ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

associate

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -associate-, *associate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
associate(vt) เชื่อมโยง, See also: เชื่อม, Syn. connect, join together
associate(adj) ซึ่งเกี่ยวเนื่อง, See also: ซึ่งมีส่วนร่วม
associate(vt) ทำให้รู้จักกัน
associate(n) ผู้ที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น เพื่อน, ผู้ร่วมงาน, หุ้นส่วน)
associate(vi) รวมกลุ่ม, See also: เข้ารวมกัน, Syn. unite
associate(vi) รู้จักเป็นเพื่อนกัน, See also: คบค้าสมาคมกัน, Syn. connect, combine
associated(adj) ที่สัมพันธ์กัน, See also: ที่เกี่ยวข้องกัน, Syn. connected
associate with(phrv) ร่วมมือกับ, See also: ร่วมงานกับ, ร่วมกับ, Syn. assort with
associate professor(n) รองศาสตราจารย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
associate judgeผู้พิพากษาสมทบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
associate oneself as prosecutorเข้าร่วมเป็นโจทก์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
associated cause of deathสาเหตุร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
associated companyบริษัทในเครือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
associated Legendre functionฟังก์ชันเลอช็องดร์สมทบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Associateรวมตัว [การแพทย์]
Associated Findingsอาการร่วม [การแพทย์]
Associated Gasก๊าซธรรมชาติที่พบร่วมกับน้ำมันในแหล่งมีทั้งละลายอยู่ในน้ำมันหรือปิดอยู่บนชั้นน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Associated Phenomenaอาการอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
associate(อะโซ'ชีเอท) vt.,vi. เกี่ยวเนื่อง,เข้าร่วม,มีส่วนร่วม,เชื่อมสัมพันธ์กัน,คบค้าสมาคม.

