ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ashamed

AH0 SH EY1 M D   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ashamed-, *ashamed*, asham, ashame
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashamed[ADJ] ซึ่งละอายใจ, See also: ที่รู้สึกผิด, Syn. humiliated, mortified, Ant. proud
ashamed[ADJ] อับอาย, See also: อาย
ashamedness[N] ความละอาย, Syn. embarrassment, shamefacedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)

English-Thai: Nontri Dictionary
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm ashamed to say that before you knew me I used to be a fat fuck, as you can see from this picture of me as a teenager.ฉันละอายที่จะพูด ว่าก่อนที่พวกนายจะรู้จักฉัน ฉันเคยเป็นไอ้อ้วนมาก่อน ดูได้จากรูปนี้ ตอนฉันเป็นวัยรุ่น Smell the Weakness (2017)
He's ashamed of my size, so he pretends I don't exist.และฉันก็อยากให้คุณ เป็นสามีที่ดีกว่านี้ The Widow Maker (2017)
I'm not ashamed of anything I've done.ฉันไม่อายทุกอย่างที่ฉันเคยทำ After Porn Ends 2 (2017)
- You should be ashamed of yourself.- คุณน่าจะละอายแก่ใจบ้างนะ Okja (2017)
The British historian David Irving, speaking in German, addressed the rally telling them that Germans no longer had anything to be ashamed of.นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ เดวิดเออร์วิง พูดในภาษาเยอรมัน addressed ชุมนุม บอกพวกเขาว่าเยอรมันไม่ Denial (2016)
I'm impressed and I'm not ashamed to admit it.ผมประทับใจและไม่ละอายที่จะยอมรับ This Beautiful Fantastic (2016)
You shouldn't be ashamed of it. Yeah.- คุณไม่ต้องอายหรอก Snowden (2016)
I think Special Forces would be ashamed to call you soldiers.หน่วยรบพิเศษคงอับอายที่เรียกนายว่าทหาร Snowden (2016)
I felt ashamed beyond words.ฉันละอายจนพูดไม่ออก Elle (2016)
I'm ashamed of it today, but it's the truth.ตอนนี้ฉันละอายแก่ใจแต่มันเป็นเรื่องจริง Fences (2016)
Oh, I'm so ashamed of myself.- ฉันอายตัวเองจริง ๆ Jackie (2016)
They would be ashamed of what you're doing right now.พวกเธอคงอายถ้ารู้ว่าคุณทำอะไรลงไป Beyond Redemption (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ashamedA man of sense would be ashamed of such behavior.
ashamedA man of sense would be ashamed to do so.
ashamedAre not you ashamed of yourself?
ashamedDon't be ashamed of being poor.
ashamedDon't be ashamed of yourself.
ashamedHarry is ashamed of having lied to Sally.
ashamedHe felt ashamed of not answering the question.
ashamedHe is ashamed of being idle.
ashamedHe is ashamed of having been idle in his youth.
ashamedHe is ashamed of having behaved so badly.
ashamedHe is ashamed of his behavior.
ashamedHe is ashamed of his failure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอาย[N] ashamedness, See also: humiliation, mortification, Syn. ความอาย, Example: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
อดสู[ADJ] ashamed, See also: shameful, disgraceful, Syn. อัปยศ, อัปยศอดสู, Example: แผนการไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกินเป็นเรื่องอดสูที่สุดในการแก้ปัญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
ขายหน้า [v.] (khāinā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed   FR: perdre la face
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[X] (la-āi) EN: abashed ; ashamed ; feel shame   FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ละอายใจ[v.] (la-āijai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful   
หน้าไม่อาย[v. exp.] (nā mai āi) EN: feel unashamed   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASHAMED    AH0 SH EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ashamed    (j) ˈəʃˈɛɪmd (@1 sh ei1 m d)
ashamedly    (a) ˈəʃˈɛɪmɪdliː (@1 sh ei1 m i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, ] ashamed, #20,138 [Add to Longdo]
羞愧[xiū kuì, ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, ] ashamed, #22,403 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, / ] ashamed; grief, #25,716 [Add to Longdo]
无地自容[wú dì zì róng, ㄨˊ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] ashamed and unable to show one's face, #38,732 [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] ashamed, #42,284 [Add to Longdo]
自愧不如[zì kuì bù rú, ㄗˋ ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, ] ashamed of being inferior (成语 saw); to feel inferior to others, #53,524 [Add to Longdo]
愧色[kuì sè, ㄎㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, ] ashamed look, #75,627 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] ashamed, #81,552 [Add to Longdo]
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, ] ashamed and sorry; suffering shame and remorse, #225,939 [Add to Longdo]
[nǜ, ㄋㄩˋ, ] ashamed, #283,908 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
アシェイムド[, ashieimudo] (adj-f) ashamed [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
汗顔[かんがん, kangan] (adj-na,n) ashamed [Add to Longdo]
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward [Add to Longdo]
空恥ずかしい[そらはずかしい, sorahazukashii] (adj-i) feeling ashamed or embarrassed without knowing why [Add to Longdo]
穴があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ashamed
   adj 1: feeling shame or guilt or embarrassment or remorse; "are
       you ashamed for having lied?"; "felt ashamed of my torn
       coat" [ant: {unashamed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top