ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assassin

AH0 S AE1 S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assassin-, *assassin*
Possible hiragana form: あっさっしん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assassin(n) ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า, See also: ผู้ที่ลอบสังหาร, ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. murderer, slayer, butcher
assassinate(vt) ทำลาย, See also: ทำอันตราย, Syn. harm
assassinate(vt) ลอบสังหาร, See also: ลอบฆ่า, สังหาร, กำจัด, Syn. kill, murder
assassination(n) การทำลาย, Syn. destruction
assassination(n) การลอบสังหาร, See also: การลอบฆ่า, Syn. killing, shooting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer
assassinate(อะแซส'ซิเนท) vt. ลอบฆ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบฆ่า,การลอบสังหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assassinผู้ลอบสังหาร, ผู้สังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบสังหาร, การสังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบฆ่า, การลอบสังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assassinationการลอบฆ่า [TU Subject Heading]
Assassination attempt, [date]การพยายามลอบฆ่า, [ปี] [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assassinAssassination has never changed the history of the world.
assassinHe was ignorant of the plot to assassinate him.
assassinInvestigators uncovered an assassination plot.
assassinLyndon Johnson took over presidency when John Kennedy was assassinated.
assassinMartin Luther King, Jr., a man of peace, was killed by an assassin's bullet.
assassinThe great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.
assassinThey attempted to assassinate the president.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดีลอบสังหาร(n) assassination, See also: killing, Syn. คดีลอบฆ่า, Example: เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai Definition: คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย
ผู้ลอบสังหาร(n) assassin, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทำงานหนักอีกครั้ง กับการติดตามหาผู้ลอบสังหารครั้งนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลอบฆ่าบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลสำคัญ
ลอบฆ่า(v) assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบสังหาร, Example: ผู้ที่ลอบฆ่าประธานาธิบดีเคนเนดีเป็นคนวิกลจริต
ลอบสังหาร(v) assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบฆ่า, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างเหี้ยมโหด
นักฆ่า(n) killer, See also: assassin, slyer, gunman, hit man, Syn. มือสังหาร, Example: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่ามือปืนต้องเป็นนักฆ่ามืออาชีพหรือไม่ก็ผ่านงานที่ใช้อาวุธมาอย่างโชกโชน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างสังหารชีวิตผู้อื่น
ฆ่า(v) assassinate, See also: kill, murder, slay, slaughter, Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Thai Definition: ทำให้ตาย, ทำลาย
ฆ่าฟัน(v) kill, See also: assassinate, murder, slay, slaughter, Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ประหาร, ทำลาย, Example: ถ้าเกิดมียิงฆ่าฟันกันขึ้นต้องมีผู้คนล้มตายแน่นอน
ปลงพระชนม์(v) commit regicide, See also: assassinate, kill, Syn. ฆ่า, Example: เทพธิดาไอลิสร้องให้อาลัยรักต่อมหาเทพโอสิริสสวามีที่ถูกปลงพระชนม์
การลอบสังหาร(n) assassination, See also: murder, Syn. การลอบฆ่า, Example: ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อต้านนักศึกษากับขบวนการนักศึกษานำไปสู่การลอบสังหารและทำร้ายผู้นำประชาชน, Thai Definition: การทำลายชีวิตผู้อื่นโดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลอบฆ่า[kān løpkhā] (n, exp) EN: assassination
การลอบสังหาร[kān løpsanghān] (n, exp) EN: assassination  FR: assassinat [m] ; meurtre [m]
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คดีลอบสังหาร[khadī løpsanghān] (n, exp) EN: assassination ; killing  FR: assassinat [m] ; meutre [m]
ฆ่าคน[khā khon] (v, exp) EN: murder  FR: tuer ; assassiner
ฆ่าคนตาย[khā khon tāi] (v, exp) EN: murder  FR: assassiner
ฆ่าคนตายโดยเจตนา[khā khon tāi dōi jēttanā] (v, exp) FR: assassiner ; tuer avec préméditation
ฆาตกรรม[khāttakam] (n) EN: manslaughter ; homicide  FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
ฆาตกร[khāttakøn] (n) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin  FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
ลอบฆ่า[løpkhā] (v) EN: assassinate  FR: assassiner

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSASSIN AH0 S AE1 S AH0 N
ASSASSINS AH0 S AE1 S AH0 N Z
ASSASSIN'S AH0 S AE1 S AH0 N Z
ASSASSINATE AH0 S AE1 S AH0 N EY2 T
ASSASSINATED AH0 S AE1 S AH0 N EY2 T AH0 D
ASSASSINATING AH0 S AE1 S AH0 N EY2 T IH0 NG
ASSASSINATION AH0 S AE2 S AH0 N EY1 SH AH0 N
ASSASSINATIONS AH0 S AE2 S AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assassin (n) ˈəsˈæsɪn (@1 s a1 s i n)
assassins (n) ˈəsˈæsɪnz (@1 s a1 s i n z)
assassinate (v) ˈəsˈæsɪnɛɪt (@1 s a1 s i n ei t)
assassinated (v) ˈəsˈæsɪnɛɪtɪd (@1 s a1 s i n ei t i d)
assassinates (v) ˈəsˈæsɪnɛɪts (@1 s a1 s i n ei t s)
assassinating (v) ˈəsˈæsɪnɛɪtɪŋ (@1 s a1 s i n ei t i ng)
assassination (n) ˈəsˌæsɪnˈɛɪʃən (@1 s a2 s i n ei1 sh @ n)
assassinations (n) ˈəsˌæsɪnˈɛɪʃənz (@1 s a2 s i n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗杀[àn shā, ㄢˋ ㄕㄚ, / ] assassinate, #14,920 [Add to Longdo]
刺客[cì kè, ㄘˋ ㄎㄜˋ, ] assassin; murderer, #15,820 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attentäter {m}; Mörder {m} | Attentäter {pl}; Meuchelmörder {pl}assassin | assassins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサシネイション[asashineishon] (n) assassination [Add to Longdo]
アサシネイト[asashineito] (vs) assassinate [Add to Longdo]
アサシン[asashin] (n) assassin [Add to Longdo]
暗殺[あんさつ, ansatsu] (n,vs) assassination; (P) [Add to Longdo]
暗殺を謀る[あんさつをはかる, ansatsuwohakaru] (exp,v5r) to plot an assassination [Add to Longdo]
暗殺事件[あんさつじけん, ansatsujiken] (n) assassination [Add to Longdo]
暗殺者[あんさつしゃ, ansatsusha] (n) assassin [Add to Longdo]
暗殺未遂[あんさつみすい, ansatsumisui] (n) attempted assassination [Add to Longdo]
兇漢;凶漢[きょうかん, kyoukan] (n) villain; outlaw; assassin [Add to Longdo]
兇手;凶手[きょうしゅ, kyoushu] (n) assassin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assassin
   n 1: a murderer (especially one who kills a prominent political
      figure) who kills by a surprise attack and often is hired
      to do the deed; "his assassins were hunted down like
      animals"; "assassinators of kings and emperors" [syn:
      {assassin}, {assassinator}, {bravo}]
   2: a member of a secret order of Muslims (founded in the 12th
     century) who terrorized and killed Christian Crusaders

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top