ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascendant

AH0 S EH1 N D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascendant-, *ascendant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascendant(adj) ขึ้น, Syn. ascending, rising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascendantsบุพการี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่ง[dong] (adj) EN: rising ; ascending ; high  FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: be in the ascendant ; prosper ; grow ; germinate ; develop

CMU English Pronouncing Dictionary
ASCENDANT AH0 S EH1 N D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascendant (n) ˈəsˈɛndənt (@1 s e1 n d @ n t)
ascendants (n) ˈəsˈɛndənts (@1 s e1 n d @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
直系尊属[ちょっけいそんぞく, chokkeisonzoku] (n) lineal ascendant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascendant
   adj 1: tending or directed upward; "rooted and ascendant
       strength like that of foliage"- John Ruskin [syn:
       {ascendant}, {ascendent}, {ascensive}]
   2: most powerful or important or influential; "the economically
     ascendant class"; "D-day is considered the dominating event
     of the war in Europe" [syn: {ascendant}, {ascendent},
     {dominating}]
   n 1: position or state of being dominant or in control; "that
      idea was in the ascendant" [syn: {ascendant}, {ascendent}]
   2: someone from whom you are descended (but usually more remote
     than a grandparent) [syn: {ancestor}, {ascendant},
     {ascendent}, {antecedent}, {root}] [ant: {descendant},
     {descendent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top