English-Thai: Nontri Dictionary
associate(adj) รอง
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
associate(vi, vt) คบหา,สมาคม,เข้าร่วม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the other associates that came as far as from California and Kansas City and all the other territories of the country.[CN] And the other associates that came as far as from California and Kansas City and all the other territories of the country. Thank you. The Godfather (1972)
- Leonard Wicklow, my associate.[CN] - ลีโอนาร์วิกโคลว์ร่วมของฉัน The Russia House (1990)
We're associates of your business partner, Marsellus Wallace.[CN] เราร่วมงานของพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ Marsellus วอลเลซ Pulp Fiction (1994)
But when I set up a meeting with my associates, and you don't show up, it reflects poorly on me.[CN] แต่ชั้นเป็นคนนัดให้กับเพื่อนของชั้น แล้วเธอก็ไม่ไป มันเสียหายมาถึงชั้นด้วย Good Will Hunting (1997)
I warned you don't associate with students anymore[CN] ฉันเตือนคุณแล้ว ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนอีกต่อไป GTO (1999)
Whatever the reason you should not associate with students or they will be punished[CN] ไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม คุณไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนอีก หรืออยากให้พวกเขาต้องถูกลงโทษ GTO (1999)
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.[CN] การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ The Legend of Bagger Vance (2000)
Associate Producers Yoon Sang-oh, Cho Min- hwan[CN] Associate Producers Yoon Sang-oh, Cho Min-hwan Il Mare (2000)
This is Emmett Richmond, another associate... top three in his class... and former editor of "Harvard Law Review."[CN] นี่ เอมเม็ท ริชมอนด์ ผู้ร่วมงานเราอีกคน 1ใน 3 ของนักศึกษาเรียนดีในรุ่น อดีต บก.วารสารนิติศาสตร์ ฮาร์วาร์ด Legally Blonde (2001)
If you tell him, he'll probably hire you as a summer associate.[CN] ถ้าคุณบอกเขา เขาอาจจะจ้างคุณชั่วคราวช่วงซัมเมอร์นะ Legally Blonde (2001)
Have you thought about where you might be a summer associate?[CN] เคยคิดไหมว่าจะไปทำงานเป็นผู้ช่วยช่วงฤดูร้อยที่ไหน Legally Blonde (2001)
Alex, it's your first year as associate professor.[CN] คุณเพิ่งได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หมาดๆ The Time Machine (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
associateBeauty in China was associated with wealth.
associateDivorce tends to be associated with a negative image.
associateDon't associate with such people.
associateDon't associate with them.
associateDr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.
associateGreen is associated with grass.
associateHe associate only with prestigious people.
associateHe has always associate with large enterprises.
associateHe is by no means a pleasant fellow to associate with.
associateHer name is associated with a lily.
associateHe's just a business associate.
associateHe was my business associate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทบไหล่meet, See also: associate, talk, Example: ความฝันของเขาก็มีเพียงแค่ ขอให้ได้กระทบไหล่กับดาราฮอลลีวูดสักคน, Thai Definition: ได้พบปะและวิสาสะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิดและอย่างไม่เป็นทางการ, Notes: (ปาก)
สมทบjoin, See also: associate, Syn. รวมเข้าด้วยกัน, ร่วมกัน
ภาคีassociate, Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก, Example: องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีวันสิทธิมนุษยชนขึ้น และชักชวนประเทศภาคีสมาชิกให้เฉลิมฉลองวันนี้เป็นพิเศษ, Thai Definition: ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
รองศาสตราจารย์Associate Professor, See also: associate professor, Syn. รศ., Example: ปัจจุบัน ท่านเป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันระดับอุดมศึกษาขั้นรองจากศาสตราจารย์
เสวนาassociate, See also: mix (with the crowd), talk, speak, converse, Syn. พูดคุย, Example: ศาลาประชาคมเป็นที่ชาวบ้านพากันแวะเวียนมาพบปะสังสรรค์เสวนาปัญหาต่างๆ รวมทั้งเป็นที่พักพิงของคนเดินทาง
สมาคมassociate, See also: have social intercourse, have social contact with, Syn. คบหาสมาคม, คบค้าสมาคม, Example: ผู้ที่สมาคมกับบัณฑิตย่อมได้รับประโยชน์, Thai Definition: พบปะเกี่ยวข้อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกลือกกลั้วassociate with, See also: roll over, fool around, live in filth, join, Syn. คลุกคลี, พัวพัน, ยุ่งเกี่ยว, คบหาสมาคม, Example: แม้โอกาสชนะเลือกตั้งของตนจะสูงสักเพียงไร ก็จะไม่มีวันลงไปเกลือกกลั้วกับกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งเป็นอันขาด
เข้าผู้เข้าคนcommunicate, See also: associate, get along with people, Syn. เข้าสังคม, สังคม, Example: นักการเมืองที่ดีต้องรู้จักเข้าผู้เข้าคนกับประชาชนทุกระดับชั้น, Thai Definition: ติดต่อสังคมกับคนอื่นๆ ได้
สัมพันธน์relate, See also: associate, link, connect, Syn. สัมพันธ์, Thai Definition: ผูกพันหรือเกี่ยวดองเกี่ยวข้องกัน
รองคณบดีdeputy dean, See also: associate dean

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทในเครือ[børisat nai khreūa] (n, exp) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company
บริษัทในเครือ[børisat nai khreūa] FR:
บริษัทสาขา[børisat sākhā] (n, exp) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company
บริษัทสาขา[børisat sākhā] FR:
หุ้นส่วน[hunsuan] (n) EN: partner ; business partner ; associate ; partnership
หุ้นส่วน[hunsuan] FR: partenaire [m]
คบ[khop] (v) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with
คบ[khop] FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
คบหา[khophā] (v) EN: associate with ; make friends with ; contact with
คบหา[khophā] FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[khophā samākhom] (v, exp) EN: associate with ; make friends with ; contact with
คบหาสมาคม[khophā samākhom] FR:
คบค้า[khopkhā] (v) EN: associate with ; make friend with ; contact with
คบค้า[khopkhā] FR:
คบค้าสมาคม[khopkhā samākhom] (v, exp) EN: associate with ; make friend with ; contact with
คบค้าสมาคม[khopkhā samākhom] FR:
เกี่ยวดอง[kīodøng] (v, exp) EN: relate ; link ; associate ; involve
เกี่ยวดอง[kīodøng] FR: avoir un lien de parenté
เกลือกกลั้ว[kleūakklūa] (v) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join
เกลือกกลั้ว[kleūakklūa] FR:

