ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atrocious

AH0 T R OW1 SH AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrocious-, *atrocious*, atrociou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atrocious(adj) เลวมาก, See also: แย่มาก
atrocious(adj) เหี้ยมโหด, See also: โหดร้าย, เลวร้าย, ป่าเถื่อน, Syn. cruel, brutal
atrocious(adj) อัปลักษณ์, See also: น่าเกลียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atrociousHe has atrocious table manners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วช้า(adj) wicked, See also: atrocious, nefarious, vicious, vile, Syn. เลวทราม, ชั่วร้าย, ร้าย, ต่ำช้า, Ant. ดี, Example: มันเป็นแผนการที่ชั่วช้าที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adj) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel  FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
โหดร้าย[hōtrāi] (adj) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind  FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible

CMU English Pronouncing Dictionary
ATROCIOUS AH0 T R OW1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atrocious (j) ˈətrˈouʃəs (@1 t r ou1 sh @ s)
atrociously (a) ˈətrˈouʃəsliː (@1 t r ou1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na,adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious [Add to Longdo]
兇暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutal; atrocious; ferocious [Add to Longdo]
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P) [Add to Longdo]
凶悪犯罪[きょうあくはんざい, kyouakuhanzai] (n) atrocious crime; heinous crime [Add to Longdo]
極悪非道[ごくあくひどう, gokuakuhidou] (n,adj-na,adj-no) inhuman; heinous; atrocious [Add to Longdo]
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal [Add to Longdo]
惨烈[さんれつ, sanretsu] (adj-na,n) horrible; cruel; atrocious [Add to Longdo]
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless [Add to Longdo]
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atrocious
   adj 1: shockingly brutal or cruel; "murder is an atrocious
       crime"; "a grievous offense against morality"; "a
       grievous crime"; "no excess was too monstrous for them to
       commit" [syn: {atrocious}, {flagitious}, {grievous},
       {monstrous}]
   2: exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste";
     "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful
     manners"; "a painful performance"; "terrible handwriting";
     "an unspeakable odor came sweeping into the room" [syn:
     {atrocious}, {abominable}, {awful}, {dreadful}, {painful},
     {terrible}, {unspeakable}]
   3: provoking horror; "an atrocious automobile accident"; "a
     frightful crime of decapitation"; "an alarming, even
     horrifying, picture"; "war is beyond all words horrible"-
     Winston Churchill; "an ugly wound" [syn: {atrocious},
     {frightful}, {horrifying}, {horrible}, {ugly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top