ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aspect

AE1 S P EH2 K T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aspect-, *aspect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspect(n) มุม, See also: ด้าน, แง่มุม
aspect(n) มุมมอง, See also: ความคิดเห็น, Syn. view, viewpoint, perspective
aspect(n) ลักษณะ, See also: รูปลักษณ์, Syn. look, looks, appearance, features

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ

English-Thai: Nontri Dictionary
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aspect ratioอัตราส่วนลักษณะยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspect ratioอัตราส่วนลักษณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspect ration๑. อัตราส่วนขนาดท่อลม๒. อัตราส่วนยาวต่อกว้าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aspectการณ์ลักษณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Aspect ratioอัตรากว้างยาว, Example: เป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aspectAnd as with so many aspects of British life, there's a good historical reason for it.
aspectAs the house has a southern aspect, it is very sunny.
aspectHe stressed the convenient aspects of city life.
aspectHe was a man of cheerful aspect.
aspectIt's not only the health aspects of sports that appeal to people, but the cooperative aspect that team sports teach, and the competitive aspect in itself.
aspectLet's approach this problem from a different aspect.
aspect"One aspect of language is an intent to communicate," he says.
aspectScience and technology have come to pervade every aspect of our lives and, as a result, society is changing at a speed which is quite unprecedented.
aspectThat altered the aspect of the case.
aspectThe critic considered every aspect of the defense program.
aspectThe house has a southern aspect.
aspectThe situation has taken on a new aspect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แง่มุม(n) part, See also: aspect, angle, viewpoint, point of view, slant, Syn. มุมมอง, ส่วน, ประเด็น, Example: ผู้ร่วมสัมมนาเสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางประการ[bāng prakān] (n, exp) EN: some aspects ; some measures
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ด้าน[dān] (n) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department  FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
จุด[jut] (n) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect  FR: aspect [m]
กาลกิณี[kālakinī] (n) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate  FR: heures sombres [fpl]
มุมมอง[mum møng] (n, exp) EN: view point ; angle; aspect ; point of view  FR: point de vue [m] ; angle [m]
แง่[ngaē] (n) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint  FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่คิด[ngaē khit] (n, exp) EN: point of view  FR: point de vue [m] ; aspect [m]
แง่มุม[ngaēmum] (n) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant  FR: aspect [m]
ภาย[phāi] (n) EN: aspect ; side ; part  FR: côté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASPECT AE1 S P EH2 K T
ASPECTS AE1 S P EH2 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aspect (n) ˈæspɛkt (a1 s p e k t)
aspects (n) ˈæspɛkts (a1 s p e k t s)
aspectual (j) ˈæspˈɛktʃuəʳl (a1 s p e1 k ch u@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
局面[jú miàn, ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ, ] aspect; phase; situation, #2,614 [Add to Longdo]
动态助词[dòng tài zhù cí, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄓㄨˋ ㄘˊ, / ] aspect particle, such as 着|著 zhe5, 了 le5, 過|过 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aspekt {m} | Aspekte {pl} | unter diesem Aspekt betrachtetaspect | aspects | seen from this angle [Add to Longdo]
Bildseitenverhältnis {n}; Seitenverhältnis {n}aspect ratio [Add to Longdo]
Querschnittsverhältnis {n} (H/B)aspect ratio (H/W) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスペクト[asupekuto] (n) aspect [Add to Longdo]
アスペクトレシオ;アスペクトレーショ[asupekutoreshio ; asupekutore-sho] (n) {comp} aspect ratio [Add to Longdo]
アスペクト指向[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design [Add to Longdo]
アスペクト比[アスペクトひ, asupekuto hi] (n) {comp} aspect ratio [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスアスペクト[sa-bisuasupekuto] (n) {comp} service aspect [Add to Longdo]
ピクセルアスペクト比[ピクセルアスペクトひ, pikuseruasupekuto hi] (n) pixel aspect ratio [Add to Longdo]
ファセット[fasetto] (n) (1) facet (jewel); (2) facet (aspect) [Add to Longdo]
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage [Add to Longdo]
一面[いちめん, ichimen] (n) (1) one face; one surface; (2) the whole surface; (3) one aspect; one side; (n,n-adv) (4) (on) the other hand; (5) one broad, flat object; (6) front page; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect [Add to Longdo]
基本要素の表示様相[きほんようそのひょうじようそう, kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
縦横比[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio [Add to Longdo]
縦横比[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio [Add to Longdo]
出力基本要素の表示様相[しゅつりょくきほんようそのひょうじようそう, shutsuryokukihonyousonohyoujiyousou] aspects of output primitives [Add to Longdo]
表示様相源フラグ[ひょうじようそうげんフラグ, hyoujiyousougen furagu] aspect source flag, ASF [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aspect
   n 1: a distinct feature or element in a problem; "he studied
      every facet of the question" [syn: {aspect}, {facet}]
   2: a characteristic to be considered
   3: the visual percept of a region; "the most desirable feature
     of the park are the beautiful views" [syn: {view}, {aspect},
     {prospect}, {scene}, {vista}, {panorama}]
   4: the beginning or duration or completion or repetition of the
     action of a verb
   5: the feelings expressed on a person's face; "a sad
     expression"; "a look of triumph"; "an angry face" [syn:
     {expression}, {look}, {aspect}, {facial expression}, {face}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top