ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attachment

AH0 T AE1 CH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attachment-, *attachment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attachment(n) การผูกติด, See also: การเชื่อมต่อ, การยึดติด
attachment(n) ความผูกพันทางอารมณ์, Syn. affection, fondness
attachment(n) สิ่งที่แนบมา, See also: เนื้อความที่แนบมาด้วย, Syn. accessory, adjunct
attachment(n) อุปกรณ์ยึดติด, See also: อุปกรณ์ติดตั้ง, Syn. fastening

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device, affinity
writ of attachmentn. หมายยึดทรัพย์จากศาล,หมายเรียก

English-Thai: Nontri Dictionary
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attachment๑. การอายัด๒. การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attachmentการอายัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment apparatus; apparatus, attachmentตัวยึด, สิ่งยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment dateวันเริ่มเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment of a claimการอายัดสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment of riskการเริ่มเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment, epithelial; epithelium, junctionalเยื่อบุผิวเชื่อมต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์จำเลยและการอายัดทรัพย์บุคคลภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Attachment Behaviorพฤติกรรมที่สัมพันธ์กัน, การติดแม่ [การแพทย์]
Attachment Sitesตำแหน่งสำหรับการยึดจับ [การแพทย์]
Attachment, Precisionเครื่องมือจับยึด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
attachment(n) การอายัดทรัพย์เพื่อประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษา
attachmentการอายัดทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attachmentAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
attachmentHe has a great attachment to this town.
attachmentI feel a strong attachment to this house.
attachmentI have installed Microsoft Office in my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment.
attachmentShe had a great attachment to that old house.
attachmentWould you please send me details of your products via e-mail as an attachment?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปาทาน(n) attachment, Example: เขาพยายามเอาชนะอวิชชา เพื่อลดตัณหา และอุปาทาน, Thai Definition: การยึดมั่นถือมั่น โดยนึกเอาเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ, การนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ, Notes: (บาลี)
อุปพันธ์(n) attachment, See also: bond, Syn. เยื่อใย, เครื่องผูกพัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การพ่วง(n) addition, See also: attachment, annex, appendage, Syn. การแนบ, การแนบท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอายัด[kān āyat] (n) EN: attachment
คำสั่งอายัด[khamsang āyat] (n, exp) EN: order of attachment ; distraint order
สิ่งที่แนบ[sing thī naēp] (n, exp) EN: attachment
เต้าเสียบ[taosīep] (n) EN: plug ; attachment plug
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: attachment ; clinging ; grasping

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTACHMENT AH0 T AE1 CH M AH0 N T
ATTACHMENTS AH0 T AE1 CH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attachment (n) ˈətˈætʃmənt (@1 t a1 ch m @ n t)
attachments (n) ˈətˈætʃmənts (@1 t a1 ch m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering, #6,329 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhänglichkeit {f}; Bindung {f} (an)attachment (to) [Add to Longdo]
Befestigung {f}; Bindung {f} | Befestigungen {pl} | neue Befestigung {f}attachment | attachments | reattachment [Add to Longdo]
Forderungspfändung {f}attachment of debt [Add to Longdo]
Gehaltspfändung {f}attachment of salary [Add to Longdo]
Pfändungsbeschluss {m}; Arrestbeschluss {m}attachment order [Add to Longdo]
Verbundenheit {f}; Zuneigung {f} (zu)attachment (to) [Add to Longdo]
Durchmesser {m} der Radanlageflächeattachment face diameter [Add to Longdo]
Radanlagefläche {f}attachment face [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アタッチメント[atacchimento] (n) attachment [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[atacchimentoyunittointafe-su] (n) {comp} attachment unit interface; AUI [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[sabunettowa-kuadoresu] (n) {comp} subnetwork point of attachment address; subnetwork address [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] (n) {comp} subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] (n) {comp} subnetwork point of attachment address; subnetwork address [Add to Longdo]
シスコン[shisukon] (n) (1) (abbr) {comp} system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister [Add to Longdo]
シリアルATA[シリアルエーティーエー, shiriarue-tei-e-] (n) {comp} Serial AT Attachment [Add to Longdo]
シリアルATAII[シリアルエーティーエーアイアイ, shiriarue-tei-e-aiai] (n) {comp} serial AT Attachment 2 [Add to Longdo]
ノンアタッチメントディジーズ[non'atacchimentodeiji-zu] (n) non-attachment disease [Add to Longdo]
ブラコン[burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint [Add to Longdo]
単一接続コンセントレータ[たんいつせつぞくコンセントレータ, tan'itsusetsuzoku konsentore-ta] single attachment concentrator [Add to Longdo]
単一接続局[たんいつせつぞくきょく, tan'itsusetsuzokukyoku] single attachment station [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]
二重接続コンセントレータ[にじゅうせつぞくコンセントレータ, nijuusetsuzoku konsentore-ta] dual attachment concentrator [Add to Longdo]
二重接続局[にじゅうせつぞくきょく, nijuusetsuzokukyoku] dual attachment station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attachment
   n 1: a feeling of affection for a person or an institution [syn:
      {attachment}, {fond regard}]
   2: a supplementary part or accessory
   3: a writ authorizing the seizure of property that may be needed
     for the payment of a judgment in a judicial proceeding
   4: a connection that fastens things together [syn: {attachment},
     {bond}]
   5: faithful support for a cause or political party or religion;
     "attachment to a formal agenda"; "adherence to a fat-free
     diet"; "the adhesion of Seville was decisive" [syn:
     {attachment}, {adherence}, {adhesion}]
   6: the act of attaching or affixing something [syn:
     {attachment}, {affixation}]
   7: the act of fastening things together [syn: {fastening},
     {attachment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top