ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascertain

AE2 S ER0 T EY1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascertain-, *ascertain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascertain(vt) สืบให้แน่ใจ, See also: ค้นหาให้แน่ใจ, สืบเสาะให้ชัดเจน, Syn. learn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine

English-Thai: Nontri Dictionary
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascertained goodsทรัพย์ที่กำหนดแน่นอนแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascertainmentวิธีการค้นหา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Rather, to ascertain the identity of the mystery math magician.คงไม่ได้มาเรียนหรอก แต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนเฉลยมากกว่า ถ้าไม่ยุ่งยากโปรดแสดงตัวมา อย่าเล่นตัวจะได้เอารางวัลไป Good Will Hunting (1997)
That's where this group, the Coalition of Evil... tried to ascertain the weakness of every superhero... because they all have one, just like you.พยายามค้นหาจุดอ่อน ของซูเปอร์ฮีโร่ทุกคน เพราะทุกคนต้องมีจุดอ่อน เหมือนคุณ ไง Unbreakable (2000)
Then we request a ship be dispatched to ascertain the fate of the One.ถ้างั้นเราขอยานสักลำเพื่อตามหาความเป็นไปของเดอะวัน The Matrix Reloaded (2003)
Maybe there's a clue only he can see to ascertain whitney's true cause of death.เขาอาจเห็นเบาะแสการตายของวิทนี่ย์ก็ได้ Chuck Versus the Truth (2007)
I'm trying to ascertain if she joined the SS freely, hmm?ศาลพยายามจะสอบถาม ว่าเธอเข้าร่วม SS โดยสมัครใจรึเปล่า The Reader (2008)
As I'm sure you've ascertain this isn't going to be a run-of-the-mill pregnancy.ฉันเข้าใจว่าเราจะต้องทำคลอดคุณ Prison Break: The Final Break (2009)
Chuck was able to ascertain the hidden location of terrorist,ชัคสามารถสืบจนรู้ที่ตั้ง ของผู้ก่อการร้าย Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Your mission is to ascertain the identity of the mole.ภารกิจของคุณคือไประบุตัวหนอนบ่อนไส้ Chuck Versus the Final Exam (2010)
And I think it's fair to say that one of the great goals of the next decade or two is to build a terrestrial planet-finder that can actually take pictures of other Earths and ascertain whether there's any habitability possibleที่จริงสามารถถ่าย ภาพของดินอื่น ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี ความเป็นไปได้ใด ๆ ที่อาศัยอยู่ บนโลกที่แท้จริงใน ชีวิตที่นั่นเช่นกัน Are We Alone? (2010)
I am sure we can ascertain their various destinations.ก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าเขาไปที่ไหนมาบ้าง Spider and the Fly (2010)
We're just trying to ascertain the full nature of your relationship with Professor Gellar.เราแค่พยายามจะสืบให้แน่ใจถึงเรื่อง... ความสัมพันธ์ของคุณ กับศาสตราจารย์เกลล่าร์เท่านั้น Just Let Go (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ascertainAscertain whether they are safe or not.
ascertainAs I heard the story secondhand, I can't ascertain the truth of it.
ascertainI am going to ascertain the truth of the matter.
ascertainI ascertained that he was still alive.
ascertainI'm going to ascertain the truth of his statement.
ascertainIt is difficult to ascertain what really happened.
ascertainShe ascertained that the novel was based on facts.
ascertainThe readers cannot ascertain whether the news is true or not.
ascertainWe ascertained her dead.
ascertainWe will first ascertain the cause of the disaster.
ascertainYou'd better ascertain that it is true.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำรวจ[samrūat] (v, exp) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at  FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue

CMU English Pronouncing Dictionary
ASCERTAIN AE2 S ER0 T EY1 N
ASCERTAINED AE2 S ER0 T EY1 N D
ASCERTAINING AE2 S ER0 T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascertain (v) ˌæsətˈɛɪn (a2 s @ t ei1 n)
ascertains (v) ˌæsətˈɛɪnz (a2 s @ t ei1 n z)
ascertained (v) ˌæsətˈɛɪnd (a2 s @ t ei1 n d)
ascertaining (v) ˌæsətˈɛɪnɪŋ (a2 s @ t ei1 n i ng)
ascertainable (j) ˌæsətˈɛɪnəbl (a2 s @ t ei1 n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety [Add to Longdo]
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu) [Add to Longdo]
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment [Add to Longdo]
確かめる(P);慥かめる[たしかめる, tashikameru] (v1,vt) to ascertain; to check; to make sure; (P) [Add to Longdo]
見極め[みきわめ, mikiwame] (n) ascertainment [Add to Longdo]
見定める[みさだめる, misadameru] (v1,vt) to make sure of; to ascertain; to confirm; to grasp [Add to Longdo]
見届ける[みとどける, mitodokeru] (v1,vt) to make sure of; to assure oneself of; to see with one's own eyes; to ascertain; (P) [Add to Longdo]
差を付ける[さをつける, sawotsukeru] (exp,v1) (1) to establish a lead; (2) to distinguish (between); to ascertain or tell the difference (between); to discriminate [Add to Longdo]
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascertain
   v 1: establish after a calculation, investigation, experiment,
      survey, or study; "find the product of two numbers"; "The
      physicist who found the elusive particle won the Nobel
      Prize" [syn: {determine}, {find}, {find out}, {ascertain}]
   2: be careful or certain to do something; make certain of
     something; "He verified that the valves were closed"; "See
     that the curtains are closed"; "control the quality of the
     product" [syn: {see}, {check}, {insure}, {see to it},
     {ensure}, {control}, {ascertain}, {assure}]
   3: find out, learn, or determine with certainty, usually by
     making an inquiry or other effort; "I want to see whether she
     speaks French"; "See whether it works"; "find out if he
     speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
     [syn: {determine}, {check}, {find out}, {see}, {ascertain},
     {watch}, {learn}]
   4: learn or discover with certainty

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top