ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascribe

AH0 S K R AY1 B   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascribe-, *ascribe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascribe(vt) จัดว่าเขียนโดย, See also: ถือว่าประพันธ์โดย
ascribe(vt) ลงความเห็นว่าเป็นของ
ascribe(vt) ให้เหตุผล
ascribe to(phrv) พิจารณาว่าเขียนโดย, See also: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ, Syn. arbitrate to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute

English-Thai: Nontri Dictionary
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The root design would have led me to ascribe it to the selachii, the sharks and the rays... but the crown made me think of the cyclostomes, the lamprey.รากฟันจะทำให้เชื่อว่าเกิดจากเซลาชี่ หรือฉลาม หรือปลากระเบน... แต่ตรงหัวนี่ทำให้คิดถึงcyclostomes, lamprey Teeth (2007)
If Tom had learned anything, it was that you can't ascribe great cosmic significance... to a simple earthly event.ถ้าหากทอม ได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง มันก็คงจะเป็น การที่เราไม่สามารถหาเหตุผลให้กับ หลายๆสิ่งในจักรวาลนี้ได้ ไปจนกระทั่งถึง เรื่องเล็กๆบนโลกของเราเอง 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ascribeHe ascribed his success to hard work.
ascribeHe ascribed his success to his diligence.
ascribeHe ascribes his failure to bad luck.
ascribeHe ascribes his poverty to bad luck.
ascribeHer failure is not to be ascribed to want of diligence.
ascribeHis failure is not to be ascribed to want of diligence.
ascribeShe ascribed her failure to bad luck.
ascribeSome scholars ascribe the settlement of America to social unrest in Western Europe.
ascribeThe police ascribed the automobile accident to reckless driving.
ascribeThey ascribed the accident to the bad weather.
ascribeWe ascribe his success to hard work.

CMU English Pronouncing Dictionary
ASCRIBE AH0 S K R AY1 B
ASCRIBED AH0 S K R AY1 B D
ASCRIBES AH0 S K R AY1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascribe (v) ˈəskrˈaɪb (@1 s k r ai1 b)
ascribed (v) ˈəskrˈaɪbd (@1 s k r ai1 b d)
ascribes (v) ˈəskrˈaɪbz (@1 s k r ai1 b z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascribe
   v 1: attribute or credit to; "We attributed this quotation to
      Shakespeare"; "People impute great cleverness to cats"
      [syn: {impute}, {ascribe}, {assign}, {attribute}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top