of attendees from the fund-raiser.ไม่ แต่ผมจะตรวจสอบรายชื่อ ผู้ให้การสนับสนุนกองทุน Bolt Action (2009)
Maybe there's someone on that list of attendees for that, uh, foreign dignitary party.อาจมีคนในรายชื่อที่เกี่ยวข้อง เอ่ออ ในงานปาร์ตี้ที่สถานกงสุล The Limey (2012)
All right, I'll call Garcia and get her to narrow the list of seminar attendees.เอาละ ผมจะโทรหากราเซีย ให้เธอตามหารายชื่อ คนที่เข้าร่วมสัมมนา Magnificent Light (2012)
- We're hosting an event for the Association of Aviation Technology tomorrow, and most of the attendees are arriving today, so... no excuse for standing around.ดีครับ เรากำลังเป็นเจ้าของสถานที่จัดงาน Booked Solid (2013)
Cross-indexed every guest, hotel worker, attendee, and person connected to the play.จำแนกแขกทุกคน พนักงานโรงแรม ผู้ร่วมงานและคน ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง Behind the Red Curtain (2013)
Compiled a list of the attendees for tonight's event.นี่คือรายชื่อคนที่เข้าร่วมงานในคืนนี้ทั้งหมด The Freelancer (No. 145) (2013)
The confirm attendees are all world leaders, with the lone exception of the Russian president,ผู้เข้าร่วมงานที่ยืนยันแล้ว จากผู้นำทั่วโลก ขาดแต่ประธานาธิบดีรัสเซีย London Has Fallen (2016)
Although looking at my fellow attendees, you'd have thoughtขอบคุณที่เสียสติร่วมกัน" The Widow Maker (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attendeeAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
attendeeThe meeting had 12 attendees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร่วมประชุม[N] attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ร่วมประชุม[n. exp.] (phū ruam prachum) EN: attendee at a meeting ; participant at a meeting ; conference member   FR: participant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENDEE    AH0 T EH1 N D IY1
ATTENDEES    AH0 T EH1 N D IY1 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teilnehmer {m}; Teilnehmerin {f} | Teilnehmer {pl}attendee [Am.] | attendees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンバー(P);メンバ[, menba-(P); menba] (n) member; participant; attendee; lineup (sport); (P) [Add to Longdo]
参列者[さんれつしゃ, sanretsusha] (n) attendant; attendee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attendee
   n 1: a person who is present and participates in a meeting; "he
      was a regular attender at department meetings"; "the
      gathering satisfied both organizers and attendees" [syn:
      {attendant}, {attender}, {attendee}, {meeter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top