ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assuage

AH0 S W EY1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assuage-, *assuage*
Possible hiragana form: あっすあげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assuage(vt) ทำให้สงบลง, Syn. calm
assuage(vt) ระงับ, See also: ขจัด, กำจัด, ทำให้เบาลง, Syn. lessen, allay, relieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease, moderate, Ant. irritate, aggravate

English-Thai: Nontri Dictionary
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assuageThe teacher assuaged some work to every child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำบัด(v) assuage, See also: treat, cure, heal, remedy, Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา, Example: คณะแพทย์นำวิธีใหม่มาบำบัดคนไข้โรคจิตที่โรงพยาบาล, Thai Definition: ทำให้เสื่อมคลาย, ทำให้ทุเลาลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
คลาย[khlāi] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax  FR: détendre ; se détendre ; soulager
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
สำรวมใจ[samrūamjai] (v) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSUAGE AH0 S W EY1 JH
ASSUAGED AH0 S W EY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assuage (v) ˈəswˈɛɪʤ (@1 s w ei1 jh)
assuaged (v) ˈəswˈɛɪʤd (@1 s w ei1 jh d)
assuages (v) ˈəswˈɛɪʤɪz (@1 s w ei1 jh i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assuage
   v 1: cause to be more favorably inclined; gain the good will of;
      "She managed to mollify the angry customer" [syn: {pacify},
      {lenify}, {conciliate}, {assuage}, {appease}, {mollify},
      {placate}, {gentle}, {gruntle}]
   2: satisfy (thirst); "The cold water quenched his thirst" [syn:
     {quench}, {slake}, {allay}, {assuage}]
   3: provide physical relief, as from pain; "This pill will
     relieve your headaches" [syn: {relieve}, {alleviate},
     {palliate}, {assuage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top