ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assignation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assignation-, *assignation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gwen is on her way to our assignation as we speak.เกว็นกำลังเดินตามทางที่เราร่างไว้ Lancelot du Lac (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนัด(n) appointment, See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting, Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา), Example: การนัดหมายต้องเลื่อนไปเพราะรถติดมาก, Thai Definition: การตกลงเวลาและสถานที่เพื่อพบปะหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
การมอบหมาย(n) assignation, See also: assignment, entrusting, delegation, committing, giving in charge, Syn. การมอบ, การมอบอำนาจ, การมอบฉันทะ, Example: เขาได้รับการมอบหมายให้จัดการเรื่องการเงินของบริษัทแทนผู้จัดการการเงิน, Thai Definition: การกำหนดให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [f] ; détermination [f] ; fixation [f] ; stipulation [f]
การมอบหมาย[kān møpmāi] (n) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge  FR: délégation [f]
การนัด[kān nat] (n) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting  FR: rendez-vous [m]
หมายศาล[māisān] (n) EN: subpoena ; summons ; writ  FR: assignation (à comparaître) [f] ; citation [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assignation (n) ˌæsɪgnˈɛɪʃən (a2 s i g n ei1 sh @ n)
assignations (n) ˌæsɪgnˈɛɪʃənz (a2 s i g n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anweisung {f}; Zuweisung {f}; Bestimmung {f} | Anweisungen {pl}; Zuweisungen {pl}; Bestimmungen {pl}assignation | assignations [Add to Longdo]
Verabredung {f} | Verabredungen {pl}assignation | assignations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逢引(io);逢引き(io);逢い引き;媾曳;媾曳き[あいびき, aibiki] (n,vs) (lover's) date; assignation; rendezvous [Add to Longdo]
検番;見番[けんばん, kenban] (n) (1) geisha call-office; assignation office for geisha; (2) (See 検番芸者) geisha on call [Add to Longdo]
待合(P);待ち合い;待合い[まちあい, machiai] (n,vs) (1) meeting place; assignation place; (2) geisha entertaining room; teahouse; machiai; (P) [Add to Longdo]
貸座敷[かしざしき, kashizashiki] (n) (1) (Edo-period) brothel; (2) facilities rented out for meetings, meals, etc.; (3) place for assignations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assignation
   n 1: a secret rendezvous (especially between lovers) [syn:
      {assignation}, {tryst}]
   2: the act of distributing by allotting or apportioning;
     distribution according to a plan; "the apportionment of seats
     in the House of Representatives is based on the relative
     population of each state" [syn: {allotment}, {apportionment},
     {apportioning}, {allocation}, {parceling}, {parcelling},
     {assignation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top