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSOCIATE AH0 S OW1 S IY0 AH0 T
ASSOCIATE AH0 S OW1 S IY0 EY2 T
ASSOCIATES AH0 S OW1 S IY0 EY2 T S
ASSOCIATES AH0 S OW1 S IY0 AH0 T S
ASSOCIATED AH0 S OW1 SH IY0 EY2 T AH0 D
ASSOCIATED AH0 S OW1 S IY0 EY2 T AH0 D
ASSOCIATE'S AH0 S OW1 SH IY0 AH0 T S
ASSOCIATE'S AH0 S OW1 S IY0 AH0 T S
ASSOCIATES' AH0 S OW1 S IY0 AH0 T S
ASSOCIATES' AH0 S OW1 SH IY0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
associate (n) ˈəsˈouʃɪəʳt (@1 s ou1 sh i@ t)
associate (v) ˈəsˈouʃɪɛɪt (@1 s ou1 sh i ei t)
associated (v) ˈəsˈouʃɪɛɪtɪd (@1 s ou1 sh i ei t i d)
associates (n) ˈəsˈouʃɪəʳts (@1 s ou1 sh i@ t s)
associates (v) ˈəsˈouʃɪɛɪts (@1 s ou1 sh i ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktor {m} (einer Firma, nicht offiziell ernannt)associate director [Add to Longdo]
Mitherausgeber {m}; Mitherausgeberin {f}associate editor; coeditor; co editor [Add to Longdo]
Partner {m}; Geschäftspartner {m}associate partner [Add to Longdo]
außerordentlicher Professor; außerordentliche Professorin {f}associate professor [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
アソーシエイト[aso-shieito] (n) associate [Add to Longdo]
アソシエーツ[asoshie-tsu] (n) associates [Add to Longdo]
アソシエイト;アソシエート[asoshieito ; asoshie-to] (n,adj-f) associate [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
インフルエンザ脳症[インフルエンザのうしょう, infuruenza noushou] (n) influenza-associated encephalopathy [Add to Longdo]
カマストガリザメ[kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
クールー[ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] associate with; be near, #118 [Add to Longdo]
联想[lián xiǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] associate; (abbr.) Lenovo (PRC computer company), #3,288 [Add to Longdo]
美联社[Měi lián shè, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄜˋ, / ] Associated Press (AP), #8,759 [Add to Longdo]
副教授[fù jiào shòu, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, ] associate professor (university post), #13,685 [Add to Longdo]
伴生气[bàn shēng qì, ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] associated gas, #145,143 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated [Add to Longdo]
結合記法名[けつごうきほうめい, ketsugoukihoumei] associated notation name [Add to Longdo]
結合要素型[けつごうようそがた, ketsugouyousogata] associated element type [Add to Longdo]
指示状態[しじじょうたい, shijijoutai] pointer associated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 associate
   adj 1: having partial rights and privileges or subordinate
       status; "an associate member"; "an associate professor"
   n 1: a person who joins with others in some activity or
      endeavor; "he had to consult his associate before
      continuing"
   2: a friend who is frequently in the company of another;
     "drinking companions"; "comrades in arms" [syn: {companion},
     {comrade}, {fellow}, {familiar}, {associate}]
   3: a person with subordinate membership in a society,
     institution, or commercial enterprise; "associates in the law
     firm bill at a lower rate than do partners"
   4: any event that usually accompanies or is closely connected
     with another; "first was the lightning and then its
     thunderous associate"
   5: a degree granted by a two-year college on successful
     completion of the undergraduates course of studies [syn:
     {associate degree}, {associate}]
   v 1: make a logical or causal connection; "I cannot connect
      these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these
      facts"; "I cannot relate these events at all" [syn:
      {associate}, {tie in}, {relate}, {link}, {colligate}, {link
      up}, {connect}] [ant: {decouple}, {dissociate}]
   2: keep company with; hang out with; "He associates with strange
     people"; "She affiliates with her colleagues" [syn:
     {consort}, {associate}, {affiliate}, {assort}]
   3: bring or come into association or action; "The churches
     consociated to fight their dissolution" [syn: {consociate},
     {associate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top