ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attendant

AH0 T EH1 N D AH0 N T   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attendant-, *attendant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attendant[N] ผู้ต้อนรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)

English-Thai: Nontri Dictionary
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
attendant(n) คนที่อยู่,ผู้ดูแล,คนรับใช้,บริวาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attendant circumstancesพฤติการณ์ประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leslie, the other flight attendant, told me the guy dragged me to the exit.โจยังด๊อก กับ จินดูวุค เปิดสำนักพิมพ์งั้นเหรอ นี่นายจัดการเรื่องเมื่อคืนเรียบร้อยมั้ย Hero (1992)
"lf you are seated in an emergency exit row... ..and would be unable or unwilling to perform the duties... ..listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you."ทำไม, คุณแกล้ง ทำเป็นสนใจได้เหรอ? (หัวเราะ) โอเค Fight Club (1999)
Even a tiny breath, will break the spell and the attendants will see youแม้หายใจเพียงเล็กน้อย จะทำลายมนตรา และพวกนั้น จะเห็นเจ้า Spirited Away (2001)
We got a report from a gas station attendant near Victorville about a possible kidnapping and it might be related.เราได้รับรายงาน จากปั๊มแถววิคทีวิลล์ เรื่องความเป็นไปได้ ที่จะเป็นการลักพาตัว น่าจะเกี่ยวข้องกัน Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
This is work for a serious law enforcement professional. You mean like a bathroom attendant?นี่เป็นงานร้ายแรงของ ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ Inspector Gadget 2 (2003)
I mean every one of us under some circumstances could be a gas chamber attendant and a saint.ผมหมายความว่า พวกเราทุกคน ถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์บางอย่าง อาจเป็นผู้คุมห้องรมแก๊สหรือนักบุญก็ได้ The Corporation (2003)
Tim is a native of France working in Taiwan and Singapore which is where he met flight attendant Daniel Fanทิมเป็นชาวฝรั่งเศส ทำงานระหว่างไต้หวันกับสิงคโปร์ เค้าทั้งสองพบกันบนเครื่องบิน Rice Rhapsody (2004)
- of your Fresh Air magazine. - Flight attendants, please be seated.ได้ในนิตยสารเฟรชแอร์ค่ะ \ เตรียมประจำที่ได้ Red Eye (2005)
We're number one for departure. Flight attendants, secure the cabin.เราออกเป็นลำแรก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องโดยสารด้วย Red Eye (2005)
You tell the flight attendant and your dad dies.ถ้าคุณบอกแอร์ พ่อคุณตายแน่ Red Eye (2005)
Flight attendants, secure the cabin for arrival in Miami.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมในการลงจอดด้วย Red Eye (2005)
A gate attendant will help you. Thank you for your patience throughout this flight.เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินพร้อมให้ข้อมูลแก่ท่านแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับความกรุณา Red Eye (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attendantA flight attendant walks up to the boys.
attendantDo your parents agree to your becoming a flight attendant?
attendantI applied to be an attendant at the exposition.
attendantI long for a job as a flight attendant.
attendantIt is now dinner time, and flight attendants begin to serve dinner.
attendantI work as a museum attendant.
attendantJust where have you been loitering around without your attendants?
attendantLocation check: The parties involved themselves or their attendants should look over the place for the miai meeting in advance.
attendantMy sister got a job with an airline company and became a flight attendant.
attendantThe attendant is good at flattery.
attendantThe cabin attendant is good at flattery.
attendantThe plan was supported by practically all the attendants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปัฏฐาก[N] attendant of a monk, Ant. อุปัฏฐายิกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุ สามเณร, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริกร[n.] (børikøn) EN: attendant ; waiter ; serveur   FR: serveur [m] ; garçon [m]
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household   
ข้าหลวงน้อย[n. exp.] (khālūang nøi) EN: personal attendant of princes or nobles   
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while   FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ลูกศิษย์วัด[n. exp.] (lūksit wat) EN: monk's attendant ; boy who serves a monk in the monastery   
ในระหว่างนี้[adv.] (nai rawāng nī) EN: in the meantime   FR: en attendant
พลาง[X] (phlāng) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile   FR: en ; tout en ; en attendant
พฤติการณ์ประกอบ[n. exp.] (phreuttikān prakøp) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances   
พฤติการณ์แวดล้อม[n. exp.] (phreuttikān waētløm) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances   
ผู้ช่วยแพทย์[n. exp.] (phūchūay phaēt) EN: medical attendant   FR: assistant médical [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENDANT    AH0 T EH1 N D AH0 N T
ATTENDANTS    AH0 T EH1 N D AH0 N T S
ATTENDANTS'    AH0 T EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attendant    (n) ˈətˈɛndənt (@1 t e1 n d @ n t)
attendants    (n) ˈətˈɛndənts (@1 t e1 n d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] attendant on an airplane, train, boat etc, #21,924 [Add to Longdo]
跟班[gēn bān, ㄍㄣ ㄅㄢ, ] attendant; footman (servant), #30,144 [Add to Longdo]
侍者[shì zhě, ㄕˋ ㄓㄜˇ, ] attendant; waiter, #36,631 [Add to Longdo]
随员[suí yuán, ㄙㄨㄟˊ ㄩㄢˊ, / ] attendant, #67,882 [Add to Longdo]
出席者[chū xí zhě, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄓㄜˇ, ] attendant, #81,070 [Add to Longdo]
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, / ] attendant of the bride or bridegroom at a wedding, #178,330 [Add to Longdo]
跟差[gēn chāi, ㄍㄣ ㄔㄞ, ] attendant, #339,506 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufseher {m}; Wächter {m} | Aufseher {pl}; Wächter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]
Begleiter {m} | Begleiter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]
Begleitumstände {pl}attendant circumstances; surrounding circumstances [Add to Longdo]
Nebenkosten {pl}attendant expenses [Add to Longdo]
Wärter {m} | Wärter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
アテンダント[, atendanto] (n) attendant [Add to Longdo]
キャビンアテンダント[, kyabin'atendanto] (n) cabin attendant [Add to Longdo]
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P) [Add to Longdo]
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant [Add to Longdo]
フライトアテンダント[, furaitoatendanto] (n) flight attendant [Add to Longdo]
駅員[えきいん, ekiin] (n) station attendant; (P) [Add to Longdo]
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer [Add to Longdo]
家従[かじゅう, kajuu] (n) steward; butler; attendant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attendant
   adj 1: being present (at meeting or event etc.) "attendant
       members of the congreation"
   2: following or accompanying as a consequence; "an excessive
     growth of bureaucracy, with attendant problems"; "snags
     incidental to the changeover in management"; "attendant
     circumstances"; "the period of tension and consequent need
     for military preparedness"; "the ensuant response to his
     appeal"; "the resultant savings were considerable" [syn:
     {attendant}, {consequent}, {accompanying}, {concomitant},
     {incidental}, {ensuant}, {resultant}, {sequent}]
   n 1: someone who waits on or tends to or attends to the needs of
      another [syn: {attendant}, {attender}, {tender}]
   2: a person who is present and participates in a meeting; "he
     was a regular attender at department meetings"; "the
     gathering satisfied both organizers and attendees" [syn:
     {attendant}, {attender}, {attendee}, {meeter}]
   3: an event or situation that happens at the same time as or in
     connection with another [syn: {accompaniment}, {concomitant},
     {attendant}, {co-occurrence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top