ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

athletic

AE0 TH L EH1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -athletic-, *athletic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
athletic(adj) ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา, See also: แข็งแรง, Syn. fit, muscular, strong
athletic(adj) ในด้านกีฬา
athletics(n) การกีฬา, Syn. sports, games

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust
athletics(แอธเลท'ทิคซฺ) n. การกีฬา,การ

English-Thai: Nontri Dictionary
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
athletics(n) การกรีฑา,การกีฬา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Athletic abilityความสามารถทางกีฬา [TU Subject Heading]
Athletic clubsสโมสรกีฬา [TU Subject Heading]
Athletic injuriesบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา [TU Subject Heading]
Athletic Injuriesบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา [การแพทย์]
Athletic shoesรองเท้ากีฬา [TU Subject Heading]
Athleticsกรีฑา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
This country enjoys a fine athletic tradition.ประเทศนี้ชื่นชมนักกีฬาที่เก่ง Cool Runnings (1993)
well, I'm 31 with long, flowing locks and an athletic body.ฉันก็ 31 ไว้ผมยาวสลวย Bringing Down the House (2003)
I got in on an athletic scholarshipฉันได้ทุนเรียนต่อด้านกีฬา The Guy Was Cool (2004)
Come on I'm very athletic tooฉันก้อชอบกีฬานะ The Guy Was Cool (2004)
--fixed in dramatic and athletic poses that reveal the true-to-life spatial relationships amongst organs.- - ถูกจัดแต่งให้อยู่ในท่วงท่าที่เป็นศิลปะ และท่าทางที่เคลื่อนไหว เผยความสัมพันธ์ที่สมจริงและแม่นยำ ระหว่างกล้ามเนื้อต่างๆ Casino Royale (2006)
YOU WERE INTERESTED IN ATHLETICS AT ALL.ว่าเธอสนใจ พวกกีฬามาก่อน Poison Ivy (2007)
Yeah, Terry was athletic and Ian was-ใช่เทอรี่เป็นนักกีฬาส่วนเอียนก็.. Cassandra's Dream (2007)
Buddy, there's always going to be someone that's cooler or better-looking or more athletic than us.เพื่อน มันมักจะมีใครซักคนเสมอแหละ ที่เจ๋งกว่า หน้าตาดีกว่า แข็งแรงกว่าเรา Chuck Versus the Break-Up (2008)
When you have a really athletic actor, it's better.ยิ่งถ้ามีนักแสดงแข็งแรงฟิตปั๋งด้วย ผมยิ่งชอบ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm looking for a guy with sandy brown hair, athletic build, blue eyes.คือฉันกำลังหาผู้ชายที่มีผมสีน้ำตาล หุ่นนักกีฬา ตาสีฟ้า The Ugly Truth (2009)
But, you know, there are very few students that ever get athletic scholarships. But there are a lot of schools that give full rides to students who excel in music.แต่เธอรู้มั้ย มีนักเรียนเพียงไม่กี่คน ที่ได้รับทุนจากกีฬา แต่มีมหาลัยมากมายที่ให้ทุน กับนักเรียนที่เก่งทางด้านดนตรี นักเรียนแบบเธอ ไม่รู้สิ ถ้าเธออยากเข้ามหาลัย เธอคงไม่ต้อง... The Rhodes Not Taken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
athleticAn athletic meet is held at our school every day.
athleticAthletic boys are popular with girls in American schools.
athleticHe took part in the athletic meeting.
athleticIn case of rain, the athletic meeting will be called off.
athleticI took part in the athletic meeting.
athleticIt was announced that the athletic meet would be put off.
athleticJane had her hair cut short before the athletic meeting.
athleticMy family are all athletic.
athleticOur athletic meet took place only three days ago.
athleticOwing to the rain, the athletic meeting was put off.
athleticRain or shine, the athletic meet will be held.
athleticThe athletic meeting has been postponed until the first fine day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรีฑา(n) athletics, See also: track and field sports, Example: ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคมีการแข่งขันกรีฑารวมอยู่ด้วย, Thai Definition: กีฬาประเภทหนึ่ง แบ่งออกเป็นประเภทลู่ และประเภทลาน
กรีฑาสถาน(n) stadium, See also: athletic grounds, Example: ประธานได้เปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2505 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา 28 พฤศจิกายน 2505, Thai Definition: สถานที่เล่นกีฬา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิลเบา[Bilbao] (tm) EN: Athletico Bilbao  FR: Bilbao ; Athletico Bilbao [m]
กีฬา[kīlā] (n) EN: sport ; athletic game  FR: sport [m] ; jeu sportif [f]
กีฬากรีฑา[kīlā krīthā] (n, exp) EN: track and field ; athletics  FR: athlétisme [m]
กรีฑา[krīthā] (n, exp) EN: track and field sports ; athletics  FR: athlétisme [m]
กรีฑาสถาน[krīthāsathān] (n, exp) EN: stadium ; athletic grounds  FR: stade d'athlétisme [m] ; stade [m]
ล่ำ[lam] (adj) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong  FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[lamsan] (adj) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic  FR: robuste ; musclé ; athlétique
หมู่บ้านนักกีฬา[mūbān nakkīlā] (n, exp) EN: athletic village
งานกรีฑา[ngān krīthā] (n, exp) EN: athletic meeting ; sports meeting  FR: réunion d'athlétisme [f] ; meeting (d'athlétisme) [m]
วีแกน[Wīkaēn] (tm) EN: Wigan ; Wigan Athletic  FR: Wigan

CMU English Pronouncing Dictionary
ATHLETIC AE0 TH L EH1 T IH0 K
ATHLETICS AE0 TH L EH1 T IH0 K S
ATHLETICISM AE0 TH L EH1 T IH0 S IH2 Z M
ATHLETICALLY AE0 TH L EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
athletic (j) ˈæθlˈɛtɪk (a1 th l e1 t i k)
athletics (n) ˈæθlˈɛtɪks (a1 th l e1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跑道[pǎo dào, ㄆㄠˇ ㄉㄠˋ, ] athletic track; runway; track, #13,127 [Add to Longdo]
球鞋[qiú xié, ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ, ] athletic shoes, #23,116 [Add to Longdo]
三角腹带[sān jiǎo fù dài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] athletic supporter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
athletisch {adj} | athletischer | am athletischstenathletic | more athletic | most athletic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスレチック[asurechikku] (n) (1) athletic; (2) leisure facilities; (P) [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
アスレチックス[asurechikkusu] (n) athletics [Add to Longdo]
アスレチックフィールド[asurechikkufi-rudo] (n) athletic field [Add to Longdo]
スポーツ万能[スポーツばんのう, supo-tsu bannou] (n,adj-na,adj-no) athletic; good at sports [Add to Longdo]
スポ根[スポこん, supo kon] (n) heart (athletics); tenacity [Add to Longdo]
フィールドアスレチック[fi-rudoasurechikku] (n) field athletic [Add to Longdo]
ペース配分[ペースはいぶん, pe-su haibun] (n,vs) pacing (e.g. in athletics, etc.); pacing oneself [Add to Longdo]
ランニングシャツ[ranningushatsu] (n) athletic-style shirt (wasei [Add to Longdo]
レコード[reko-do] (n) (1) record (e.g. LP); (2) record (e.g. athletics); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 athletic
   adj 1: relating to or befitting athletics or athletes; "athletic
       facilities"
   2: vigorously active; "an acrobatic dance"; "an athletic child";
     "athletic playing"; "gymnastic exercises" [syn: {acrobatic},
     {athletic}, {gymnastic}]
   3: having a sturdy and well proportioned body; "an athletic
     build"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top