ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at present

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at present-, *at present*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at present(idm) ขณะนี้, See also: ปัจจุบันนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at presentAs for me, I have nothing to say at present.
at presentAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
at presentAt present, consensus has yet to be reached.
at presentAt present "consume all consumable resources" is assigned as the operational meaning of TETRA.
at presentAt present freedom of speech is taken for granted.
at presentAt present, going abroad is no longer the adventure it used to be.
at presentAt present he is in Canada.
at presentAt present he lives on his own and the world is nothing to him.
at presentAt present it is medically impossible to cure this disease.
at presentAt present the cause of the disease is unknown.
at presentAt present there are about 31 million Americans over the age of sixty-five.
at presentAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจุบัน(adv) at present, See also: now, at this time, currently, at the present moment, Syn. ปัจจุบันนี้, Example: ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ, Thai Definition: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
ปัจจุบันนี้(adv) nowadays, See also: at present, now, today, at the present time, Syn. ปัจจุบัน, Example: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมากจนเกือบเท่าเทียมกับประเทศมหาอำนาจเช่น อเมริกาแล้ว, Thai Definition: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
ขณะนี้(adv) at present, See also: at this time, at this moment, now, Syn. ตอนนี้, ช่วงนี้, เวลานี้, บัดนี้, ปัจจุบันนี้, Example: สภาพการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีขณะนี้ได้พัฒนาขึ้นแล้ว, Thai Definition: ณ เวลานี้
ทุกวันนี้(adv) nowadays, See also: at present, now, in these days, these days, Syn. ขณะนี้, ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, เวลานี้, Example: คนเราทุกวันนี้มักสวมหน้ากากเข้าหากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะนี้[khana nī] (adv) EN: now ; at this time ; at the moment ; at present ; at this moment  FR: maintenant ; en ce moment ; actuellement ; pour le moment ; à présent ; aujourd'hui
ในปัจจุบันนี้[nai patjuban nī] (adv) EN: nowadays ; today ; now ; at present ; currently  FR: actuellement ; de nos jours ; à l'époque actuelle
ปัจจุบัน[patjuban] (adv) EN: at present ; today ; now ; currently ; at the present moment  FR: à présent ; présentement ; actuellement ; à l'heure actuelle
สมัยนี้[samai nī] (adv) EN: currently ; nowadays ; at the present time ; at present ; now  FR: aujourd'hui ; à présent ; actuellement ; de nos jours
ทุกวันนี้[thukwannī] (n, exp) EN: nowadays ; at present ; now ; in these days ; these days  FR: ces jours-ci ; actuellement ; pour le moment ; à présent
ตอนนี้[tønnī] (adv) EN: now ; then ; at present ; at this time ; right now ; at this moment  FR: actuellement ; en ce moment

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时下[shí xià, ㄕˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] at present; right now, #10,997 [Add to Longdo]
目下[mù xià, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, ] at present, #33,793 [Add to Longdo]
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, / ] at present it is still unclear .... [Add to Longdo]
眼时[yǎn shí, ㄧㄢˇ ㄕˊ, / ] at present; nowadays [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zur Zeit übe ich eine andere Tätigkeit aus.At present I have a different occupation. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
現行法規[げんこうほうき, genkouhouki] (n) existing laws; regulations now (at present) in force [Add to Longdo]
現時点においては[げんじてんにおいては, genjitennioiteha] (n) at the present time; at present [Add to Longdo]
今のところ;今の所[いまのところ, imanotokoro] (n) at present [Add to Longdo]
今や[いまや, imaya] (adv) now (esp. in contrast to the past); now at last; at present; right now; (P) [Add to Longdo]
差し詰め;差詰め[さしずめ;さしづめ, sashizume ; sashidume] (adv) (1) (uk) after all; when all's said and done; (2) for the time being; at present [Add to Longdo]
差し当たって;差当たって;差当って[さしあたって, sashiatatte] (adv) (See 差し当たり・1) for the present; for the time being; at present [Add to Longdo]
差し当たり(P);差当たり;差当り[さしあたり, sashiatari] (adv) (1) (See 差し当たって) for the time being; at present; (n) (2) (arch) (See 差し障り) hindrance; (P) [Add to Longdo]
当今[とうこん, toukon] (n-adv,n-t) nowadays; these days; at present [Add to Longdo]
当代無双[とうだいむそう, toudaimusou] (n,adj-no) being unsurpassed (unparalleled) at present [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 at present
   adv 1: at the present moment; "goods now on sale"; "the now-
       aging dictator"; "they are now abroad"; "he is busy at
       present writing a new novel"; "it could happen any time
       now" [syn: {now}, {at present}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top