ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attach

AH0 T AE1 CH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attach-, *attach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attach(vi) ติดกัน
attach(vt) ทำให้ติดกัน, See also: ต่อ, ยึดติด, Syn. join, append
attach(vt) เพิ่ม, See also: เติม, Syn. add
attach(vt) มีความสัมพันธ์กับ, See also: มีความผูกพันกับ
attache(n) นักการทูต, See also: ผู้ช่วยทูต
attach to(phrv) ติดกับ, See also: ยึดกับ, ติดตรงที่, Syn. affix to
attach to(phrv) เชื่อว่าเป็นของ
attach to(phrv) ผูกมัด, See also: เป็นส่วนหนึ่งของ
attachment(n) การผูกติด, See also: การเชื่อมต่อ, การยึดติด
attachment(n) ความผูกพันทางอารมณ์, Syn. affection, fondness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join, secure, Ant. detach, quit
attach caseกระเป๋าถือของนักธุรกิจ., Syn. dispatch case a small suitcase
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ,เชื่อมกับ,มัดกับ,มีผนังติดกัน, Syn. connected, bound
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device, affinity
writ of attachmentn. หมายยึดทรัพย์จากศาล,หมายเรียก

English-Thai: Nontri Dictionary
attach(vt) ติด,ผูกติด,เกี่ยวพัน,ผูกพัน
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Attaché (Fr.)๑. ผู้ช่วยทูต๒. ผู้ช่วยเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Air; Air Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Army; Army Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Commercialผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Culturalผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Militaryผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Navalผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attached duneเนินทรายสมทบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attached gingivaเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment๑. การอายัด๒. การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachเกาะติด [การแพทย์]
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์จำเลยและการอายัดทรัพย์บุคคลภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Attachment Behaviorพฤติกรรมที่สัมพันธ์กัน, การติดแม่ [การแพทย์]
Attachment Sitesตำแหน่งสำหรับการยึดจับ [การแพทย์]
Attachment, Precisionเครื่องมือจับยึด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
attachment(n) การอายัดทรัพย์เพื่อประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษา
attachmentการอายัดทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attachA card was attached to the gift.
attachA driver is deeply attached to his old car.
attachAn infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.
attachA note was attached to the document with a paper clip.
attachAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
attachA stapler is very useful for attaching papers together.
attachAttach a recent photograph to your application form.
attachAttached is a map to our office.
attachAttached is the draft compilation.
attachAttached is the tentative agenda.
attachAttach labels to all the bags.
attachAttach this label to your package.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนบท้าย(v) attach, Syn. แนบ, เหน็บท้าย, Example: หนังสือเกือบทุกเล่มที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มักจะมีรหัสอัสกีแนบท้ายมาด้วยเสมอ, Thai Definition: ติดไปกับส่วนท้าย
ห้อยท้าย(v) attach, Syn. ต่อท้าย, แนบท้าย, Example: บรรณาธิการเปลี่ยนรูปแบบชื่อหนังสือใหม่ โดยใส่เลขตัวเล็กๆ ห้อยท้ายไว้ด้วย เพื่อบอกยุคสมัย
เกาะติด(v) adhere, See also: attach, fasten, fix, stick, Syn. ติด, ยึด, แนบ, เกาะเกี่ยว, Ant. ปล่อย, Example: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง โดยมันจะเกาะติดอยู่บนอานุภาพของฝุ่นผงต่างๆ, Thai Definition: จับหรือยึดสิงใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างมั่นคง
เกาะ(v) adhere, See also: attach, stick, bind, Syn. จับ, ติด, เกาะติด, Ant. ปล่อย, Example: ไฟล์โปรแกรมก็เป็นเพียงชุดของตัวอักษรที่เกาะเรียงตัวกันโดยมีลักษณะเฉพาะตัวเท่านั้น, Thai Definition: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
เข้าปิ้ง(v) attach with kite string, Syn. ตัดสายป่าน, Example: ว่าวปักเป้าของน้องเข้าปิ้ง เลยไม่ขยับไปไหนเลย, Thai Definition: อาการที่ว่าวปักเป้าติดสายป่านแล้วกระดิกไม่ไหว
ฝากเนื้อฝากตัว(v) attach oneself to somebody, See also: to be under the care of, adhere to somebody, depend on somebody, Syn. ฝากตัว, Example: บ่าวสาวส่งห่อผ้าไหว้เป็นการตอบแทนแล้วกราบอีกครั้งเสมือนฝากเนื้อฝากตัวยอมรับให้ร่วมตระกูลเดียวกัน, Thai Definition: มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น
พ่วงท้าย(v) attach, See also: annex, append, Syn. ห้อยท้าย, Example: เขาไม่ได้มีแต่ชื่อเฉยๆ แต่เขาต้องมีสมญานามพ่วงท้ายมาด้วยทุกครั้ง, Thai Definition: ติดไปด้วย, โยงต่อท้าย, ห้อยติดท้าย
อายัด(v) seize, See also: attach, freeze, detain, Syn. กัก, Example: ครอบครัวมาร์คอสสิ้นอำนาจหลังปกครองมานานถึง 20 ปี และถูกอายัดทรัพย์สินมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์, Thai Definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้อง
อุปาทาน(n) attachment, Example: เขาพยายามเอาชนะอวิชชา เพื่อลดตัณหา และอุปาทาน, Thai Definition: การยึดมั่นถือมั่น โดยนึกเอาเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ, การนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ, Notes: (บาลี)
อุปพันธ์(n) attachment, See also: bond, Syn. เยื่อใย, เครื่องผูกพัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัยอาวรณ์[ālai-āwøn] (v) EN: be attached to ; mourn ; miss
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดไว้[āyat wai] (v, exp) EN: seize ; attach
ดอย[døi] (v) FR: attacher
ฝากตัว[fāktūa] (v) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody  FR: placer sous la protection de
ห้อยท้าย[høithāi] (v) EN: attach
การอายัด[kān āyat] (n) EN: attachment
คำสั่งอายัด[khamsang āyat] (n, exp) EN: order of attachment ; distraint order
ขัด[khat] (v) EN: fasten ; attach ; bind  FR: attacher
เกี่ยว[kīo] (v) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp  FR: accrocher ; attacher

