ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

as well

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as well-, *as well*
English-Thai: Longdo Dictionary
as well(adv) อีกด้วย, Syn. too
as well asและ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
as wellAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
as wellAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
as wellAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
as wellAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
as wellAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
as wellAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
as wellAre there to be hidden characters as well? We ask the developers.
as wellAre they coming as well?
as wellAs long as you are here, we might as well begin.
as wellAs well be hanged for a sheep as a lamb.
as wellAs you're starting from scratch you might as well have gone for a major makeover...
as wellBut other things would need to be taken into account as well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีกด้วย(adv) also, See also: as well, Example: ต้นไม้เป็นสิ่งที่สร้างความความสดชื่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย
ด้วยซ้ำ(adv) as well, See also: too, also, additionally, in addtion, Syn. ด้วย, Example: น้ำเสียงเธอร้อนรนผิดจากที่เคยดูเหมือนเธอเกือบจะร้องไห้ด้วยซ้ำ
เช่นกัน(adv) also, See also: as well, too, likewise, alike, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นเดียวกัน, Example: นักศึกษาใหม่ก็ต้องลงทะเบียนที่ตึกนี้เช่นกัน
เช่นเดียวกัน(adv) also, See also: as well, too, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นกัน, Example: คนไข้รายก่อนๆ ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เช่นเดียวกัน
เหมือนกัน(adv) also, See also: as well, too, likewise, alike, same, similarly, identically, Syn. เช่นเดียวกัน, Ant. ต่างกัน, Example: ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน, Thai Definition: ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นเดียวกัน[chen dīokan] (adv) EN: also ; as well ; too  FR: aussi ; également ; de même
เช่นกัน[chen kan] (adv) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too  FR: de même
ด้วย[dūay] (x) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise  FR: aussi ; également ; de plus
การอยู่ไฟ[kān yūfai] (n, exp) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation
ก็ตาม[køtām] (adv) EN: no matter ; whatever ; as well as ; and ; or ... both ; or ... all  FR: quel que soit ; qu'importe ; peu importe ; ça ira
เหมือนกัน[meūankan] (adv) EN: also ; too ; as well ; similarly ; identically  FR: aussi ; également ; pareillement
เหมือนกัน[meūoenkan] (adv) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well  FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière
ไหน ๆ[nai-nai] (x) EN: anyway ; just as well
นอกเหนือ[nøk neūa] (prep) EN: as well as ; including ; over and above ; ab extra
พลอย[phløi] (adv) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of  FR: de la même façon

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以及[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ, ] as well as; too; and, #254 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auchas well [Br.] [Add to Longdo]
sowohl als auchas well as [Add to Longdo]
sowieas well as; and; plus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
するよろし[suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
だって[datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P) [Add to Longdo]
でもある[demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles) [Add to Longdo]
どうせなら[dousenara] (conj) (if you want to do something) you might as well [Add to Longdo]
にも[nimo] (exp) also; too; not ... either; as well; even [Add to Longdo]
のみならず[nominarazu] (conj) (See だけでなく) besides; as well as [Add to Longdo]
且つ飲み且つ歌う[かつのみかつうたう, katsunomikatsuutau] (v5u) to drink and sing at the same time; to drink as well as sing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  as well
      adv 1: in addition; "he has a Mercedes, too" [syn: {besides},
             {too}, {also}, {likewise}, {as well}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top