ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assertive

AH0 S ER1 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assertive-, *assertive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assertive(adj) ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ, Syn. aggressive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive, aggressive

English-Thai: Nontri Dictionary
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Assertiveness in adolescenceการกล้าแสดงออกในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Assertiveness in childrenการกล้าแสดงออกในเด็ก [TU Subject Heading]
Assertiveness trainingการฝึกการกล้าแสดงออก [TU Subject Heading]
Assertiveness training for teenagersการฝึกการกล้าแสดงออกสำหรับวัยรุ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
assertive(adj) มั่นใจกล้าแสดงออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
ทะลึ่ง[thaleung] (v) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSERTIVE AH0 S ER1 T IH0 V
ASSERTIVELY AH0 S ER1 T IH0 V L IY0
ASSERTIVENESS AH0 S ER1 T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assertive (j) ˈəsˈɜːʳtɪv (@1 s @@1 t i v)
assertively (a) ˈəsˈɜːʳtɪvliː (@1 s @@1 t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサーティブネストレーニング[asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training [Add to Longdo]
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]
押し付けがましい;押しつけがましい[おしつけがましい, oshitsukegamashii] (adj-i) pushy; pushing; self-assertive [Add to Longdo]
強情我慢[ごうじょうがまん, goujougaman] (n,adj-no) obstinate and self-assertive [Add to Longdo]
積極性[せっきょくせい, sekkyokusei] (n) assertiveness; positiveness [Add to Longdo]
積極的[せっきょくてき, sekkyokuteki] (adj-na) (See 積極性) assertive; positive; active; proactive; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assertive
   adj 1: aggressively self-assured; "an energetic assertive boy
       who was always ready to argue"; "pointing directly at a
       listener is an assertive act" [syn: {assertive}, {self-
       asserting}, {self-assertive}] [ant: {unassertive}]

Are you satisfied with the result?Discussions