ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aspire

AH0 S P AY1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aspire-, *aspire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspire(vi) มีความต้องการ, See also: มีความปรารถนา, ทะเยอทะยาน, Syn. yearn, want
aspire to(phrv) อยากมี, See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา, Syn. aspire after
aspire after(phrv) อยากมี, See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา, Syn. aspire to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspire(อัสไพร์'เออะ) vi. ต้องการ,อยากได้,

English-Thai: Nontri Dictionary
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aspireHe aspired to the position of president.
aspireHe aspired to the position of Prime Minister.
aspireHe aspires to become a teacher.
aspireShe aspired to any sort of career.
aspireShe aspires to becoming a great actress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักใหญ่ใฝ่สูง(v) be over ambitious, See also: aspire, be wild with ambition, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เด็กบางคนมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างแก้ไม่ได้พอโตขึ้นก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิต, Thai Definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูด[dūt] (v) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in  FR: sucer ; absorber ; aspirer
หายใจเข้า[hāijai khao] (v) EN: inhale ; breathe  FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
คิดถึง[khit theung] (v, exp) EN: think of ; miss ; yearn  FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คิดเถิง[khit thoēng] (v, exp) EN: think of ; miss ; yearn  FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
กระสัน[krasan] (v) EN: yearn ; crave ; have a desir ; lust  FR: avoir envie ; aspirer à ; désirer
มักใหญ่[makyai] (v) EN: be ambitious ; be over-ambitious ; aspire  FR: être ambitieux ; aspirer à
นึกหวัง[neuk wang] (v, exp) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire
ปรารถนา[prātthanā] (v) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire  FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
สูบ[sūp] (v) EN: suck ; draw into ; pump  FR: pomper ; aspirer
สูด[sūt] (v) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent  FR: humer ; aspirer

CMU English Pronouncing Dictionary
ASPIRE AH0 S P AY1 R
ASPIRED AH0 S P AY1 R D
ASPIRES AH0 S P AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aspire (v) ˈəspˈaɪər (@1 s p ai1 @ r)
aspired (v) ˈəspˈaɪəd (@1 s p ai1 @ d)
aspires (v) ˈəspˈaɪəz (@1 s p ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热望[rè wàng, ㄖㄜˋ ㄨㄤˋ, / ] aspire, #62,100 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
志す[こころざす, kokorozasu] (v5s,vi) to plan; to intend; to aspire to; to set aims (sights on); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aspire
      v 1: have an ambitious plan or a lofty goal [syn: {draw a bead
           on}, {aspire}, {aim}, {shoot for}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top