ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assay

AE1 S IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assay-, *assay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assay(n) การทดสอบ, Syn. testing, examination
assay(n) การวิเคราะห์ทางเคมี
assay(vt) วิเคราะห์, See also: ตรวจสอบ, Syn. test, analyze
assay(n) สารที่ใช้วิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination
bioassay n.vt. (การ) วิเคราะห์ทางชีวภาพของสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
assay(n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์
assay(vt) พยายาม,ทดสอบ,ตรวจสอบ,ทดลอง,วิเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assayการสอบปริมาณ, การสอบศักยภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assayการสอบเนื้อแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assayสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay footช่วงฟุตสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay gradeเกรดสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay inchช่วงนิ้วสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay limitขอบเขตสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay tonสอบวิเคราะห์ต่อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assay valueค่าสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assay Batchเอสเสย์ชุดนั้นๆ [การแพทย์]
Assay Conditionsสภาวะแวดล้อมของการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Assay Method, Directวิธีคัดเลือกโดยตรง [การแพทย์]
Assay Precision, Intraการศึกษาต่างครั้งทดลอง [การแพทย์]
Assay Random Error, Intraการทดลองชุดเดียว [การแพทย์]
Assay System, Designการออกแบบวิธีเอสเสย์ใหม่ [การแพทย์]
Assay Variation, Withinการทดลองชุดเดียวกัน [การแพทย์]
Assay, Intraทดลองครั้งเดียว [การแพทย์]
Assay, Quantalแบบตรวจว่ามีหรือไม่มี [การแพทย์]
Assay, Quantitativeแบบตรวจนับปริมาณ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSAY AE1 S IY0
ASSAYER AE0 S EY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assay (v) ˈəsˈɛɪ (@1 s ei1)
assays (v) ˈəsˈɛɪz (@1 s ei1 z)
assayed (v) ˈəsˈɛɪd (@1 s ei1 d)
assaying (v) ˈəsˈɛɪɪŋ (@1 s ei1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
试金[shì jīn, ㄕˋ ㄐㄧㄣ, / ] assay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
バイオアッセイ;バイオアッセー[baioassei ; baioasse-] (n) (See 生物検定) bioassay [Add to Longdo]
ラジオイムノアッセイ[rajioimunoassei] (n) radioimmunoassay [Add to Longdo]
試金[しきん, shikin] (n,vs) assay (of metal, ore, etc.); assaying [Add to Longdo]
試験法[しけんほう, shikenhou] (n) assay [Add to Longdo]
診断検査[しんだんけんさ, shindankensa] (n) diagnostic examination; diagnostic assay [Add to Longdo]
生物検定[せいぶつけんてい, seibutsukentei] (n) bioassay [Add to Longdo]
分析試験[ぶんせきしけん, bunsekishiken] (n) assaying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assay
   n 1: an appraisal of the state of affairs; "they made an assay
      of the contents"; "a check on its dependability under
      stress" [syn: {assay}, {check}]
   2: a substance that is undergoing an analysis of its components
   3: a written report of the results of an analysis of the
     composition of some substance
   4: a quantitative or qualitative test of a substance (especially
     an ore or a drug) to determine its components; frequently
     used to test for the presence or concentration of infectious
     agents or antibodies etc.
   v 1: analyze (chemical substances)
   2: make an effort or attempt; "He tried to shake off his fears";
     "The infant had essayed a few wobbly steps"; "The police
     attempted to stop the thief"; "He sought to improve himself";
     "She always seeks to do good in the world" [syn: {try},
     {seek}, {attempt}, {essay}, {assay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top