ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascendent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascendent-, *ascendent*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascendent (n) ˈəsˈɛndənt (@1 s e1 n d @ n t)
ascendents (n) ˈəsˈɛndənts (@1 s e1 n d @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aszendent {m} | Aszendenten {pl}ascendent | ascendents [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascendent
   adj 1: tending or directed upward; "rooted and ascendant
       strength like that of foliage"- John Ruskin [syn:
       {ascendant}, {ascendent}, {ascensive}]
   2: most powerful or important or influential; "the economically
     ascendant class"; "D-day is considered the dominating event
     of the war in Europe" [syn: {ascendant}, {ascendent},
     {dominating}]
   n 1: position or state of being dominant or in control; "that
      idea was in the ascendant" [syn: {ascendant}, {ascendent}]
   2: someone from whom you are descended (but usually more remote
     than a grandparent) [syn: {ancestor}, {ascendant},
     {ascendent}, {antecedent}, {root}] [ant: {descendant},
     {descendent}]

Are you satisfied with the result?Discussions