ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atone

AH0 T OW1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atone-, *atone*
Possible hiragana form: あとね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atone(vi) ไถ่โทษ, See also: ชดเชย, แก้ไข, ใช้โทษ, ชดใช้
atone for(phrv) ชดใช้เรื่อง, See also: ชดเชยเรื่อง, ไถ่บาปเรื่อง
atonement(n) การไถ่โทษ, See also: การชดเชย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation
aquatone(แอค'วะโทน) n. ขบวนการพิมพ์ระบบออฟเซท (offset) จากแผ่นโลหะที่ฉาบด้วยแยลลาตีนที่ไวต่อแสง, สิ่งตีพิมพ์ด้วยระบบดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atonementการทำดีชดเชยความผิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atoneAtone for one's sins.
atoneHe committed suicide to atone for his sin.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชด[chot] (v) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for  FR: se racheter ; réparer ; racheter
สำนึกตัว[samneuk tūa] (v) EN: repent ; be penitent ; atone  FR: se repentir ; s'en vouloir

CMU English Pronouncing Dictionary
ATONE AH0 T OW1 N
ATONEMENT AH0 T OW1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atone (v) ˈətˈoun (@1 t ou1 n)
atoned (v) ˈətˈound (@1 t ou1 n d)
atones (v) ˈətˈounz (@1 t ou1 n z)
atonement (n) ˈətˈounmənt (@1 t ou1 n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赎罪[shú zuì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] atonement, #37,836 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
後ねだり;後強請り;跡強請り[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強請り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time [Add to Longdo]
罪滅ぼし;罪ほろぼし[つみほろぼし, tsumihoroboshi] (n,vs) atonement; expiation [Add to Longdo]
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P) [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]
人妻と寝る[ひとづまとねる, hitodumatoneru] (v1) to sleep with another person's wife [Add to Longdo]
贖い[あがない, aganai] (n,adj-no) atonement; redemption; compensation [Add to Longdo]
贖罪[しょくざい;ぞくざい;とくざい(ik), shokuzai ; zokuzai ; tokuzai (ik)] (n,vs) (1) atonement; (2) the Atonement [Add to Longdo]
贖罪の日[しょくざいのひ, shokuzainohi] (n) Yom Kippur; Day of Atonement [Add to Longdo]
贖罪意識[しょくざいいしき, shokuzaiishiki] (n) a sense of atonement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atone
   v 1: make amends for; "expiate one's sins" [syn: {expiate},
      {aby}, {abye}, {atone}]
   2: turn away from sin or do penitence [syn: {repent}, {atone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top