ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asterisk

AE1 S T ER0 IH0 S K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asterisk-, *asterisk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน ( * )
asterisk(vt) ใส่เครื่องหมายดอกจัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asteriskThe asterisks mark important references.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องหมายดอกจัน(n) asterisk, Example: ประโยคที่มีเครื่องหมายดอกจันอยู่หน้าประโยคแสดงว่าเป็นประโยคที่ใช้ไม่ได้, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *
ดอกจัน(n) asterisk, See also: star, Example: ฉันเขียนดอกจันหน้าคำสำคัญ, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกจัน[døkjan] (n) EN: asterisk ; star  FR: astérisque [m] ; étoile [f]
เครื่องหมายดอกจัน[khreūangmāi døkjan] (n, exp) EN: « * » ; asterisk  FR: « * » ; astérisque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTERISK AE1 S T ER0 IH0 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asterisk (n) ˈæstərɪsk (a1 s t @ r i s k)
asterisks (n) ˈæstərɪsks (a1 s t @ r i s k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星号[xīng hào, ㄒㄧㄥ ㄏㄠˋ, / ] asterisk, #80,293 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzsterndruck {m}asterisk printing [Add to Longdo]
Stern {m} | Sterne {pl}asterisk | asterisks [Add to Longdo]
Sternadresse {f}; relative Adresse {f}asterisk address [Add to Longdo]
Wiederholungszeichen {n} für Bezugszahlenasterisk indicator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスター[asuta-] (n) (abbr) asterisk [Add to Longdo]
アスタリスク;アステリスク[asutarisuku ; asuterisuku] (n) asterisk [Add to Longdo]
アステリ[asuteri] (n) (abbr) (See アスタリスク) asterisk [Add to Longdo]
星印[ほしじるし, hoshijirushi] (n) star; asterisk [Add to Longdo]
伏せ字;伏字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
米印[こめじるし, komejirushi] asterisk(*) [Add to Longdo]
アスター[あすたー, asuta-] asterisk (abbr) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asterisk
   n 1: a star-shaped character * used in printing [syn:
      {asterisk}, {star}]
   v 1: mark with an asterisk; "Linguists star unacceptable
      sentences" [syn: {star}, {asterisk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top