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTACH AH0 T AE1 CH
ATTACHE AE2 T AH0 SH EY1
ATTACHED AH0 T AE1 CH T
ATTACHES AH0 T AE1 CH IH0 Z
ATTACHING AH0 T AE1 CH IH0 NG
ATTACHMENT AH0 T AE1 CH M AH0 N T
ATTACHMENTS AH0 T AE1 CH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attach (v) ˈətˈætʃ (@1 t a1 ch)
attache (n) ətæʃˈɛɪ (@ t a sh ei1)
attach_e (n) ˈətˈæʃɛɪ (@1 t a1 sh ei)
attached (v) ˈətˈætʃt (@1 t a1 ch t)
attaches (v) ˈətˈætʃɪz (@1 t a1 ch i z)
attach_es (n) ˈətˈæʃɛɪz (@1 t a1 sh ei z)
attaching (v) ˈətˈætʃɪŋ (@1 t a1 ch i ng)
attachment (n) ˈətˈætʃmənt (@1 t a1 ch m @ n t)
attachments (n) ˈətˈætʃmənts (@1 t a1 ch m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering, #6,329 [Add to Longdo]
附上[fù shàng, ㄈㄨˋ ㄕㄤˋ, ] attach, #25,756 [Add to Longdo]
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] attached to; loving, #34,183 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] attached to; scribe, #36,422 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] attach; brandish; hold, #791,720 [Add to Longdo]
随信[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] attached with the letter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussgerät {n}attach device [Add to Longdo]
Attaché {m}; Attache {m}attaché; attache [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
くっ付ける[くっつける, kuttsukeru] (v1) to attach; (P) [Add to Longdo]
さん付け[さんづけ, sanduke] (n,vs) (See 呼び捨て) attaching 'san' to somebody's name [Add to Longdo]
ざるべからず[zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]
ずして[zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being [Add to Longdo]
ずとも[zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being [Add to Longdo]
ずに[zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing [Add to Longdo]
ちゃん付け[ちゃんづけ, chanduke] (n,vs) (See さん付け) attaching 'chan' to somebody's name [Add to Longdo]
アタッシェ[atasshie] (n) attache (fre [Add to Longdo]
アタッシュケース;アタッシェケース[atasshuke-su ; atasshieke-su] (n) attache case [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint [Add to Longdo]
単一接続コンセントレータ[たんいつせつぞくコンセントレータ, tan'itsusetsuzoku konsentore-ta] single attachment concentrator [Add to Longdo]
単一接続局[たんいつせつぞくきょく, tan'itsusetsuzokukyoku] single attachment station [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]
二重接続コンセントレータ[にじゅうせつぞくコンセントレータ, nijuusetsuzoku konsentore-ta] dual attachment concentrator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attach
   v 1: cause to be attached [ant: {detach}]
   2: be attached; be in contact with
   3: become attached; "The spider's thread attached to the window
     sill" [ant: {come away}, {come off}, {detach}]
   4: create social or emotional ties; "The grandparents want to
     bond with the child" [syn: {bind}, {tie}, {attach}, {bond}]
   5: take temporary possession of as a security, by legal
     authority; "The FBI seized the drugs"; "The customs agents
     impounded the illegal shipment"; "The police confiscated the
     stolen artwork" [syn: {impound}, {attach}, {sequester},
     {confiscate}, {seize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top