ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astonishment

AH0 S T AA1 N IH0 SH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astonishment-, *astonishment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astonishment(n) ความประหลาดใจ, See also: ความมหัศจรรย์, ความอัศจรรย์ใจ, Syn. amazement, surprise

English-Thai: Nontri Dictionary
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astonishmentAstonishment deprived me of my power of speech.
astonishmentAstonishment deprived me of speech.
astonishmentBetween astonishment and sorrow, she could not speak a word.
astonishmentHe stared at her in astonishment.
astonishmentShe stared at the man in the silent astonishment.
astonishmentThe news filled me with astonishment.
astonishmentTo everyone's astonishment, Mike won first prize in the speech contest.
astonishmentTo my astonishment, my money was gone.
astonishmentTo the astonishment of the whole city, the mayor was arrested.
astonishmentWe were struck dumb with astonishment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความประหลาดใจ[khwām pralātjai] (n) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement  FR: stupéfaction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTONISHMENT AH0 S T AA1 N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astonishment (n) ˈəstˈɒnɪʃmənt (@1 s t o1 n i sh m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
アストニッシメント;アストニッシュメント[asutonisshimento ; asutonisshumento] (n) astonishment [Add to Longdo]
感歎(oK)[かんたん, kantan] (n,vs) admiration; astonishment [Add to Longdo]
驚き[おどろき, odoroki] (n) surprise; astonishment; wonder; (P) [Add to Longdo]
声を呑む[こえをのむ, koewonomu] (exp,v5m) to gulp in astonishment; to be taken aback speechless [Add to Longdo]
愕然[がくぜん, gakuzen] (n,adj-t,adv-to) astonishment; terror [Add to Longdo]
瞠若たらしめる[どうじゃくたらしめる, doujakutarashimeru] (v1) to strike someone dumb with astonishment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astonishment
   n 1: the feeling that accompanies something extremely
      surprising; "he looked at me in astonishment" [syn:
      {astonishment}, {amazement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top