ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assert

AH0 S ER1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assert-, *assert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assert(vt) ถือสิทธิ์, See also: อ้าง, แสดงสิทธิ์
assert(vt) ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. affirm, declare, Ant. deny, controvert
assertion(n) การยืนยัน, Syn. affirmation, statement
assertive(adj) ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ, Syn. aggressive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive, aggressive
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
assert(vt) ยืนยัน,ถือสิทธิ์,แสดงสิทธิ์,อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assertionข้อความยืนยัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assertion of a falsehoodการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Assertiveness in adolescenceการกล้าแสดงออกในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Assertiveness in childrenการกล้าแสดงออกในเด็ก [TU Subject Heading]
Assertiveness trainingการฝึกการกล้าแสดงออก [TU Subject Heading]
Assertiveness training for teenagersการฝึกการกล้าแสดงออกสำหรับวัยรุ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
assertive(adj) มั่นใจกล้าแสดงออก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assertBiologists assert the losses are severe.
assertHe asserted that he was innocent.
assertHe asserts that she is innocent.
assertHe knows how to assert himself.
assertI am going to assert his guilt.
assertIt is important to note that his assertion is groundless.
assertJustice will assert itself.
assertNobody will believe his assertion that he is innocent.
assertShe asserted that she was right.
assertShe firmly asserts that she will not sing in front of anybody.
assertThey asserted protection of the environment.
assertThey asserted that it was true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราน(v) assert, See also: insist, uphold, Syn. ยืนกราน, Example: เขายืนกรานว่าไม่ได้ทำผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น[khø-āng thī fang mai kheun] (n, exp) EN: untenable assertion
ข้อสันนิษฐาน[khøsannitthān] (n) EN: presumption ; assumption ; hypothesis  FR: assertion [f]
กราน[krān] (v) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold
ทะลึ่ง[thaleung] (v) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive
ย้ำ[yam] (v) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert  FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำทรรศนะ[yam thatsana] (v, exp) EN: reassert one's views

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSERT AH0 S ER1 T
ASSERTS AH0 S ER1 T S
ASSERTED AH0 S ER1 T AH0 D
ASSERTING AH0 S ER1 T IH0 NG
ASSERTION AH0 S ER1 SH AH0 N
ASSERTIVE AH0 S ER1 T IH0 V
ASSERTEDLY AH0 S ER1 T IH0 D L IY0
ASSERTIONS AH0 S ER1 SH AH0 N Z
ASSERTIVELY AH0 S ER1 T IH0 V L IY0
ASSERTIVENESS AH0 S ER1 T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assert (v) ˈəsˈɜːʳt (@1 s @@1 t)
asserts (v) ˈəsˈɜːʳts (@1 s @@1 t s)
asserted (v) ˈəsˈɜːʳtɪd (@1 s @@1 t i d)
asserting (v) ˈəsˈɜːʳtɪŋ (@1 s @@1 t i ng)
assertion (n) ˈəsˈɜːʳʃən (@1 s @@1 sh @ n)
assertive (j) ˈəsˈɜːʳtɪv (@1 s @@1 t i v)
assertions (n) ˈəsˈɜːʳʃənz (@1 s @@1 sh @ n z)
assertively (a) ˈəsˈɜːʳtɪvliː (@1 s @@1 t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, / ] assert; claim, #7,553 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
assertorische Aussage {f}assertoric statement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
アサーション[asa-shon] (n) assertion [Add to Longdo]
アサーティブネストレーニング[asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training [Add to Longdo]
アサート[asa-to] (n,vs) assert [Add to Longdo]
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]
押し付けがましい;押しつけがましい[おしつけがましい, oshitsukegamashii] (adj-i) pushy; pushing; self-assertive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs) [Add to Longdo]
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
表明[ひょうめい, hyoumei] assertion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assert
   v 1: state categorically [syn: {assert}, {asseverate},
      {maintain}]
   2: to declare or affirm solemnly and formally as true; "Before
     God I swear I am innocent" [syn: {affirm}, {verify},
     {assert}, {avow}, {aver}, {swan}, {swear}]
   3: insist on having one's opinions and rights recognized; "Women
     should assert themselves more!" [syn: {assert}, {put
     forward}]
   4: assert to be true; "The letter asserts a free society" [syn:
     {insist}, {assert}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top